Tällä sivulla on esitetty ROTI 2017 -raportissa esitettyjen faktojen lähteet.

 

Rakennukset

 

1.  Eduskunta, tarkastusvaliokunta: Rakennusten kosteus- ja homeongelmat.
Saantitapa: https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Documents/trvj_1+2012.pdf

2.  Eduskunta, tarkastusvaliokunta: Rakennusten kosteus- ja homeongelmat. Saantitapa: https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Documents/trvj_1+2012.pdf

3. Helsingin kaupungin tilastokeskus. Saantitapa: http://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/14_01_07_Tilastoja_39_13_Vihavainen.pdf

4. http://tilastokeskus.fi/til/rakke/2015/rakke_2015_2016-05-26_kat_002_fi.html

5. Oikeusministeriö: Ryhmärakennuttamista edistävä laki voimaan syyskuussa 2015.
Saantitapa: http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2015/03/ryhmarakennuttamistaedistavalakivoimaansyyskuussa.html

6. Pientaloteollisuus PTT ry: Verkkosivu ”Tietoa pientaloista”.
Saantitapa: http://www.pientaloteollisuus.fi/fin/tietoa_pientaloista/

7. Rakennuslehti: Artikkeli kustannusylityksistä.
Saantitapa: http://www.rakennuslehti.fi/2017/01/erkki-virtanen-selvittaa-rakennushankkeiden-kustannusylityksia-edellinen-selvitys-valmistui-2007/

8. Rakennusteollisuus RT ry: Rakennusteollisuuden teemakatsaus asuntomarkkinoihin.
Saantitapa: https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/suhdanteet-ja-tilastot/teemakatsaukset/190217_rakennusteollisuuden-teemakatsaus-asuntomarkkinat.pdf

9. Rakennustieto: Tiedote ”Uusilla ohjeilla kiinteistön koko elinkaari hallintaan”.
Saantitapa: https://www.rakennustieto.fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/tiedotteet1/artikkelit/FQvjUCnj1.html.stx

10. Sitra: Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt. Saantitapa: http://era17.fi/wp-content/uploads/2010/10/sitran_selvityksia_39.pdf

11. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry: ROTI 2015-raportti:
Saantitapa: http://roti.fi/paneelit/rakennukset/

12. Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunnot ja asuinolot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6745. Yleiskatsaus 2014, Liitetaulukko 3. Asuntokunnat ja henkilöt asunnon hallintaperusteen mukaan 1970–2014. Helsinki: Tilastokeskus.
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asas/2014/01/asas_2014_01_2015-10-14_tau_003_fi.html

13. Suomen virallinen tilasto (SVT): Korjausrakentaminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2958. Rakennusyritysten korjaukset 2015. Katsaus: Yli 30 000 erillistä pientaloa korjausten tarpeessa. Helsinki: Tilastokeskus.
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kora/2015/01/kora_2015_01_2016-08-29_kat_001_fi.html

14. Suomen virallinen tilasto (SVT): Kotitalouksien varallisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-3214. 2013, 2. Oma asunto keskeisin kotitalouksien varallisuuserä. Helsinki: Tilastokeskus Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtutk/2013/vtutk_2013_2015-04-01_kat_002_fi.html

15. Suomen virallinen tilasto (SVT): Kotitalouksien varallisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-3214. 2013, 2. Oma asunto keskeisin kotitalouksien varallisuuserä. Helsinki: Tilastokeskus.
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtutk/2013/vtutk_2013_2015-04-01_kat_002_fi.html

16. Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennukset ja kesämökit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-677X. 2015, Rakennuskanta 2015. Helsinki: Tilastokeskus.
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rakke/2015/rakke_2015_2016-05-26_kat_002_fi.html

17. Tampereen teknillinen yliopisto: Hurmaava Lähiö – Energiatehokas lähiökorjaaminen -hankkeen loppujulkaisu.

18. Tilastokeskus: Artikkeli Kansanvarallisuuden jäljillä. Tieto&Trendit 5/2015.
Saantitapa: http://tietotrendit.stat.fi/mag/article/146/

19. Tilastokeskus: Findikaattori: Rakentaminen, rakennus- ja asuntotuotanto 2016.
Saantitapa: http://findikaattori.fi/fi/59

20. Tilastokeskus: Korjausrakentaminen 2015.
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kora/2015/01/kora_2015_01_2016-08-29_fi.pdf

21. Tilastokeskus: Rakennusten ikäjakauma.
Saantitapa: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/sq/0e7052cc-69ea-4e33-88f0-db453c1e7d38

22. Valtionvarainministeriö: Rakentaminen 2016 –2017. Rakennusalan suhdanneryhmä 29.9.2016. Valtiovarainministeriön julkaisu – 35/2016.
Saantitapa: http://vm.fi/documents/10623/3294335/rakentaminen20162017final/12fea373-9daa-4997-afab-aa441ec7a1aa?version=1.0

23. Verkkosivu: http://kuivaketju10.fi/

24. Verkkosivu: http://www.hometalkoot.fi/

25. Visit Tallinn: Artikkeli ”Kalamaja – Boheemi ja viehättävä puukaupunginosa”.
Saantitapa: https://www.visittallinn.ee/fin/matkailija/loyda-tallinna/jutut-vinkit/kalamaja

26. Ympäristöministeriö: Tiedote ”Uusista rakennuksista lähes nollaenergiarakennuksia”. Saantitapa: http://www.ym.fi/lahesnollaenergiarakentaminen

27. Ympäristöministeriö: Toimiva korjauskulttuuri lähiöihin. Remonttiryhmän loppuraportti.
Saantitapa: http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Remonttiryhma_Toimiva_korjauskulttuuri_l(28664)

 

Liikenneverkot

 

1. Liikenne- ja viestintäministeriö: Liikennekaari – Arviomuistio liikennekaaren 2. vaiheen toteuttamisesta 16.12.2016 (LVM/2096/03/2015).
Saantitapa: https://www.lvm.fi/lvm-site62-mahti-portlet/download?did=221787

2. Liikenne- ja viestintäministeriö: Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja uusien rahoitusmallien käyttö. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus. LVM julkaisuja 34/2014.
Saantitapa: https://www.lvm.fi/documents/20181/797516/Julkaisuja+35-2014/f9a0ecf5-0e4b-452d-9f90-d10ae623d263?version=1.0

3. Liikenne- ja viestintäministeriö: Työryhmän ehdotus liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkon suunnitelmaksi.
Saantitapa: https://www.lvm.fi/documents/20181/880507/Raportit+ja+selvitykset+1-2016.pdf/1f35531d-789c-4295-ba6b-17097f2baeab

4. Liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivu.
Saantitapa: https://www.lvm.fi/-/liikenneverkon-tulevaisuutta-selvittaa-parlamentaarinen-tyoryhma-921524

5. Liikennevirasto (Valli, R. ja Frösén, N.): Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso – Maakuntakeskusten väliset matkaketjut.
Saantitapa: http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lts_2016-34_liikkumisen_palveluiden_web.pdf

6. Liikennevirasto:
Saantitapa: http://www.liikennevirasto.fi/liikennejarjestelma/henkiloliikenne/joukkoliikenne#.WJthNH-ajeQ

7. Liikennevirasto: Digiroad-tietopalvelu.
Saantitapa: http://www.liikennevirasto.fi/avoindata/digiroad#.WKQLjn-ajeQ

8. Liikennevirasto: Investoinnit Suomen satamiin 2011–2020.
Saantitapa: http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lts_2016-09_investoinnit_suomen_web.pdf

9. Liikennevirasto: Liikenneväylien korjausvelkaohjelma 2016–2018.
Saantitapa: http://www.liikennevirasto.fi/liikennejarjestelma/korjausvelkaohjelma#.WF-RQX158TE

10. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi: Liikennekäytössä olevat sähköautot Suomessa.
Saantitapa:  http://www.trafi.fi/tietopalvelut/tilastot/tieliikenne/ajoneuvokanta/ajoneuvokannan_kayttovoimatilastot/sahkokayttoiset_autot

11. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi: Liikenteen päästöt ilmaan.
Saantitapa: http://www.trafi.fi/tietopalvelut/arviointipalvelut/indikaattorit/ymparistoindikaattorit/liikenteen_paastot_ilmaan#kasvi

12. ROTI 2015 -raportti.
Saantitapa: http://roti.web31.neutech.fi/wp-content/uploads/2015/12/ROTI_2015_NET_sivut_FINAL_250215.pdf

13. Suomen Kuntaliitto ry: Infraomaisuuden hallinta – kysely kuntien viranhaltijoille.
Saantitapa: http://www.kunnat.net/fi/palvelualueet/projektit/infra-hanke/Documents/Hallintakyselykaikkivalmis290413.pdf

14. Suomen Tieyhdistys ry:
Saantitapa: https://issuu.com/tieyhdistys/docs/yksityistieuutiset_2014/7

15. Suomen Tieyhdistys ry:
Saantitapa: Suullinen tiedonanto Jaakko Rahja 10.2.2017.

16. Suomen ympäristökeskus SYKE: Suomen sähkönhankinnan päästöt elinkaarilaskelmissa.
Saantitapa: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kulutus_ja_tuotanto/Resurssitehokkuus/Elinkaariajattelu/Sahkonhankinnan_paastot

17. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (Vainio, T. ja Nippala, E.): Kuntien infrarakentaminen.
Saantitapa: http://www.vtt.fi/files/sites/infra2030/5_kuntien_infrarakentaminen.pdf

18. Tiehallinto 2006: Väylärakentamisen ympäristövaikutukset ja ekoindikaattorit.
Saantitapa: http://alk.tiehallinto.fi/julkaisut/pdf/3200998-vaylarakentamisen_ymparistovaik_ekoindikaattorit.pdf

19. Työ-ja elinkeinoministeriö: Yritysten investointituki sähköautojen julkisille latauspisteille.
Saantitapa: http://lataustuki.fi/

20. Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategiasta vuosiksi 2012-2020.
Saantitapa: http://valtioneuvosto.fi/paatokset/periaatepaatokset/voimassa-olevat

21. Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030.
Saantitapa: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79189/TEMjul_4_2017_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1

22. Yhdistyneet kansakunnat YK: Pariisin ilmastosopimus:
Saantitapa: https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2016/CN.735.2016-Eng.pdf

23. Ympäristöministeriö: KAISU – Ilmastopolitiikan suunnitelma vuoteen 2030 -verkkosivu.
Saantitapa: http://www.ym.fi/Ilmastosuunnitelma2030

 

 Yhdyskuntatekniikka

 

1. Energiateollisuus ry: Energiaverkot Suomen selkärankana. saantitapa: http://energia.fi/perustietoa_energia-alasta/energiaverkot
Motiva Oy: verkkosivu ”Kaukolämpö”. Saantitapa: http://www.motiva.fi/kaukolampo

2. Kauppalehti. Artikkeli ” Älykäs logistiikka mullistaa jätehuollon”. Saantitapa: http://studio.kauppalehti.fi/sonera-b2d/alykas-logistiikka-mullistaa-jatehuollon

3. Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT. Tiedote: ”Kunnalliseen jätevedenpuhdistukseen uusi tekniikka käyttöön pian myös Suomessa”.
Saantitapa: http://www.lut.fi/uutiset/-/asset_publisher/h33vOeufOQWn/content/kunnalliseen-jatevedenpuhdistukseen-uusi-tekniikka-kayttoon-pian-myos-suomessa

4. Maa- ja metsätalousministeriö:   VTT esihuolto ja pohjavedet.
Saantitapa: http://mmm.fi/vesi/vesihuolto-ja-pohjavedet

5. Suomen Jätelaitosyhdistys ry. Tilastoja ja tunnuslukuja.
Saantitapa: http://www.jly.fi/jateh6.php?treeviewid=tree2&nodeid=6

6. Suomen Jätelaitosyhdistys ry: Suomen yhdyskuntajätehuolto.
Saantitapa: http://www.jly.fi/jateh0.php?treeviewid=tree2&nodeid=0

7. Suomen Kuntaliitto ry (Holopainen, M.). Esitys ”Kuntien paikkaTietoPalvelu (KTP) – Käyttöönottohanke 2014-15.
Saantitapa: http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/tapahtumat/aineisto/2014/2014-paikkatietoseminaari-aineisto/Documents/1202_92Matti%20Holopainen.pdf

8. Suomen Kuntaliitto ry (Luukkonen, H.): Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat. Kuntaliiton verkkojulkaisu.
Saantitapa: http://shop.kunnat.net/download.php?filename=uploads/vesihuolto_opas_ebook.pdf

9. Suomen Kuntaliitto ry: Infraomaisuuden hallinta. Kysely kuntien ja kaupunkien viranhaltijoille. Saantitapa: http://www.kunnat.net/fi/palvelualueet/projektit/infra-hanke/Documents/Hallintakyselykaikkivalmis290413.pdf

10. Suomen Kuntaliitto ry: Vesiosuuskuntien, vesihuoltolaitosten ja kuntien yhteistyötä kehitetään. Saantitapa: http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/uutisia/2012/Sivut/2012-10-02-vesiosuuskunta-laitos.aspx

11. Suomen Vesilaitosyhdistys VVY ry: Välttämätön vesi -esite.
Saantitapa: http://www.vvy.fi/files/5208/valttamaton_vesi_vvy_2016_netti.pdf

12. Suomen virallinen tilasto (SVT): Asumisen energiankulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-3273. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.1.2017].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asen/2015/asen_2015_2016-11-18_tie_001_fi.html

13. Suomen virallinen tilasto (SVT): Jätetilasto. ISSN=1798-3339. 2015. Helsinki: Tilastokeskus.
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jate/2015/jate_2015_2016-12-20_tie_001_fi.html

14. Suomen ympäristökeskus SYKE: Haja-asutusalueen yhdyskuntarakenne ja vesihuoltopalvelut vuoteen 2030. Saantitapa: http://www.mal-verkosto.fi/filebank/592-Haja-asutusalueen-ykr-ja-vesihuoltopalvelut-vuoteen2030_SY_4-2013.pdf

15. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (Jyrki Hanski). Vesihuoltoverkoston kunnon ja arvon määrittäminen. Saantitapa: http://www.vtt.fi/inf/julkaisut/muut/2012/VTT-R-08119-12.pdf

16. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy: Ilma-ilmalämpöpumppujen energiankulutusvaikutukset pientaloissa. Saantitapa: http://www.vtt.fi/medialle/uutiset/pientalojen-ilmal%C3%A4mp%C3%B6pumppujen-energians%C3%A4%C3%A4st%C3%B6

17. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Elintarvike- ja talousvesivälitteiset epidemiat Suomessa vuosina 2011–2013.
Saantitapa: https://www.thl.fi/documents/98567/1586974/Elintarvike-+ja+talousvesiv%C3%A4litteiset+epidemiat+Suomessa+vuosina+2011-2013.pdf/8a739745-465d-4d20-9619-ca4a2e663374

18. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL: Varautuminen vesiepidemiaan.
Saantitapa: https://www.thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/vesi/vesiepidemiat/varautuminen

19. Vesihuoltolaitostietojärjestelmä VEETI. Saantitapa: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kartat_ja_tilastot/Tietojarjestelmat/Vesihuollon_tietojarjestelma_VEETI__ohje(35455)

Koulutus ja kehitys

1. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Elinikäisen oppimisen neuvosto: Ohjelmajulistus ”Elinikäinen oppiminen – mahdollisuus kasvuun ja työllisyyteen”.
Saantitapa: http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Koulutus/aikuiskoulutus_ja_vapaa_sivistystyoe/elinikaisenoppimisenneuvosto/liitteet/ohjelmajulistus.pdf

2. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Suomi osaamisen kasvu-uralle.
Saantitapa: http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2015/liitteet/tr14.pdf?lang=fi

3. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Talousarvioesitys 2016, Ministeriön ehdotus 7/2015.
Saantitapa: http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Linjaukset_ja_rahoitus/talousarviot/talousarvioasiakirjat_2016/liitteet/OKM_TAE_2016_.pdf

4. Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen.
Saantitapa:
https://vipunen.fi/fi-fi/yliopisto/Sivut/Julkaisut.aspx
https://vipunen.fi/fi-fi/amk/Sivut/Julkaisut.aspx

