Vaadimme: Liikenneverkot

KORJAUSVELKA SAATAVA KURIIN

 • Toteuttamalla valtion väylien korjausvelkaohjelma 2016–2018 suunnitellusti.
 • Varmistamalla perusväylänpidon riittävä rahoitus myös nykyisen korjausvelkaohjelman päätyttyä.
 • Selvittämällä kuntien tie- ja katuverkoston sekä muun yhdyskuntateknisen omaisuuden määrä ja kunto sekä nostamalla sen pitkäjänteinen hallinta strategiseksi päämääräksi kaikissa kunnissa.
 • Selvittämällä yksityisteiden kunto ja korjaustarve sekä kasvattamalla valtion yksityistieavustuksen määrää todettua tarvetta vastaavalle tasolle.

LIIKENNEJÄRJESTELMÄN PITKÄN AIKAVÄLIN KEHITYSLINJAUKSET
MÄÄRITELTÄVÄ VALTIOLLE JA KUNNILLE

 • Laatimalla ja vahvistamalla liikennejärjestelmän kehittämiselle pitkäjänteiset linjaukset parlamentaarisesti ja sopimalla keinot ylläpidon ja kehittämisen rahoittamiseksi tulevissa toimintarakenteissa.
 • Tarkastelemalla ja kehittämällä liikennejärjestelmää aina kokonaisuutena hallinnollisista malleista riippumatta.

VÄYLÄHANKKEIDEN JA LIIKENTEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIA VÄHENNETTÄVÄ

 • Edistämällä kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä.
 • Parantamalla liikennejärjestelmän yhteistyötä ja sujuvoittamalla matkaketjuja.
 • Edistämällä vaihtoehtoisten käyttövoimien kehittämistä ja käyttöä liikenteessä muun muassa rakentamalla markkinaehtoisesti koko maan kattava tehokas sähköautojen latauspisteverkosto.
 • Ottamalla väyläinvestointien suunnittelussa ja toteutuksessa aina huomioon biodiversiteetin säilyttäminen ja tarvittaessa kohdentamalla siihen kompensoivia toimia.
 • Edistämällä kiertotaloutta raivaamalla hallinnolliset esteet kierrätys- ja uusiomateriaalien hyödyntämiseltä.
 • Sitoutumalla liikenteen meluhaittojen lieventämiseen suunnitelmallisesti.

LIIKENTEEN PALVELUTASOA JA PALVELUITA PARANNETTAVA

 • Edistämällä liikennekaaren hallittua toteutusta ja uusimuotoisten liikennepalveluiden syntymistä.
 • Ottamalla käyttäjät mukaan palveluiden kehittämiseen.
 • Avaamalla liikennetietoja ja tietovarantojen rajapintoja sekä edistämällä sovellusten syntyä.
 • Lisäämällä yhteistyötä viranomaisten, eri toimijoiden ja väylien käyttäjien välillä.

INFRA-ALAN OSAAMISTA UUDISTETTAVA

 • Nostamalla käyttäjien tarpeet alan kehittämisen keskiöön.
 • Viestimällä aktiivisesti ja avoimesti.
 • Ottamalla käyttöön uutta teknologiaa ja kehittämällä digitaalisia ratkaisuja.
 • Käyttämällä aktiivisesti ja kehittämällä edelleen yhteistoiminnallisia toteutusmalleja, kuten alliansseja.
 • Soveltamalla ennakkoluulottomasti uutta hankintalakia ja sen menettelyjä, kuten neuvottelumenettelyä ja innovaatiokumppanuutta.
 • Lisäämällä infra-alan koulutusta ja tutkimusta sekä kehittämällä aktiivisesti oppilaitosten ja infra-alan eri toimijoiden välistä yhteistyötä
 • Lisäämällä kansainvälistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa.