Rakennettu ympäristö on hyvinvointimme perusta

Rakennetun ympäristön merkitys on tärkeämpää kuin uskommekaan. Winston Churchill osasi aikoinaan jo kiteyttää hyvin ”Me muokkaamme rakennettua ympäristöä, jonka jälkeen se muokkaa meitä”. Rakennetulla ympäristöllä on todettu olevan tärkeä vaikutus ihmisten hyvinvointiin. Ei siis ole yhdentekevää, miten me suunnittelemme, rakennamme ja ylläpidämme rakennettua ympäristöä.

Lue lisää

Koulutuksen kehitys vaatii sitoutumista

Istuin joulukuun alussa Parasta Osaamista -hankkeen päätösseminaarissa. Pääpuhujana oli Turun yliopiston tutkijatohtori Antti Maunu. Hän kuvaili ammatillisen koulutuksen tehtävää ja merkityksiä taitavasti, lähtien opiskelijan odotuksista ammatillisia opettajia kohtaan. Huipentavana kohtana hän kuvaili, miten ammatillinen koulutus saadaan toimimaan. Maunun sanoin: ”Organisoidaan oikein!”

Lue lisää

Matkalla hiilineutraaliuteen meidän pitää muuttua

Toimin pitkään alalla, joka lupasi mullistaa maailman. Notkahduksistaan huolimatta tietotekniset innovaatiot ja digitalisoituminen ovat tätä tehneetkin, eikä muutosnopeuden kasvulle näy päätepistettä. 

Lue lisää

Asumisen ilmastoteko syntyy älyllä ja datalla

Älykkäissä taloissa voidaan tehdä isoja ilmastotekoja. Asumisen ilmastotekoihin avittaa esimerkiksi kiinteistöissä yhä enemmän olevan datan hyödyntäminen. 

Lue lisää

Taide rakentamisessa ennen ja nyt

Taide rakentamisessa ei ole uusi asia. Jo muinaiset luolamaalaukset, Kairon sfinksit ja muun muassa Michelangelon tuotanto osoittavat taiteen merkityksen osana rakennetun ympäristön suunnittelua ja toteutusta. Eliel Saarisen aikaan kuvanveistäjiä vielä käytettiin yleisesti koristamaan rakennusten julkisivuja. Pieniin yksityiskohtiin panostettiin. Rakentamisen tahti oli hitaampi, joka mahdollisti hyvinkin pikkutarkkojen detaljien toteuttamisen suurella pieteetillä.

Lue lisää

Kiinteistöpalveluala tarjoaa töitä 21. vuosisadan taitureille

Kiinteistöpalvelualan koulutus on harpannut ison askeleen eteenpäin ammatillisen koulutuksen reformin ansiosta. Alalle keskeinen ammatillinen koulutus on saatu entistä paremmin vastaamaan työelämän tarpeisiin. Ammattikorkeakouluväylää kehitetään parhaillaan. Riittääkö tämä varmistamaan kiinteistöjen laadukkaiden ylläpitopalvelujen tuottamisen rakennetussa ympäristössä? Riittääkö kiinnostus hakeutua opiskelemaan ja työllistyä alalle?

Lue lisää

Suomen julkiseen taiteeseen on panostettava enemmän

Suomessa valtio ei ole tehnyt kaikille avoimen ympäristön rakentamiseen ja suunnitteluun liittyvää %-periaatepäätöstä tai muuta rahoituspäätöstä. Valtion rakennushankkeissa toteutetaankin vähän julkisia taideteoksia. Suomessa Taiken alaisuudessa toimiva Valtion taideteostoimikunta on keskittynyt hankkimaan teoksia valtion omistamiin merkittäviin rakennuksiin ja kokoelman osaksi. Vuonna 2017 tämä budjetti oli 1 M€.

Lue lisää

Kasvua luovat suuret ratahankkeet

Raideinvestoinnit palvelevat yhteiskuntaa, ympäristöä ja Suomen elinvoimaisuutta. Suunnittelu- ja rakennusalan ammattilaisilla on paljon annettavaa siihen, kuinka Suomesta tehdään vähäpäästöisempi, mutta ennen kaikkea taloudellisesti menestyvä.

