Tuotekategoriat

Etusivu   Ohjeet ja normit

RIL 241-2016 Erityismenettelyn soveltaminen

85,00

RIL 241-2007 Rakenteellisen turvallisuuden varmistaminen Erityismenettelyn soveltamisohje korvaantui marraskuussa 2016 kokonaisuudessaan päivitetyllä erityismenettelyn soveltamisohjeella RIL 241-2016 Erityismenettelyn soveltaminen - rakennuksen turvallisuus, terveellisyys ja kulttuurihistorialliset arvot. 138 sivua.

Erityismenettelyn laadunvarmistustoimenpiteiden tarkoituksena on ollut parantaa erityisesti rakennushankkeen rakenteellista turvallisuutta. Vuonna 2014 voimaan astunut maankäyttö- ja rakennuslain täydennys on laajentanut erityismenettelyn soveltamisaluetta. Erityismenettelyn toimenpiteitä voidaan edellyttää erittäin vaativissa hankkeissa, jos kohteeseen liittyy erityinen riski, että rakenteellisen turvallisuuden, paloturvallisuuden, terveellisyyden tai rakennusfysikaalisen toimivuuden vaatimuksia ei saavuteta tai että kulttuurihistoriallisia arvoja menetetään. Toimenpiteitä voidaan käyttää myös hankkeissa, joissa ei vaadita erityismenettelyä, joko viranomaisvaatimuksesta tai omasta aloitteesta.

Nyt ilmestyvän ohjeen päätavoitteena on antaa rakennushankkeen osapuolille käytännön ohjeita siitä, miten erityismenettelyn toimenpiteiden tarvetta arvioidaan. Ohje auttaa mm. erityismenettelyn piiriin kuuluvien hankkeiden määrittelyssä, toimenpiteiden valinnassa ja kohdistamisessa sekä toimenpiteiden toteuttamisessa.

Vuonna 2006 voimaan astuneessa ympäristöministeriön RakMK:n osassa A1 (Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus. Määräykset ja ohjeet) määriteltiin vaativien hankkeiden erityisiä rakenteellisia laadunvarmistustoimenpiteitä, nk. erityismenettelyä. Määräykset ja ohjeet perustuivat laajasti ympäristöministeriön asettaman selvitysmiehen Tapani Mäkikyrön esittämiin suosituksiin. Tämän pohjalta laadittiin RIL 241-2007 Rakenteellisen turvallisuuden varmistaminen – Erityismenettelyn soveltamisohje.

Vuonna 2014 astui voimaan Maankäyttö- ja rakennuslain uusia pykäliä, joissa ennen RakMK A1 määräyksessä olleita keskeisiä laadunvarmistustoimenpiteitä nostettiin lakitasolle ja päivitettiin. Samalla RakMK A1 kumottiin.

Uudessa laissa erityismenettelyn soveltamisalue on laajennettu. Erityismenettelyn toimenpiteitä voidaan edellyttää erittäin vaativissa hankkeissa, jos kohteeseen liittyy erityinen riski, että rakenteellisen turvallisuuden, paloturvallisuuden, terveellisyyden tai rakennusfysikaalisen toimivuuden vaatimuksia ei saavuteta tai että kulttuurihistoriallisia arvoja menetetään.

Erityismenettelyn toimenpiteitä ovat ulkopuolinen tarkastus (suunnittelu, toteutus), laadunvarmistusselvitys, rakennustyön asiantuntijatarkastus sekä tehostettua käytönaikaista seurantaa.

Näitä laadunvarmistustoimenpiteitä voi viranomainen määrätä myös erikseen periaatteessa kaikissa hankkeissa, vaikka hanke ei täytä erittäin vaativan hankkeen kriteereitä. Kyseessä ei tällöin ole lain mukainen erityismenettely, vaikka toimenpide käytännössä on sama.

Tämä ohje kuvaa erityismenettelyn sisältöä ja käyttöä sekä toimii työkaluna:

  • erityismenettelyn piiriin kuuluvien hankkeiden määrittelyssä
  • erityismenettelyn laadunvarmistustoimenpiteiden valinnassa ja kohdistamisessa
  • toimenpiteiden käytössä viranomaisohjauksessa
  • toimenpiteiden käytössä vapaaehtoispohjalta, kun rakennushankkeeseen ryhtyvä haluaa erityistoimenpiteillä varmistaa hankkeen prosessin ja lopputuloksen laadun.

Ohjeen periaatteet ovat sovellettavissa kaikissa rakennushankkeissa laadunvarmistuksen käytännön apukeinoina hankkeen vaativuustasosta riippumatta. Ohjeeseen on sisällytetty paitsi MRL:n määrittelemät erityismenettelyn toimenpiteet myös muita turvallisuutta ja terveellisyyttä edistäviä, erityismenettelyä tukevia toimenpiteitä ja ohjeita. Ohjeessa kuvatut riskiarviolomakkeet ovat saatavilla excel-muodossa.kpl
TUOTEKOODI978-951-758-612-2EAN
VEROTASO10 %

Kerro kaverille


Oma nimesi
Oma sähköpostisi
Otsikko
Viesti
1. kaverin sähköposti
2. kaverin sähköposti
3. kaverin sähköposti
 
Ostoskorisi:
Ostoskorissasi on 0 tuotetta
Tuotteet ostoskorissasi: