Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi kiirehtii toimia ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi

Kiinteistö- ja rakentamisalan yksitoista keskeistä järjestöä (KIRA-foorumi) tukevat hallituksen tavoitetta, jonka mukaan Suomen ilmastopäästöjä tulee vähentää 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä Tavoitteen saavuttamisen kannalta keskeinen keino on rakennusten ja niiden käytön energiatehokkuuden parantaminen.

– Sitoutuminen tavoitteeseen avaa alan innovatiivisille toimijoille paljon uusia liiketoimintamahdollisuuksia, totesi neuvottelukunnan puheenjohtaja Aulis Kohvakka KIRA-foorumin järjestämässä vaikuttajaseminaarissa Finlandia-talolla tänään.

Matalaenergia- tai passiivitalot arkea 2010-luvulla
Valtioneuvoston tulevaisuusselonteossa esitettyjen ilmasto- ja energiapoliittisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että rakennuskannan energiankäyttöä alennetaan noin 60 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

– Meillä on täysi valmius siihen, että jo ensi vuosikymmenellä rakennamme ainoastaan hyvän asumisen kriteerit täyttäviä matala- tai passiivienergiataloja. Tavoitteenamme on, että valtaosa uusista kohteista on matalaenergiarakentamista vuonna 2015 ja passiivienergiarakentamista vuonna 2020. Kohvakan mukaan on hyvä, että vuonna 2012 voimaan tulevissa energiamääräyksissä ollaan siirtymässä rakennusten kokonaisenergiatarkasteluun nykyisen rakenneosittain tapahtuvan ohjaamisen sijaan. Alan toimijoilla on kuitenkin toiveita poliittisille päättäjille:

– Yksiselitteisestä hiilidioksidipäästöihin perustuvasta tunnusluvusta rakennusten energiatehokkuudelle tulisi päättää mahdollisimman nopeasti. Tämä auttaisi alaa sopeutumaan tuleviin muutoksiin.

Energiatehokkuus ykköskriteeriksi julkiseen rakentamiseen
Kiinteistö- ja rakentamisalalla on menossa useita hankkeita energiatehokkuuden edistämiseksi. Käynnissä on projekteja, joissa tavoitteena on kehittää erittäin vähän energiaa kuluttavia ja tulevaisuudessa energiaa tuottavia rakennuksia.
– Tänä vuonna perustetun Rakennetun ympäristön SHOK- yhtiön eräänä tehtävänä on saada aikaan uusia konsepteja energiatehokkuuden edistämiseksi. Korjausrakentamisessa etsimme uusia teknologisia ratkaisuja, toimintamalleja sekä liiketoimintaratkaisuja.

Lisäksi monet kiinteistö- ja rakentamisalan toimijat valmistelevat omia ilmasto- ja energiatehokkuusohjelmiaan, Kohvakka listaa. Ilmastohaasteeseen vastaaminen edellyttää kiinteistö- ja rakentamisalan toimijoiden mukaan toimintatapojen muutosta myös kaikilta osapuolilta.

– Uusien ratkaisujen käyttöönottoa nopeuttaisi tehokkaimmin se, jos energiatehokkuus otetaan ykköskriteeriksi kaikissa tarjouskilpailuissa ja hankinnoissa. Valtio ja kunnat toimivat uusien alan ratkaisujen soveltajina ja edelläkävijöinä.

Haasteet korjausrakentamisen energiatehokkuudessa
Kiinteistö- ja rakentamisala katsoo, että oikein valituilla ja kohdennetuilla kannustimilla voidaan tavoitteiden saavuttamista nopeuttaa. Korjausrakentamiseen liittyvä energiatehokkuuden parantaminen on haasteena merkittävin. Kiinteistö- ja rakentamisalalla on menossa toimintatapojen muutos, jonka seurauksena energiatehokkuutta tarkastellaan koko rakennuksen käyttöiän yli.

– Säästötavoitteiden saavuttamiseksi tulee kiinnittää yhä enemmän huomiota kiinteistöjen ylläpitoon ja käyttäjien koulutukseen, Kohvakka muistuttaa.

Tapahtuman esitykset löytyvät KIRA-foorumin verkkosivuilta.

**
Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi (KIRA-foorumi) on yhdentoista järjestön muodostama vaikuttamis- ja yhteistyöverkosto. Foorumin tavoitteena on edistää alan kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. KIRA-foorumin jäseniä ovat Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Asuin-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, Kiinteistöpalvelut ry, LVI-talotekniikkateollisuus ry, Rakennusteollisuus RT ry, Rakennustietosäätiö RTS, Suomen isännöintiliitto ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL, Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry.
**
Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi
www.kirafoorumi.fi
info@kirafoorumi.fi  Takaisin edelliselle sivulle