Toimintaympäristön muutos on nopeampaa kuin koskaan

Kuntien uudet päättäjät ovat aloittaneet työnsä ja käynnistyneen nelivuotiskauden toimintaa ohjaavat kunta- ja kaupunkistrategiat ovat valmistuneet. Kaupunkien fyysisen ympäristön, infrastruktuurin ja alueiden kehittämisessä, suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa tulee vastata entistä monimuotoisempiin, vaikeampiin ja myös osin ristiriitaisiin tavoitteisiin ja tarpeisiin. On tarpeen myös varautua tulevaisuuteen ja lisätä muutoskestävyyttä epävarmojen ja odottamattomien olosuhteiden varalle.

Ratkaisuja tarvitaan ekologisen kestävyyden kysymyksiin, julkisen talouden kestävyysvajeeseen, väestömuutoksiin ja tunnistettuihin tai äkillisestikin ilmaantuviin olosuhde- ja toimintaympäristön muutoksiin.  

Ratkaisut on sovitettava maankäytön ja kaupunkirakenteen kehittämiseen, muuttuviin palvelutarpeisiin sekä käynnissä oleviin yhteiskunnallisiin ja globaaleihinkin kehityskulkuihin. Tämä edellyttää uutta tietoa ja osaamista sekä toimintatapojen kehittämistä ja muuttamista.

Vaikuttavia ja tehokkaita toimenpiteitä kiireisimpiin tarpeisiin tarvitaan nopeasti. Tarvitaan myös strategisia linjauksia pitkän tähtäimen varautumiseen ja muutoskestävyyden vahvistamiseen. Samanaikaisesti on vastattava nykyisten palvelujen ja jo sovittujen toimenpiteiden toteuttamisesta ja ylläpidosta.

Toimijoiden yhteisenä huolena ja uhkana voi nähdä alan houkuttelevuuden vähenemisen sekä tekijä- ja osaajapulan.
 

Ekologisen kestävyyden ajankohtaisia kysymyksiä

Ekologisen kestävyyden osalta uutta tietoa, ratkaisuja ja toimintatapoja tarvitaan erityisesti luontokadon pysäyttämisestä ja sen merkityksestä, biodiversiteetin vahvistamisesta sekä päästöttömistä energiaratkaisuista. Kiertotaloudesta pitäisi tulla liiketaloudellisesti kannattavaa luoden edellytyksiä sen kasvulle.

On myös selvitettävä ja mahdollistettava kaupunkikeskusten, ympäröivien alueiden ja eri toimijoiden roolit, työnjako ja yhteistyön tiivistäminen tehokkaasti ja vaikuttavasti toimivien toiminnallisten ekosysteemien muodostamiseksi.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta kaupunkialueilla keskeisinä tavoitteina tällä hetkellä nähdään elinympäristöjen verkottuneisuus ja kytkeytyneisyys sekä lajien suotuisan suojelun tason säilyttäminen. Lajien suojelun rinnalla elinympäristöjen merkitys on kasvamassa. Onkin määriteltävä, mikä niiden merkitys on maankäytön tiivistämisen näkökulmasta kaupunkialueilla.

Rakennetun ympäristön luontopohjaisilla ratkaisuilla voidaan muun muassa lisätä ilmastonmuutokseen sopeutumista, parantaa pienilmastollisia olosuhteita, lisätä viihtyisyyttä ja tukea hyvinvointia sekä vahvistaa elinympäristöjen kytkeytyneisyyttä.
 

Digitaalisuus on muuttanut viestinnän ja kehittänyt osallistumisen käytäntöjä

Digitaaliset alustat ja mediat ovat muuttaneet merkittävästi myös kaupunkikehittämisen ja –rakentamisen viestintää ja osallistumisen käytäntöjä. Julkiset tietoaineistot ovat laajasti ja avoimesti saavutettavissa nettiyhteyden päässä. Korona-aikana myös asukastilaisuudet siirtyivät digitaalisille kanaville.

