ARMI haluaa herättää keskustelua kulttuurisen ympäristön laadusta

Arkkitehtuurin, rakentamisen ja muotoilun ammattilaiset koolla Helsingissä”Kulttuurisen ympäristön laatu vaikuttaa merkittävästi ihmisten hyvinvointiin ja yhteisöjen kilpailukykyyn. Sen laatu syntyy arkkitehtuurin, rakentamisen ja muotoilun ammattilaisten yhteistyön tuloksena.  ARMI-yhdistyksen toiminnalle on siis jatkossakin yhä kasvava tarve. ”, totesi Arkkitehtuurin, Rakentamisen ja Muotoilun Informaatioyhdistys ARMI ry:n puheenjohtaja Helena Soimakallio ARMI-foorumin avauksessa 8.6.  Foorumi kokosi yli 150 alan vaikuttajaa Helsinkiin keskustelemaan rakennetun ympäristön kehittämisen ajankohtaisista kysymyksistä.

Foorumissa paneuduttiin kolmeen erillisteemaan, joita olivat arkkitehtuurin ja muotoilun infokeskushanke, konseptuaalisen ammattikuvan kehittyminen sekä ryhmärakennuttaminen

Tulevaisuuden museo on arkkitehtuurin ja muotoilun elävä keskus

Foorumin ensimmäisessä teemaseminaarissa etsittiin vastauksia ja vaihtoehtoja Designmuseon ja Rakennustaiteen museon tilaongelmiin. Toimittaja Tuomas Enbusken johdattelemassa kalamaljakeskustelussa hahmoteltiin kaupunkilaisille avoimen ja elävän tulevaisuuden museon ideaa ja sijaintia. Innoittajana keskustelulle toimi Moira Gemmillin alustus Lontoon Victoria & Albert Museumista.

Ammattikuntaroolit muuttuvat

Toinen teemaseminaari keskittyi arkkitehti Esa Laaksosen johdolla tulevaisuuden armi-ammattilaisiin. Erityisesti suunnitteluprosessin murros aiheuttaa muutoksia perinteisiin tehtäväkuviin ja rooleihin. Maailman johtaviin arkkitehtuuri- ja insinööritoimistoihin lukeutuvan Arupin globaalista arkkitehtuurisuunnittelusta vastaava Declan O´Carroll pohti alustuksessaan muuttuvien työkuvien, tiimien ja eri ammattikuntien yhteistyön merkitystä hyvässä suunnittelussa.

Ryhmärakennuttaminen murtaa monopoleja

Foorumin kolmannessa teemaseminaarissa arkkitehti Joachim Reinig Plan-R –arkkitehtitoimistosta jakoi kokemuksiaan ryhmärakennuttamisesta. Aihepiirin kotimaisissa esimerkeissä ja lukuisissa kommenttipuheenvuoroissa pohdittiin, miten voitaisiin löytää uusia tapoja murtaa vanhat ja monopolisoituneet asuntorakentamisen käytännöt kaupunkiympäristössä.

CABE loisi edellytyksiä toimintakulttuurin kehittämiselle Suomessakin

Foorumissa julkistettiin myös arkkitehti, TkL Karin Krokfors laatima selvitys rakennetun ympäristön suunnittelun laadunohjausjärjestelmä CABEsta. ARMI ry:n toimeksiannosta laaditun, sekä Valtion rakennustaidetoimikunnan ja ympäristöministeriön rahoittaman työn tavoitteena oli verrata suomalaisia käytäntöjä CABE-malliin ja arvioida vastaavan järjestelmän soveltuvuutta meille.

Isossa-Britanniassa yli kymmenen vuotta käytössä ollut CABE (Commission for Architecture and the Built Environment) on julkinen instituutio, jonka tehtävänä on ollut arvioida merkittäviä julkisia ja yksityisiä kaavoitus- ja rakennushankkeita.  CABE syntyi tarpeeseen tarkastella ja ohjata hankkeita kokonaisuutena sekä valvoa niiden laadukasta toteutumista kestävän kehityksen näkökulmasta.

Käytännössä CABE-järjestelmä on tarjonnut rakennuttajille ja tilaajille arviointi- ja tukipalveluja, joiden tavoitteena kehittää suunnittelutyötä kunnianhimoisemmiksi ja parantaa suunnitelmien laatua loppukäyttäjien parhaaksi. Lisäksi CABE on rahoittanut hyvää asuntosuunnittelua tukevia hankkeita ja alueellisten arkkitehtuurikeskusten toimintaa sekä palkinnut erinomaisia julkisia rakennuksia.

”Suomessa kukaan ei oikeastaan kokonaisvaltaisesti valvo ja seuraa ympäristön laadun toteutumista, mikä pitkälti johtuu hajautetusta sekä hierarkkisesta rakennetun ympäristön tuottamisprosessista ja toimintakulttuurista.”, totesi Krokfors selvitysraportin julkistuksessa.   Krokforsin selvitystä varten tekemissä haastatteluissa nousikin esiin tarve vastaavanlaisesta toiminnasta Suomessa. ”Meillä CABEn kaltainen toimija voisi parhaimmillaan toimia muutoksen moottorina rakentamisen yleisen osaamisen, kestävyyden ja monimuotoisuuden kehittämisessä sekä kokonaisvaltaisen laadun takaamisessa”, suosittelee Karin Krokfors.

Uudelleen toimintansa aktivoinut ARMI ry tarjoaa tälle yhteistyölle erinomaisen lähtökohdan. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää alan asiantuntijoiden yhteistyötä ja näkyvyyttä sekä luoda uusia toimintaedellytyksiä rakennetun ympäristön laadun ja kilpailukyvyn parantamiseksi. 

ARMI-foorumi on osa designpääkaupunkivuoden WDC Helsinki 2012 –ohjelmaa. Lisäksi Foorumin toteutukseen on saatu tukea Suomen Lontoon kulttuuri- ja tiedeinstituutilta, valtioneuvoston arkkitehtuuripoliittiselta ohjelmalta APOLIlta, Rakennusmestarit ja –insinöörit AMK RKL ry:ltä sekä Culminatum Innovation Oy:ltä.

***

ARMI ry on Arkkitehtuurin, Rakentamisen ja Muotoilun informaatioyhdistys, joka perustettiin vuonna 2004 rakennetun kulttuuriympäristön edistämisen foorumiksi. Sen missiona on tuottaa uudenlaista lisäarvoa erilaisia elinympäristön asiantuntijoita yhdistämällä. ARMIn visiona on olla tulevaisuuden innovatiivisen elinympäristön klusteri. ARMIn arvoja ovat ammattimaisuus, erilaisuus, luovuus, yhdistettävyys.

ARMI ry:n jäseniä ovat Alvar Aalto Sääti, Grafia r, Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry, Rakennustieto Oy, Rakennustietosäätiö RTS, Suomen Arkkitehtiliitto ry SAFA, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, Suomen rakennustaiteen tiedotuskeskus ja museosäätiö, Suomen Taideteollisuusyhdistys ry ja Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry.Takaisin edelliselle sivulle