Tällä sivulla on listattu ROTI 2021 -raportissa käytetyt lähteet.

 

Tilastokeskus ja VTT. Rakennusalan työllisyys. Rakennusteollisuus RT ry, Kuviopankki 2019. www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Talous-tilastot-ja-suhdanteet/Kuviopankki/suhdanteet/Kuviopankki/ 86 

Country Report Finland 2020. Commission Staff Working Document. European Commission 2020. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-finland_en.pdf

THE CIRCULAR ECONOMY – A POWERFUL FORCE FOR CLIMATE MITIGATION, 2018, Sitra julkaisuja 2018, https://media.sitra.fi/2018/05/04145239/material-economics-circular-economy.pdf

RAKLIn vähähiilisyystiekartta. RAKLI 2020.

Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 – Osa 1. Rakennetun ympäristön hiilielinkaaren nykytila. Rakennusteollisuus RT ja Gaia Consulting 2020. 

Röck et. al. 2020. Embodied GHG emissions of buildings – The hidden challenge for effective climate change mitigation. Applied Energy. Volume 258.

Asukasbarometri 2019 https://vanha.asuntomessut.fi/suomalainen-asuminen/asukasbarometri/

Helminen, V., Nurmio, K., Vesanen, S., 2020, Kaupunki-maaseutu-alueluokitus 2018, Suomen ympäristökeskuksen raportteja 21/2020, ISBN 978-952-11-5172-9

Laine, A., Raivio, T., Jonsson, H:, Heino, A., Klimscheffskij, M., Lehtomäki, J., 2020, Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035, Osa 1. Rakennetun ympäristön hiilielinkaaren nykytila, Taustaraportti 28.5.2020c, Gaia Consulting Oy 

Janhunen, E. ,Pulkka L, Säynäjoki A and Junnila S., 2019, Applicability of the Smart Readiness Indicator for Cold Climate Countries, Buildings 2019, 9(4), 102; https://doi.org/10.3390/buildings9040102

Säynäjoki A, J Heinonen, S Junnila 2012, Environmental Research Letters 7 (3), 034037
Vainio, T. (2020). Asuntotuotantotarve 2020-2040. VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Technology, No. 377 https://doi.org/10.32040/2242-122X.2020.T377

www.tilatjaterveys.fi/toimintamalli 

https://owalgroup.com/wp-content/uploads/2020/03/Sis%C3%A4ilmaosaamis-kartoituksen-loppuraportti.pdf 
www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/ymparisto-ja-energia/vahahiilisyys_uudet/rt-vahahiilinen-rakennusteollisuus-tiivistelma-2020-08-20.pdf

Rakennetun ympäristön hiilielinkaaren nykytila www.rakennusteollisuus.fi/tiekartta

Kuulas, A., Renko, T. Kuivamäki, R. 2020. Vesihuollon investointitarpeet vuoteen 2040. Vesilaitosyhdistyksen monistesarja nro 63. ISBN 978-952-6697-59-8

Rauhala K. Kiertotalous rakentamisessa, Tampere. https://docplayer.fi/70703345-Kiertotalous-rakentamisessa-tampere.html

Energiavirasto 2020 Jakeluverkonhaltijoiden sähköverkkoliiketoiminnan tilinpäätöstietojen yhteenveto tilikaudelta 2019, https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12862527/S%C3%A4hk%C3%B6n+jakeluverkonhaltijoiden+tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6stietojen+yhteenveto+2019. pdf/891650a4-97b2-c95a-bcdd-664d19a6ef0e/S%C3%A4hk%C3%B6n+jakeluverkonhaltijoiden+tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6stietojen+yhtee nveto+2019.pdf?t=1597924752513

Rakennusteollisuus, Infra ry, kiviaineisten käyttö, 2020

Rakennetun ympäristön hiilielinkaaren nykytila, www.rakennusteollisuus.fi/tiekartta

Kaukoliikenteen ja tavaraliikenteen matkat, Väylävirasto 2020, https://vayla.fi/documents/25230764/35410603/Rautateiden+kaukoliikennevirrat+2019_180220b.pdf/69751fac-f318-4ed1-b83a-af501ad3adf2/Rautateiden+kaukoliikennevirrat+2019_180220b. pdf?t=1589211737118

Valtion väylärahoitus, Väylävirasto 2020. Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestöennuste [verkkojulkaisu].ISSN=1798-5137. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2020]. Saantitapa: www.stat.fi/til/vaenn/index.html

Uusi suunta : Ehdotus kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi, VALTIONEUVOSTON JULKAISUJA 2021:1, http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-658-7

Suomessa julkaistujen rakennustekniikan alan tiedejulkaisujen merkittävimmät aiheet julkaisujen lukumäärän perusteella vuosina 2017 – 2020: T.5522, T.210, T2405 ja T3.222 (SciVal / 15.12.2020)

Tieteen tila 2018. Suomen Akatemia. https://www.aka.fi/globalassets/2-suomen-akatemian-toiminta/2-tietoaineistot/aka_tieteen_tila_2018_ web.pdf

Korpela, Kalevi & Päivänen, Jani & Sairinen, Rauno & Tienari, Satu & Wallenius, Marjut & Wiik, Maarit (2001): Melukylä̈ vai mansikkapaikka. Asukkaiden ja asiantuntijoiden näkemyksiä asuinalueiden terveellisyydestä. Ympäristöministeriö̈, Suomen ympäristö 467. Oy Edita Ab, Helsinki. 

Sairinen, Rauno & Manninen, Rikhard & Peltonen Lasse & Wiik, Maarit (2006): Ympäristöterveys yhdyskuntasuunnittelussa. Näkökulmia hyvinvointia edistävään elinympäristöön. Ympäristöministeriö, Suomen ympäristö 13/2006. Edita Prima Oy. Helsinki.