Rakentamislaki vaatii runsaasti asetuksia

Rakentamislaki on hyväksytty ja vahvistettu (laki löytyy Finlex-palvelusta tunnuksella 751/2023; suora linkki asiakirjaan: www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2023/20230751). Olemme kuitenkin vielä ennemminkin kysymyksien ääressä vailla valmiita vastauksia.

Rakentamisen määräykset koostuvat laeista, asetuksista ja ohjeista. Tuoreessa rakentamislaissa on annettu Ympäristöministeriölle 26 kertaa ja Valtioneuvostolle 20 kertaa asetuksenanto-oikeus. Asetuksissa annetaan tarkempia säännöksiä käsiteltävistä asioista. Toivottavasti monien tarkentavien kysymyksien vastaukset saadaan tulevissa asetuksissa. Osaan kysymyksistä saadaan vastaukset vastaohjeissa, joita esimerkiksi RIL antaa.

Rakentamislain mahdollistamat asetukset muodostavat pitkän listan. Seuraavista asioista on siis Ympäristöministeriöllä asetuksilla mahdollisuus antaa säännöksiä:

 1. Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian vähimmäisosuuden laskennan tavasta
 2. Päästötietokannasta, sen ylläpidosta ja kehittämisestä ja tietojen päivittämisestä
 3. Purkumateriaali- ja rakennusjäteselvityksen sisällöstä, laadinnasta ja tietojen ilmoittamisesta.
 4. Rakenteiden lujuus ja vakaus
  1. Rakenteilta vaadittavasta lujuudesta ja vakaudesta
  2. Kantavien rakenteiden suunnittelusta ja mitoituksesta
  3. Rakentamisen ja käytön aikaisista sallituista kuormituksista
  4. Kantavissa rakenteissa käytettävistä rakennustuotteista
 5. Paloturvallisuus
  1. Palon syttymisen ja leviämisen rajoittamisesta sekä taloteknisten ja lämmitykseen käytettävien laitteistojen paloturvallisuudesta
  2. Rakenteiden kantavuudesta palotilanteessa ja tähän liittyvistä rakennustuotteiden ominaisuuksista
  3. Palon ja savun kehittymisen ja leviämisen rajoittamisesta ja tähän liittyvien rakennustuotteiden ja laitteistojen ominaisuuksista
  4. Poistumisturvallisuudesta ja turvallisuusselvityksestä
  5. Sammutus- ja pelastustehtävien järjestelystä
 6. Rakennukselta edellytettävistä terveellisyyteen liittyvistä fysikaalisista, kemiallisista ja mikrobiologisista olosuhteista, taloteknisistä järjestelmistä ja laitteistoista sekä rakennustuotteista
 7. Rakennukselta edellytettävästä käyttöturvallisuudesta
 8. Rakennus ja sen piha- ja oleskelualueet
  1. rakenteilta ja rakennusosilta edellytettävästä ääneneristävyydestä
  2. taloteknisen laitteiden sallitusta äänitasosta
  3. rakennuksen ääniolosuhteille asetettavista vaatimuksista
  4. piha- ja oleskelualueiden meluntorjunnasta ja ääniolosuhteille asetettavista vaatimuksista
 9. Energian ja luonnonvarojen käytön laskelmat
  1. rakennuksen, rakennusosien ja teknisten järjestelmien energiatehokkuuden vähimmäisvaatimuksista sekä näiden laskentatavasta rakennuksessa
  2. energialaskennan lähtötiedoista ja selvityksistä
  3. energian kulutuksen ja siihen vaikuttavien tekijöiden mittaamisesta
  4. rakennuksen käyttötarkoituksen perusteella tapahtuvasta energiatehokkuuden vaatimustasojen asettamisesta ja luonnonvarojen säästeliään kulumisen ottamisesta huomioon niissä
  5. rakennustuotteista
  6. teknisesti, taloudellisesti ja toiminnallisesti toteutettavissa olevasta energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- tai muutostyön taikka käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä
 10. Rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmästä ja arvioinnissa käytettävistä tiedoista sekä ilmastoselvityksen laatimisesta
 11. Käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla elinkaariominaisuuksiltaan ekologisesti sekä tavoitteelliselta tekniseltä käyttöiältään pitkäikäiseksi
  1. Rakennuksen tavoitteellisesta teknisestä käyttöiästä, muunneltavuudesta, huollettavuudesta ja korjattavuudesta sekä rakennusosien purettavuudesta
  2. Rakennuksen materiaaliselosteen laatimisesta ja sisällöstä ja selosteen säilyttämisestä sekä rakennusmateriaalien ja -tuotteiden luetteloinnista ja luettelon säilyttämisestä
 12. Asumiseen, majoitukseen ja työskentelyyn tarkoitetut tilojen tulee olla turvallisia, toimivia, viihtyisiä ja käyttötarkoitukseen soveltuvia
  1. Rakennuksen suhteesta ympäristöönsä
  2. Asuin-, majoitus- ja työtilojen koosta, tiloista, varustuksesta ja valaistuksesta
  3. Asuin-, majoitus- ja työtilojen ovista, kulkuaukoista ja kulkuyhteyksistä
  4. teknisistä ratkaisuista, joilla voidaan luoda edellytykset matkaviestinten kuuluvuuteen sisätiloissa
 13. Kokoontumistilojen käyttö- ja poistumisturvallisuudesta
 14. Rakennuksen suunnitelmat käsittävästä rakennuksen tietomallimuotoisesta suunnitelmasta ja koneluettavista tiedoista
 15. Pääpiirustusten ja selvitysten sisällöstä ja esitystavasta sekä tietomallimuotoisista suunnitelmista
 16. Erityissuunnitelman ja sitä vastaavan suunnitelmamallin ja tietojen koneluettavan muodon sisällöstä ja esitystavasta
 17. Aloitusilmoituksesta, aloituskokouksesta, pohjakatselmuksesta, sijaintikatselmuksesta, osittaisesta loppukatselmuksesta ja loppukatselmuksesta toimitettavien tietojen sisällöstä ja tietojen koneluettavasta muodosta
 18. Rakennuksesta edellytettävistä tiedoista sekä lupapäätösten ja rakennusta koskevien suunnitelmamallien ja toteutumamallien ja tietojen yhteentoimivista ja koneluettavista tiedoista ja niiden toimittamisesta
 19. Suunnittelijoiden ja päävastuullisen toteuttajan ilmoittaminen rakennusvalvontaviranomaiselle
 20. Vastaavan työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan ilmoittaminen rakennusvalvontaviranomaiselle
 21. Laadunvarmistusselvityksen sisältö
 22. Viranomaisen katselmuksien toimittaminen
 23. Tarkastusasiakirjan sisällöstä ja siihen tehtävistä merkinnöistä
 24. Valvontasuunnitelman sisällöstä ja toteuttamisesta
 25. Rakennuksen tai sen osan käyttöönoton edellytyksistä osittaisessa loppukatselmuksessa
 26. Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen sisällöstä ja tietojen koneluettavasta muodosta 
   

