Ikääntyvillä on remonttihaluja, mutta kulut huolettavat

Monessa taloyhtiössä on tuttu tilanne, että iäkkäistä asukkaista löytyy epäröijiä, kun peruskorjauksista pitäisi päättää. Tuoreen selvityksen mukaan yhdeksän kymmenestä seniorikansalaisesta on kuitenkin sitä mieltä, että talojen kunnossapidosta ei voi tinkiä ja tarvittavat remontit on toteutettava. Tahtoa ei siis puutu, vaan syynä remonttien jarrutukseen on usein pelko kustannuksista sekä mahdollisesta pakosta muuttaa muualle asumisen kallistumisen vuoksi.

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi on selvittänyt yhdessä KÄKÄTE-projektin (Käyttäjälle kätevä teknologia) kanssa ikääntyvien suomalaisten asumistoiveita ja -tarpeita TNS Gallupilla teettämällään kyselyllä. Kyselyyn vastanneiden 55–74-vuotiaiden suomalaisten keskuudessa remontista aiheutuvat kustannukset nousevat isoimmaksi remontteihin liittyväksi huolenaiheeksi.

Asumisen kustannukset jopa suurempi huoli kuin turvattomuus tai yksinäisyys

Huoli remonttikuluista ja tarpeesta muuttaa pois nykyasunnosta korostuu etenkin heikoimmassa taloudellisessa tilanteessa olevilla ja vuokralla asuvilla. Asumisen kustannukset ja taloudellinen selviäminen ovat heidän mielestään muutenkin yksi suurimmista ongelmista oman ikääntymisen kannalta, jopa suurempi kuin turvattomuus tai yksinäisyys.

Eniten ikääntyvät pelkäävät joutumista terveydentilan heikkenemisen vuoksi tilanteeseen, jossa muut päättävät heidän puolestaan. Pelko muiden armoille päätymisestä on suurin sosiaalisesti huono-osaisimmilla, eli vähän koulutetuilla, pienituloisilla ja taloudellisesti tiukalla olevilla. Huoli on siinä mielessä todellinen, että heikon taloudellisen aseman on tutkitusti todettu olevan yksi riskitekijä, joka kasvattaa ikääntyneiden tarvetta siirtyä ympärivuorokautiseen hoivaan.

”Sekä ihmisten itsensä että yhteiskunnan kannalta olisi parasta, että ikääntyneet voisivat asua kodeissaan mahdollisimman pitkään. Tilanteen tekee haasteelliseksi se, että kulutuksestaan tinkimään joutuvat kyselymme vastaajat löytävät nykyisestä asunnostaan keskimääräistä enemmän puutteita, jotka vanhemmiten hankaloittavat asumista. Heillä ei kuitenkaan ole taloudellisia mahdollisuuksia tarvittavien korjausten toteuttamiseen. Tässä yhteiskunnan pitää tulla nykyistä enemmän vastaan”, sanoo Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti, joka toimii Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin johtoryhmän puheenjohtajana.

Ikääntyvät odottavat yhteiskunnalta tukea asumistarpeiden täyttämiseen

Kyselyn perusteella peräti 83 prosenttia vastaajista toivoo yhteiskunnalta enemmän tukea asuntojen uudistamiseksi ikääntyvien tarpeisiin sopivaksi. Toisaalta yli 90 prosenttia ilmoittaa olevansa valmis käyttämään rahoja asumismukavuutensa parantamiseksi ja omaan hyvinvointiinsa.

”Samaa vauhtia kun asukkaille tulee kremppoja, myös talot tarvitsevat entistä enemmän remppoja. Korjattaessa kannattaa samalla parantaa asuntojen sopivuutta ikääntyneille, jotta ihmiset pärjäävät kotonaan pidempään. Peruskorjausremontti voi kuitenkin helposti nostaa keskivertoeläkeläisen asumiskuluja suhteessa nettotuloihin yli 50 prosentilla, mikä on monille liikaa”, Tarmo Pipatti toteaa.

”Eri tukimuodoista kotitalousvähennys lisää eniten vastaajien halukkuutta remonttien toteuttamiseen. Lisäksi on tärkeä lisätä pienituloisten vanhusten korjausavustusten saatavuutta. Tarvitaan myös uusia vaihtoehtoja ja ratkaisuja, pelkät nykykeinot eivät riitä. Myös asunto-osakeyhtiöissä pitäisi hakea uusia tapoja korjausten rahoittamiseen, eikä tarjota kaikille osakkaille vakiokaavan mukaan osuutta yhtiölainasta”, Tarmo Pipatti sanoo.

Ikääntyminen ja asuminen 2012 -tutkimuksen teettivät Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi KIRA sekä KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia). 55–74-vuotiaille suomalaisille suunnattu kysely tehtiin elokuussa 2012 TNS Gallup Forum -internetpaneelissa ja siihen vastasi 562 henkilöä. Lisäksi TNS Gallup toteutti puhelinhaastatteluin 75–80-vuotiaille suppeamman kyselyn, johon vastasi 401 satunnaisesti väestörekisteristä poimittua suomalaista. Puhelinhaastatteluiden raportti valmistuu myöhemmin. Alustavien tulosten mukaan ikääntyneimmät ovat vähemmän huolissaan asumiseen liittyvistä asioista kuin nuoremmat, mutta he korostavat erityisesti esteettömien asuntojen tarvetta.

**
Neljätoista kiinteistö- ja rakentamisalan yhteisöä muodostavat Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin, KIRA-foorumin. Se kokoaa yhteen alan keskeiset toimijat ja edistää rakennetun ympäristön toimivuutta. KIRA-foorumiin kuuluvat Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto KVKL ry, Kiinteistöpalvelut ry, LVI-talotekniikkateollisuus ry, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry, Rakennusteollisuus RT ry, Rakennustietosäätiö RTS, Suomen Isännöintiliitto ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ja Viherympäristöliitto ry.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ja Vanhustyön keskusliitto ovat yhteistyössä käynnistäneet viisivuotisen KÄKÄTE-projektin (Käyttäjälle kätevät teknologia). Sen tavoitteena on selvittää, miten teknologia voisi nykyistä paremmin toimia ikäihmisten kotona asumisen, hyvän arjen ja vanhustyön tukena. Projekti toimii vuosina 2010–2014 ja sitä rahoittaa Raha-automaattiyhdistys RAY.

Raportti
Ympäristöministeriön elokuussa julkaisema raportti ”Ehdotus ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaksi vuosille 2012–2015” on ladattavissa ympäristöministeriön sivuilta tästä linkistä.Takaisin edelliselle sivulle