Lue lisää

ROTI-puheenjohtajavideo: Arkkitehtuuri, suunnittelu, muotoilu ja taide

Arkkitehtuuri, suunnittelu, muotoilu ja taide -paneelin puheenjohtaja Markku Hedman korostaa, että tulevaisuuden kestävän rakentamisen täytyy olla paitsi monialaista, myös käyttäjien tarpeet huomioivaa.

Lue lisää

Digikehitystä ekosysteemeissä

ROTI 2019 nosti digitaalisten ratkaisujen osalta esiin ekosysteemien tukemisen, koska ekosysteemit ovat tulevaisuuden kasvualusta. Termillä tarkoitetaan verkostomaista toimintaa, jossa verkoston toimijat muodostavat yhdessä kokonaisuuden. Ekosysteemit rakentuvat yleisesti tietyn yrityksen, teknologian, palvelun tai tuotteen ympärille. Kullakin verkostoon liittyvällä taholla on oma vahvuutensa, joka täydentää kokonaisuutta.

Lue lisää

ROTI-video: Rakennetun ympäristön merkitys lukuina

Hankkeen vetäjä ja Suomen Rakennusinsinöörien Liiton toimitusjohtaja Miimu Airaksinen kertaa videolla rakennetun ympäristön merkitystä lukuina.

Lue lisää

Smart City -kehitys vaatii julkiselta sektorilta osaamisen päivittämistä

Jos et ole aiemmin törmännyt Smart City -käsitteeseen, jätä tämäkin juttu lukematta

Lue lisää

Vain tarpeellinen tieto kestää ajan hammasta

Maailma ympärillämme muuttuu merkittävää vauhtia. Ilmasto muuttuu ja ääri-ilmiöt sekä niiden vaikutukset voimistuvat. Yhteiskuntarakenne muuttuu tiiviimmäksi ja vaatimuksemme rakennetulle ympäristölle tiukentuvat entistä nopeammin. Muutosta vauhdittaa myös alati lisääntyvä tiedon määrä ja digitaalisen tiedon nopeampi saavutettavuus.

Lue lisää

Toimivat liikenneverkot luovat hyvinvointia ja kilpailukykyä elinkeinoelämälle

Suomen maanteiden ja rautateiden kunto on heikentynyt kuluneen vuosikymmenen aikana merkittävästi. Liikenneverkkojen tilaa on kuvattu korjausvelalla – tarkoittaen termillä sitä rahasummaa, joka tarvittaisiin väylien saattamiseksi nykytarpeita vastaavaan hyvään kuntoon. Hyväksi kunnoksi on määritelty "riittävä tekninen ja taloudellinen taso". Se tarkoittaa ko. väylän merkittävyyteen riittävää kuntotasoa, mutta ei siis täysin uuden väylän tasoista kuntoa.

Lue lisää

Digitaaliset ratkaisut automatisoivat jäteasemia

Asukas- ja asiakaspalvelu ovat aina olleet kuntien jätelaitoksille ympäristön suojelun lisäksi toiminnan keskiössä. Digitalisaatio luo mahdollisuudet palvella asiakasta entistä täsmällisemmin juuri silloin, kun asiakkaalle sopii sekä tavalla, jota hän toivoo.

Lue lisää

Miten saavutetaan parasta laatua rakentamisessa?

Ilmastonmuutos ja niukkenevat resurssit, kaupungistuminen ja muuttoliike, väestön ikääntyminen, työn murros ja digitalisaatio. Megailmiöt eivät enää ole ilmiöitä, vaan todellisuutta. Miten muutoksessa pystytään rakentamaan toimivaa elinympäristöä ja parempaa tulevaisuutta?

