Kiinteistö- ja rakentamisalan ensimmäinen mainetutkimus julkistettu – ala kaipaa visionäärejä

Kiinteistö- ja rakentamisala koettiin vastaajien keskuudessa laajaksi ja yhä laajentuvaksi toimialaksi, jota on vaikea hahmottaa. Suuren yleisön kuva kiinteistö- ja rakentamisalasta muodostui pääosin alalla toimivien suurten yritysten sekä omakotirakentamisen kautta. Myös kiinteistönvälitys tuli mieleen monelle vastaajalle. Haastattelututkimukseen osallistuneet yhteiskunnalliset vaikuttajat mielsivät alan rakennuttamiseksi ja rakentamiseksi sekä kiinteistöjen omistamiseksi ja ylläpidoksi, mutta suunnittelua ja rakennustuoteteollisuutta ei spontaanisti mielletty osaksi alaa.

Maine parantumassa

”Alalla on parantuva maine. Aiemmin kiinteistöalalla jouduttiin, nyt sinne pyritään”, totesi eräs haastatelluista. Yhtenä syynä tähän pidettiin alan liiketoiminnallistumista sekä orastavaa kansainvälistymistä. Vastaajat näkivät alan kasvumahdollisuudet erittäin hyvinä, osa piti tilannetta jo ylikuumentuneena. Toimijoita kehotettiin kiinnittämään huomiota kohonneisiin kustannuksiin ja hintoihin niin haastateltujen vaikuttajien kuin sähköisen kyselyn vastaajienkin taholta.

Vastaajat olivat sitä mieltä, että kiinteistö- ja rakentamisalan houkuttelevuus on parantumassa. Alan työllisyysnäkymiä pidettiin erityisen hyvinä ja alaa pidettiin tärkeänä työllistäjänä. Kokonaisvaltaista ajattelua kaivattiin niin työmaille kuin ylimpään johtoonkin. Alalla edessä olevan sukupolvenvaihdoksen myötä johtamiskulttuurin arveltiin muuttuvan. Vastaajat kokivat alan tarvitsevan nykyistä pitkäjänteisempää ajattelua sekä visionäärejä ja luovia ”heittäytyjiä”, jotka kokeilisivat rohkeasti uutta. Tärkeänä pidettiin sitä, että ammattilaisten koulutukseen panostetaan ja että ala lisää kehitys- ja tutkimustoimintaansa.

Haasteena laadun parantaminen

Kiinteistö- ja rakentamisalan haasteiksi koettiin yksimielisesti heikko laatu, alan epäluotettavuus sekä työvoimapula. Lääkkeeksi laadun parantamiseen tarjottiin asiakkaiden tarkempaa kuuntelemista ja huomioimista koko prosessin ajan: ”Ottakaa huomioon ihmisten tarpeet ja toiveet”, vastaajat viestittivät alan päättäjille. Eräs haastatelluista muistutti, että raha ei saisi suunnittelussa olla ratkaiseva lähtökohta, vaan sen tulisi olla ihmiset. Laadun arveltiin parantuvan myös luovia ideoita lisäämällä. Työvoimapulan ratkaisuksi tarjottiin muun muassa ammattilaisten kouluttamista työmailla. Yhdeksi alan kiistattomaksi vahvuudeksi koettiin ammattitaito, jonka parempi hyödyntäminen vahvistaisi varmasti myös kuvaa toimijoiden luotettavuudesta.

Kouluarvosanaksi seitsemän

Kokonaisuutena kiinteistö- ja rakentamisalan maine koettiin keskinkertaiseksi. Sille annettiin kouluarvosana 7. Huomion arvoista on se, että nuorimmat, alle 30-vuotiaat vastaajat kokivat alan maineen positiivisimmaksi. Voidaan siis ajatella, että alan maine todella on kohentumassa. Haastatellut vaikuttajat olivat sitä mieltä, että kiinteistö- ja rakentamisalan pitäisi tuoda enemmän esiin yhteiskunnallista merkitystään – työllistäähän ala viidenneksen suomalaisista ja rakennettu ympäristö muodostaa yli 70 % kansallisvarallisuudestamme. Alan toimijoilta toivottiin jatkossa yhtenäisempää viestintää. Nyt ainoastaan suuryritysten markkinointiviestinnän nähtiin olevan kunnossa. Eräs vastaajista ehdotti yhteiseksi teemaksi esimerkiksi sitä, että tulevaisuudessa suomalainen kiinteistö- ja rakentamisala voisi profiloitua energiateknologian edelläkävijäksi.

Tutkimuksen toteutti elo-lokakuussa 2007 Euro RSCG. Vastaavana tutkijana toimi strateginen suunnittelija, VTM Mari Kiuru. Kyseessä on ensimmäinen Suomessa tehty koko kiinteistö- ja rakentamisalan mainetta käsittelevä tutkimus. Tutkimuksen teettäneen Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin muodostavat alan kymmenen keskeistä järjestöä.

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin muodostavat:

  • Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry
  • Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry
  • Kiinteistöpalvelut ry
  • LVI-talotekniikkateollisuus ry
  • Rakennusteollisuus RT ry
  • Rakennustietosäätiö RTS
  • Suomen Kiinteistöliitto ry
  • Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry
  • Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry
  • Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry


Takaisin edelliselle sivulle