5. Opetushallitus: Ennakoinnin koontikatsaus osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointituloksista.
Saantitapa: http://www.oph.fi/download/180544_Ennakoinnin_koontikatsaus.pdf

6. Suomen Akatemia: Suomen tieteen tila 2016 -raportti.
Saantitapa: http://www.aka.fi/fi/tiedepoliittinen-toiminta/tieteen-tila/

7. Tilastokeskus. Tutkimus- ja kehittämistoiminta.
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/index.html

8. Tilastokeskus. Tutkinnon suorittaminen nopeutui.
Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/opku/2011/opku_2011_2013-03-20_tie_001_fi.html

9. Tilastokeskus: Käsitteet.
Saantitapa: http://www.stat.fi/meta/kas/elinikai_oppim.html

10. Tilastokeskus: Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2015/III – 2016/III, 15-74-vuotiaat.
Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2016/09/tyti_2016_09_2016-10-25_tau_028_fi.html

 

Digitaaliset ratkaisut

 

1. 6Aika-verkoston tiedote ” Kaupungeilta suositukset avoimista rajapinnoista”, 21.4.2016. Saantitapa: https://6aika.fi/kaupungeilta-suositukset-avoimista-rajapinnoista/

2. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA: Suomalainen teollinen internet – haasteesta mahdollisuudeksi. ETLAn raportteja nro 42, 2015. https://www.etla.fi/wp-content/uploads/ETLA-Raportit-Reports-42.pdf
Saantitapa: http://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/ict/iot-tietoturvassa-avautuu-miljardibisnes-6621360

3. ETLA (Ali-Yrkkö J.): Mysteeri avautuu – Suomi globaaleissa arvoverkostoissa. ETLAn raportti B257.
Saantitapa: https://www.etla.fi/wp-content/uploads/ETLA-B257.pdf

4. Eurostat: Europe 2020 indicators.
Saantitapa: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Individuals_with_at_least_a_medium_level_of_computer_and_internet_skills,_by_country.PNG

5. Gartner: Measuring the Strategic Value of the Internet of Things for Industries.
Saantitapa: https://www.gartner.com/doc/3299317?srcId=1-7389946276&stl=1#90533116

6. Kiinteistötyönantajat, BES/ TTY: Digitaalisuuden nykytila ja kehityssuunnat kiinteistö-ja rakennusalalla. Saantitapa: http://www.kiinteistotyonantajat.fi/attachements/2016-06-22T17-01-55599.pdf

7. KIRA-digi -hanke: Saantitapa: http://www.kiradigi.fi/kira-digi-tavoitteet.html

8. Liikennevirasto: Digitalisaatiohanke.
Saantitapa: http://www.liikennevirasto.fi/hankkeet/digitalisaatiohanke#.WJg6XH-ahP0

9. Tampereen teknillinen yliopisto, Tietojohtamisen tutkimuskeskus Novi (Käpylä, J & Salonius, H. 2013): Tietojohtajan taskukirja. Tietojohtamisen näkökulmia aluekehittämiseen, Tampere.
Saantitapa: https://tutcris.tut.fi/portal/files/1685638/tietojohtajan_taskukirja.pdf

10. TEKES: Aineeton pääoma ja arvonluonti – projekti.
Saantitapa: https://www.tekes.fi/globalassets/global/ohjelmat-ja-palvelut/kampanjat/innovaatiotutkimus/policybrief_5_2015_ivic.pdf

11. Tekniikka & Talous -lehti: Artikkeli ”IoT-tietoturvassa avautuu miljardibisnes 3.2.2017. Saantitapa: http://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/ict/iot-tietoturvassa-avautuu-miljardibisnes-6621360

12. Tekniikka &Talous -lehti. Artikkeli ” Alustataloudessa ei menesty dataa säilömällä” 15.12.2016.
Saantitapa: http://www.tekniikkatalous.fi/teknologiamurrokset/alustataloudessa-ei-menesty-dataa-sailomalla-6607271

13. Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy: ROTI 2017 -kalvot.
Saantitapa: http://media.tefficient.com/2016/12/tefficient-industry-analysis-5-2016-mobile-data-usage-and-pricing-1H-2016-1.pdf