Lue lisää

ROTI-puheenjohtajavideo: Digitaaliset ratkaisut

ROTI 2019 -hankkeen Digitaaliset ratkaisut -paneelin puheenjohtaja Mikko Hyytinen painottaa, että rakennuksiin ja infraan liittyvän tiedon hyödyntäminen ja sen vahvistaminen koko elinkaaren aikana on edellytys liiketoiminnan kehittymiselle.

Lue lisää

ROTI-puheenjohtajavideo: Koulutus ja kehitys

ROTI 2019 -hankkeen Koulutus ja kehitys -paneelin puheenjohtaja Marita Mäkinen korostaa KIRA-alan tutkintokoulutusten laadun tärkeyttä. Lisäksi tutkimusrahoituksen määrää on nostettava.

Lue lisää

Kuntotutkijan osaamisvaateissa rima on korkealla

Puolet Suomessa talonrakennukseen käytetystä rahasta kuluu vanhan parantamiseen. Maassamme korjataan yhtä lailla isoja julkisrakennuksia, arvokiinteistöjä kuin asuinrakennuksiakin. Lähtöpisteenä on yleensä jokin teknisen ikämaksiminsa saavuttanut rakennusosa. Uusimisen ohella halutaan pidentää rakennuksen käyttöikää ja samalla parantaa sen terveyttä ja turvallisuutta tai esimerkiksi energiatehokkuutta. 

Lue lisää

Mitä tiedämme korjatuista rakennuksista?

ROTI 2019 -hankkeen työryhmissä rakennetun omaisuuden tilaa tarkasteltiin monialaisesti keskustellen. Osallistujien vankka tuntuma aihepiiriin oli kertynyt hyvinkin erilaisilta kentiltä, mikä antoi hedelmällisen pohjan kokemusten ja näkemysten kohtaamiselle. Kiinnostaviin kysymyksiin fokusoimista ja kouriintuntuviin toimenpide-ehdotuksiin pääsemistä vaikeutti kuitenkin se, että johdonmukaisesti koottua tietoa rakennetun omaisuuden massiivisesta kokonaisuudesta on käytettävissä varsin rajallisesti.  

Lue lisää

ROTI-puheenjohtajavideo: Rakennukset

ROTI 2019 -hankkeen Rakennukset-paneelin puheenjohtaja Heli Kotilainen nostaa esiin rakennusten roolia ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Lue lisää

Kuka puhuisi tehosta?

Rakennuksilla on tunnetusti valtava merkitys Suomen energiankulutuksen ja kokonaispäästöjen kannalta. Kaikki energiatehokkuuteen liittyvät toimet ovat siksi tärkeitä. Uusilla ratkaisuilla onkin viime vuosina saavutettu merkittäviä parannuksia. Samalla energiajärjestelmä käy läpi murrosta jossa energiantuotanto muuttuu uusiutuvaksi ja järjestelmä kaikin puolin dynaamisemmaksi. Huomio siirtyy energiasta kohti tehoa: perinteisen kysymyksen ”Paljonko käytämme energiaa?” rinnalla on tärkeää kysyä ”Milloin käytämme energiaa?”.

Lue lisää

Tiedon virtauksen vallankumous

Rakennetun ympäristön digitalisaation tuoma muutos suunnittelijoiden työkenttään kiihtyy merkittävästi lähivuosien aikana. Kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatio on kuitenkin suunnittelijoiden työkaluja ja tiedonhallintaa merkittävästi suurempi muutos ja kokonaisuus. Kyseessä on tiedon virtauksen vallankumous, jonka avulla tieto tulee liikkumaan esteettömästi mutta hallitusti kuntien, suunnittelutoimistojen, kiinteistön omistajien ja käyttäjien välillä.

Lue lisää

Miksi talousalan toimijat hyötyvät taiteesta?

Kauppakorkeakoulun julkisen taiteen tavoitteena on osaltaan luoda osallistava sekä avoimen ja matalan hierarkian työskentely- ja oppimisympäristö. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu muutti helmikuussa 2019 Töölön historiallisesta arvorakennuksesta Otaniemeen täysin uusiin tiloihin. Muuttoa vastustettiin suunnittelun alkuvaiheessa, mutta uuden rakennuksen avajaisissa kuultiin jo useita puheenvuoroja siitä, että Töölö oli upea paikka, mutta Otaniemi vielä parempi. Kaikkien korkeakoulujen sijainti samalla kampuksella on osa Aalto-yliopiston ydinajatusta, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden.