Digitaaliset alustat ovat mahdollistaneet myös osallistuvan budjetoinnin menettelyn, jossa asukkaat pääsevät ehdottamaan ja työstämään yhdessä ehdotuksia korvamerkityllä budjetilla toteutettavista hankkeista sekä äänestämään toteutukseen valittavista ehdotuksista. Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on paitsi lisätä asukkaiden konkreettisia vaikutusmahdollisuuksia omaan lähiympäristöönsä, tuoda kaupunkiorganisaation toimintatapoja tutuksi ja vahvistaa asukkaiden aktiivista toimijuutta.

Eri tahojen viestintä- ja vaikuttamismahdollisuudet ovat demokratisoituneet. Viestinnän ja vaikuttamisen digitalisoituminen on muuttanut osallistujia tavoittaen ja aktivoiden uusia ryhmiä, mutta toisaalta myös rajannut mahdollisuuksia niiltä, joilla ei ole mahdollisuutta, halua tai osaamista käyttää digitaalisia kanavia.   

Tiedonkulku on nopeutunut ja kiinnostavien aiheiden viestintä voi nousta näkyväksi erittäin nopeasti. Nopea reagointitarve voi tuottaa kärjistynyttä tai virheellistä viestintää. Myös kaupungin toimijoilta odotetaan nopeaa ja aktiivista viestintää. Viestinnästä on tullut aiempaa suurempi osa asiantuntijatyötä.
 

Ratkaisut tehdään yhdessä

Ratkaisujen muodostaminen ja läpivienti vievät aikaa ja edellyttävät laajaa vuoropuhelua, edustavaa osallisuutta ja monimuotoisuuden sisällyttämistä. Ratkaisuja on etsittävä ja tehtävä parhaan tiedon pohjalta, yleinen etu ja yhteinen hyvä ensisijaisena pyrkimyksenä. Ideaalitilanteessa yhteiskunnalliset, yritysten, asukkaiden ja yksilöiden edut ovat samansuuntaisia.

Kokonaiskuvan rakentaminen ja ylläpitäminen nykytilanteesta ja muutostarpeista sekä niiden kiireellisyydestä ja tärkeydestä auttaa rakentamaan tulevaisuuden kestävän kaupungin päivittyvät tavoitteet ja tiekartan.

Ristiriitojen käsittely tietopohjaisesti ja laajasti eri näkökulmista yhdessä keskustellen auttaa tunnistamaan tehtävät arvovalinnat ja niiden vaikutukset.

Palvelutasojen määrittely ja tehostaminen sekä työnjaon tarkentaminen ovat käynnissä. Hankintamäärittelyt ja muut ohjauskeinot ovat hallinnolle tehokkaita vaikuttamisvälineitä. Digitaalisuuden välineet parhaimmillaan auttavat esimerkiksi tehostamaan toimintaa ja tiedonhallintaa sekä kohdentamaan työpanoksia tarpeiden mukaan.

Tietojenhallinnan ja toiminnan ollessa yhä laajemmin digitaalisella pohjalla tietoliikenneyhteyksien ja -infrastruktuurin sekä tietojen hallinnoinnista ja suojaamisesta on tullut kaupunkien kehittämisessä, rakentamisessa ja palveluissa olennainen osa riskien- ja omaisuudenhallintaa.

Alan houkuttelevuus voisi löytyä työn merkityksellisyydestä: tulevaisuuden kestävässä kaupungissa tarvitaan ongelmanratkaisukykyjä, yhteistyötä ja monipuolista osaamista. Tekemistä riittää, ja työn kohteena olevat asiat koskettavat meitä kaikkia.

 

Kirjoittajan kuva: Sakari Röyskö

************************************

ROTI 2021 kokoaa yli 120 asiantuntijan näkemykset Suomen rakennetun omaisuuden tilasta ja sen kehitystarpeista.
Seuraa meitä verkossa!

www.roti.fi/blogit
www.twitter.com/ROTI2021
www.facebook.com/ROTI2021
www.roti.fi

 

Ulla Loukkaanhuhta

ROTI 2021 Yhdyskuntatekniikka-paneelin jäsen
Projektinjohtaja, aluerakentaminen
Helsingin kaupunki

 

Takaisin listaukseen

Blogit