Seuraavista asioista on sen sijaan Valtioneuvoston asetuksilla mahdollisuus antaa säännöksiä:

 1. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä eri energiamuotojen uusiutuvan energian osuuden lukuarvoista
 2. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa uuden rakennuksen rakentamista, rakennuksen korjaus- ja muutostyötä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta koskevia tarkempia säännöksiä:
  1 ) rakennuksen sekä sen piha- ja oleskelualueiden kulkuväylien ja tilojen esteettömyydestä;
  2 ) tasoeroista;
  3 ) kokoontumistilojen ja majoitustilojen esteettömyydestä.
 3. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä energiamuotojen kertoimien lukuarvoista.
 4. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä uuden rakennuksen hiilijalanjäljen raja-arvoista.  
 5. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 1 momentissa tarkoitetusta luvasta. (Tarkennus: Kunta voi erityisestä syystä myöntää luvan poiketa alueidenkäyttölaissa säädetystä tai sen nojalla annetusta ja tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta. Edellä säädetty ei kuitenkaan koske kelpoisuusvaatimuksia, tonttijakoa, maisematyöluvan tarvetta ja edellytyksiä eikä 46 §:n 1 momentin 2 kohdassa säädettyjä asemakaavan laatimista koskevia sijoittamisen edellytyksiä suunnittelutarvealueella. Poikkeamisluvan voi myöntää muista sijoittamisen edellytyksistä suunnittelutarvealueella.)
 6. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä kuulemisesta ja tiedottamisesta. (Tarkennus: Kuuleminen ja tiedottaminen rakentamisluvasta)
 7. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä kuulemisesta ja tiedottamisesta. (Tarkennus: Kuuleminen ja tiedottaminen poikkeamisluvasta ja maisematyöluvasta sekä rakentamisluvasta suunnittelutarvealueelle sijoittuvan rakennuspaikan osalta)
 8. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä kuulemisesta ja tiedottamisesta. (Tarkennus: Kuuleminen purkamisluvasta)
 9. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä tiedottamisesta ja menettelystä huomautusten jättämiseksi. (Tarkennus: Ympäristövaikutusten arviointi)
 10. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä suunnittelutehtävän vaativuusluokan määräytymisestä.
 11. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä työnjohtotehtävän vaativuusluokan määräytymisestä.
 12. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä pääsuunnittelijan tehtävistä.
 13. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä erityisalojen työnjohtajien työnjohtotehtävistä.
 14. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä vastaavan työnjohtajan työnjohtotehtävistä ja ilmoitusvelvollisuuden sisällöstä.
 15. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä rakentamishankkeen vaativuudesta.
 16. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä rakennustarkastajan kelpoisuusvaatimuksista ja kelpoisuuden ylläpidosta.
 17. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä rasitetyypeistä ja rasitteen rekisteröinnistä.
 18. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä yhteisjärjestelyä koskevalla päätöksellä perustettujen oikeuksien rekisteröinnistä.
 19. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä yhteisjärjestelyn muuttamisen ja poistamisen rekisteröinnistä.
 20. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä poikkeamisluvan toimittamisesta.