Lue lisää

ROTI-puheenjohtajavideo: Liikenneverkot

ROTI 2019 -hankkeen Liikenneverkot-paneelin puheenjohtaja Jorma Mäntynen kertoo videossa liikenneverkkojen toimivuuden merkityksestä yhteiskunnalle.

Lue lisää

Nopeissa kuituyhteyksissä on reilusti parannettavaa

Tietoliikenneyhteys on kaiken toiminnan perusta, kuten ROTI 2019 -raportissa todetaan. Datansiirtotarve vaihtelee palvelusta riippuen. Esimerkiksi tiedonsiirto kodin sähkömittarin ja siirtoyhtiön datakeskuksen välillä vaatii toimiakseen maltillisen määrän tiedonsiirtokapasiteettia. Sen sijaan pelaaminen, e-sport, virtuaalitodellisuus ja erilaiset TV-palvelut vaativat nopeita tietoliikenneyhteyksiä. Sama pätee etätöissä käytettäviin videoyhteyksiin, ja verkon yli avattaviin ohjelmistoihin, joiden toimimattomuus voi aiheuttaa isojakin piilokustannuksia yrityksille.

Lue lisää

Rakennettu omaisuutemme kaipaa kestävää huolenpitoa

Sanapari ”kestävä rakentaminen” yhdistetään helposti uudisrakentamiseen ja se nähdään nimenomaan uudisrakennuksen elinkaariajattelun kautta mahdollisuutena. Pohja sille on luonnollinen, sillä rakennusteollisuus on yksi suurimmista päästöjen tuottajista. Samasta syystä sillä on myös mahdollisuus olla suuri päästöjen alentaja, eräänlainen yltäkylläisen pöydän äärestä Suurin pudottaja -kilpailun voittoon tähtääjä ja siten inspiraatio muille teollisuuden aloille.

Lue lisää

Luova suunnittelu tarjoaa ratkaisuja kaupungistumisen haasteisiin

Miten kestävää ympäristöä rakennetaan myös visuaalisesti ja esteettisesti? Entä kuinka elinympäristön suunnittelussa otetaan huomioon kaikki sen käyttäjät, myös heikoimmassa asemassa olevat? Onko taide saavutettavaa, jos päiväkodista on 150 kilometrin matka lähimpään taidemuseoon? MIten saavutetaan demokraattinen ja resurssiviisas elinympäristö?  Ja onnistuuko kaikki tämä taiteen avulla?

Lue lisää

ROTI teki tehtävänsä vesihuollossa

RIL koordinoi joka toinen vuosi Rakennetun omaisuuden tila (ROTI) -raportin, joka tarjoaa puolueetonta tietoa ja näkemystä rakennetun omaisuuden tilasta Suomessa.  Vuoden 2019 ROTIn valmistelu käynnistyi analyysilla siitä, mitä on tapahtunut edellisen raportin jälkeen, joka valmistui vuonna 2017.

Lue lisää

Yksityisteiden hyvä kunto välttämätöntä elinkeinoelämälle

Yksityisteiden ja niiden siltojen kunto uhkaa monin paikoin elintarviketuotannon ja muun yksityisteiden varsilla sijaitsevan yritystoiminnan kuljetuksia. Logistiikka on olennainen osa eri alojen tuotantoprosessia, jossa teillä liikkuvat niin raaka-aineet, puolivalmisteet, lopputuotteet kuin ihmisetkin.

Lue lisää

Älykkäistä taloista puuttuvat enää palvelut

Eri luvuilla mitattuna kiinteistö- ja rakennusalalla on merkittävä rooli kansantalouden, työllisyyden ja ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämisen näkökulmista. Siksi toimivampien ratkaisujen ja uusien palveluiden kehittämisellä kiinteistö- ja rakennusalalla on parhaimmillaan valtavat vaikutukset. Digitaalisilla ratkaisuilla voidaan muun muassa parantaa rakennusten kunnossapitoa, edistää energiansäästöä ja asumisen palveluiden tarjontaa.

