Vaadimme: Arkkitehtuuri, suunnittelu, muotoilu ja taide

RAKENTAMISEN PROSESSIA MUUTETTAVA

 • Asettamalla prosessin päämääräksi kestävä rakennettu ympäristö.
 • Nostamalla käyttäjä keskiöön.
 • Lisäämällä monialaista yhteistyötä eri osapuolten kesken.
 • Palkitsemalla rohkeudesta ja innovatiivisuudesta.
 • Hyödyntämällä uutta teknologiaa ja digitaalisia ratkaisuja.
 • Tehostamalla suunnittelijoiden tiimityötä ja kompetenssia luovasta suunnittelusta.
 • Uudistamalla luovien alojen suunnittelijoiden koulutussisältöjä.

YHDYSKUNTA- JA KAUPUNKISUUNNITTELUA SEKÄ RAKENTAMISEN OHJAUSTA KETTERÖITETTÄVÄ

 • Kehittämällä maankäytön suunnittelua koskevaa lainsäädäntöä muun muassa eriyttämällä maankäyttö- ja rakennuslain eri osiot toisistaan.
 • Siirtymällä mahdollistavaan kaavoitukseen ja täsmentämällä eri kaavatasojen rooleja ja sisältöjä.
 • Ottamalla tietomallit käyttöön maankäytön suunnittelussa.
 • Kokoamalla kaupunkisuunnittelun vastuualueelle arkkitehtuuri-, muotoilu- ja taidepalveluiden hankintaan tarvittava kokonaisnäkemys ja osaaminen.

LUOVAN SUUNNITTELUN ROOLIA RAKENNUSHANKKEISSA VAHVISTETTAVA

 • Nostamalla asiakkaiden ja rakennusten käyttäjien ymmärrystä luovien alojen tuottamista hyödyistä rakennushankkeille.
 • Ottamalla luova suunnittelu kiinteäksi osaksi hankeprosessia poistamalla tehtävien ja toimijoiden välistä siiloutumista.
 • Korostamalla luovan suunnittelun merkitystä ratkaistaessa muutosilmiöiden tuomia uusia haasteita.
 • Lisäämällä tilaajien, urakoitsijoiden sekä kiinteistöjen käytöstä, kunnossapidosta ja korjaamisesta vastaavien tahojen tietoisuutta luovan suunnittelun hankkimisesta.
 • Painottamalla hankinnoissa laatua.
 • Hyödyntämällä hankintalain sisältämiä mahdollisuuksia innovatiivisiin hankintoihin, neuvottelumenettelyihin ja suunnittelukilpailuihin.
 • Edellyttämällä taiteen käyttöä kaikissa julkisissa rakennushankkeissa käsittäen laajasti eri taiteen muotoja visuaalisesta taiteesta kulttuuripalveluihin.