14. Työ- ja elinkeinoministeriö: Palvelutalouden murros ja digitalisaatio – Suomen kasvun mahdollisuudet. Saantitapa: http://digitaalinenpolku.fi/wp-content/uploads/2015/08/TEMjul_12_2015_web_30032015.pdf

15. Valtionvarainministeriö: Digitalisaatio-verkkosivu.
Saantitapa: http://vm.fi/digitalisaatio

16. Yhdistyneet kansakunnat YK: United Nations e-Government Survey 2016.
Saantitapa: http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN96407.pdf

 

Arkkitehtuuri, suunnittelu, muotoilu ja taide

 

1. Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA (Hurmeranta, M.). Kaavoihin kangistuneet – Tusina ratkaisua kaavoituksen hitauteen ja tehottomuuteen.
Saantitapa: http://www.eva.fi/wp-content/uploads/2013/05/Kaavoihin-kangistuneet.pdf

2. Haahtela-yhtiöt: Talonrakennuksen Kustannustieto 2015. Maksullinen tuote.
Saantitapa: https://www.haahtela.fi/fi/julkaisut/painojulkaisut

3. Hiltunen, R. Keskihajonta hinta-laatu -suhteen laskemisessa – Rakennusalan suunnittelun tarjouskilpailujen tilastollinen tarkastelu.
Saantitapa: http://www.atl.fi/index.php?id=245

4. Kyttä, M. Urbaani onni – sosiaalisesti ja rakenteellisesti kestävän yhdyskunnan kartoittaminen. Saantitapa: http://maa.aalto.fi/fi/midcom-serveattachmentguid-1e46fda4ddd7e306fda11e48c8ce1a2ca18c62dc62d/tiiviys_kytta_uusi.pdf

5. Naumanen, S. 2015: Hyvän suunnittelun vaikuttavuus rakennushankkeen onnistumiseen. Diplomityö, TTY.
Saantitapa: http://skolry.fi/sites/skol/files/naumanen.pdf

6. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Maailman älykkäin sairaala.
Saantitapa: http://www.oys2030.fi/

7. RT-kortti ”Taide rakennushankkeessa”. Maksullinen tuote.
Saantitapa: https://www.rakennustieto.fi/kortistot/rt/kortit/11147

8. Sipoon kunta. Nikkilän taideohjelma.
Saantitapa: https://www.sipoo.fi/easydata/customers/sipoo/files/2011_sivistys/kulttuuri/nikkila_taideohjelma_fi_web.pdf

9. Suomen taitelijaseura ry. Kansalaisten käsityksiä taiteesta
osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja. Kyselytutkimuksen tulokset 2016. TNS Gallup Oy.
Saantitapa: http://prosenttiperiaate.fi/wp-content/uploads/Kyselytutkimus-2016.pdf

10. Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry. SKOL laskutustilasto 2015.
Saantitapa: http://skol.teknologiateollisuus-sta.kwd.fi/sites/skol/files/file_attachments/skol_laskutustilasto_2015.pdf

11. Tampereen kaupunki ja Frei Zimmer: Luonnon heijastuksia – Vuoreksen kulttuuriohjelma.
Saantitapa: https://vuores.fi/dokumenttipankki?task=document.viewdoc&id=332

12. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Häkkinen, T. (toim.). Kestävän rakentamisen prosessit. VTT tiedotteita 2572. Saantitapa: http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2011/T2572.pdf

13. Tilastokeskus (Alanen, A.) Artikkeli ”Arkkitehtuurin talous” Tieto ja trendit- lehdessä 3/2010.
Saantitapa: http://www.stat.fi/artikkelit/2010/art_2010-06-02_004.html?s=0

14. Tilastokeskus: Palveluerien liikevaihto toimialoittain 2009-2015, 1000 euroa muuttujina Toimiala, Tiedot, CPA2008 ja Vuosi.
Saantitapa: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__pav__palhy/010_palhy_tau_001.px/table/tableViewLayout1/?rxid=fe3b0042-ea83-4258-bad6-d591991164c1

15. Verkkosivu http://prosenttiperiaate.fi/

16. Virtanen, P. V: Maankäyttösuunnitelmien arvioinnista.
Saantitapa: http://lib.tkk.fi/Raportit/2006/isbn9512284014.pdf