Finnmap Consulting Oy:lle ympäristösertifikaatti ja hiilidioksidipositiivinen toimintatapa

FMC Group ‐konsernin emoyhtiö Finnmap Consulting Oy on kehittänyt ja ottanut käyttöön kansainvälisesti sertifi‐oidun ISO 14001:2004 mukaisen ympäristöjärjestelmän, joka edellyttää oman toiminnan ympäristövaikutusten vähentämisen lisäksi lopputuotteen ympäristönäkökohtien huomioimista asiaksprojektien suunnittelussa. Toimi‐tusjohtaja Markku Varis uskoo vahvasti järjestelmän hyödyttävän sekä yrityksen omaa että erityisesti asiakkaiden liiketoimintaatarjoamalla uusia työkaluja rakennetun ympäristön ympäristövaikutusten ja käyttökustannusten pienentämiseen.

Asiakas hyötyy ympäristötietoisesta suunnittelusta
Finnmap Consulting Oy on ottanut ympäristöohjelmansa yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi alittaa asiakasprojekteis‐saan normitason energiankulutus vähintään yhdellä energiatehokkuusluokalla ainakin 20 %:ssa suunnittelemas‐taan rakennuskannasta rakennuskustannuksia olennaisesti nostamatta ja elinkaarikustannuksia säästäen. Näillä toimenpiteillä Finnmap Consulting Oy pyrkii hiilidioksidineutraaliksi yhtiöksi ensimmäisenä rakennusalan konsult‐tiyrityksenä Suomessa. Yhden energiatehokkuusluokan alentaminen 20 %:ssa suunnitelluista kohteista merkitsee noin 1.000 tn/vuosi CO2‐päästöjen vähennystä ja on siten enemmän kuin koko yrityksen oman toiminnan ympäristölle aiheuttama 900 tn/vuosi hiilidioksidikuorma.

Ympäristötietoisen suunnittelun ja käytönaikaisen energiankäytön optimoinnin ansiosta saavutettavan energiate‐hokkuuden paranemisen on arvioitu vaikuttavan rakennuksen ostoenergiantarpeen vähenemiseen siten, että rahassa mitattuna yhden energiatehokkuusluokan paraneminen uudisrakentamisessa merkitsee noin yhden eu‐ron/m²/vuosi säästöä kiinteistön omistajalle tai haltijalle. Laskelma on tehty varovaisten energian hinta‐arvioiden pohjalta, ja energian hinnan noustessa hyöty on tätäkin suurempi. Hyöty kertyy omistajalle rakennuksen koko elinkaaren ajan.

FMC Groupin ympäristötietoiset suunnittelupalvelut
Finnmap Consulting Oy pyrkii suunnitteluohjeistuksensa avulla toteuttamaan energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävät perustoimnpiteet sekä uudis‐ että korjausrakennuskohteissaan. Jo rakennetun ympäristön merkitys on huomattava uudisrakentamisen vaikutuksiin verrattuna. Tämän lisäksi yritys tarjoaa asiakkailleen lisäpalveluina mm. LEED®, BREEAM ja PromisE ‐arviointeja, rakennusfysikaalista suunnittelua, energiasimuloinnin avulla tapahtu‐vaa energiatehokkuuden parantamista sekä AIRIX Analyysi ‐, etäkäyttö‐ ja huoltokirjaohjelmistoja.

FMC Group ja siihen kuuluvat AIRIX‐yhtiöt tarjoavat ympäristötietoisia suunnittelu‐ ja konsultointipalveluita myös infra‐ ja teollisuushankkeisiin. Valikoimaan kuuluvat mm. ympäristövaikutusten arviointiin, ympäristölupiin, maan‐käytön suunnitteluun ja energia‐ ja ekotehokkuuslaskelmiin liittyvät palvelut, Environmental Due Diligence sekä muita ympäristöön liittyviä arviointi‐ ja laskentapalveluja. Ympäristöohjelmansa mukaisesti Finnmap Consulting Oy tuo jatkossakin markkinoille uusia ympäristötietoisia palveluja.Takaisin edelliselle sivulle