Lue lisää

Kohti monimuotoista kestävää rakentamista

Kestävää rakentamisen toteuttamista ohjataan uusilla ja yhä tiukemmilla säädöksillä. Niitä tarvitaan, mutta uhkana on näkökulman kaventuminen. Meidän tulee nykyistä syvällisemmin sekä kysyä kestävän rakentamisen arvopohjaa että arvioida kestävän rakentamisen suhdetta oman aikamme kulttuuriseen tilanteeseen. Kestävän rakentamisen perinteisiä näkökulmia on kaksi; luonnonmukaista elämäntapaa korostava syväekologia sekä teknologian roolia korostava ekologinen modernismi.

Lue lisää

On korjaamisen vuoro loistaa

Talonrakentaminen kääntyi vuoden 2015 lopulla niin voimakkaaseen nousuun, että valtiovaltaa myöten suitsutettiin rakentamisen sysänneen maamme kansantalouden kasvuun. Mollivoittoisten vuosien jälkeen oli rakentamisen, erityisesti uudisasuntotuotannon, aika loistaa.

Lue lisää

Lyömättömäksi jatkuvalla oppimisella

Työn murroksessa ihmisen työuraa koskettavien muutosten määrä kasvaa. Automaatio, tekoäly ja robotiikka muokkaavat nykyisiä työtehtäviä ja hävittävät kokonaisia ammattiryhmiä. Toisaalta ne synnyttävät uudenlaisia tietoja ja taitoja edellyttäviä työtehtäviä. Statuksen vaihtuminen palkansaajasta itsensä työllistäjäksi tai opiskelijaksi on yhä useammalle paremminkin sääntö kuin poikkeus. Menossa mukana pysyminen vaatii jatkuvaa uuden omaksumista, siis jatkuvaa oppimista.

Lue lisää

Taskukalentereista ekosysteemeihin

Useampi meistä lienee joskus saanut tehtäväkseen kehittää jotakin sellaista, jossa lopputulos ei ole ennalta tarkkaan tiedossa, ja mahdollisia ratkaisujakin on useita. Jotta projekti on edennyt, on pitänyt valita, kuinka tarkasti tehtävä pitäisi suunnitella ja olisiko se toteutettava itse vai ryhmätyönä. Päätöksiä on helpottanut, jos käytettävissä on ollut eri osa-alueiden asiantuntijoista koostuva sitoutunut ryhmä, jolla on myös ketterien kehitysmenetelmien osaamista.

Lue lisää

Nuoret haastavat meidät ilmastotalkoisiin!

Jotta päästöt saadaan riittävän alas, on koko rakennuksen elinkaari saatava mukaan ilmastotalkoisiin lähtien tuotteiden valmistuksesta ja kuljetuksista, rakentamiseen ja kiinteistöjen käyttöön ja lopulta purkuun.

Lue lisää

Liikenneverkot Suomen tuotantolinjoina

Suomi on siirtynyt osaksi globaalia taloutta ja yhteisöä, jolloin liikenteen infrastruktuuri täytyy nähdä uudesta näkökulmasta. Kaikkien liikenneverkkojen ja -palvelujen on edistettävä Suomen menestystä kansainvälisessä kaupankäynnissä ja kommunikoinnissa.

Lue lisää

ROTI 2019 -raportti julkistetaan 19.3.

"Rakennettuun ympäristöön, niin rakennuksiin kuin infraan, on myös sitoutunut merkittävä osa kansallisvarallisuudestamme. Sen prosentuaalinen osuus on jopa kasvanut viime ROTIn arvioinnista."

Lue lisää

ROTI-video: Hankkeen esittely

Rakennettu ympäristö on yhteiskuntamme toimivuuden perusta.

Lue lisää