Laaja-alainen toimikunta energiansäästön ja energiatehokkuuden toimenpideohjelman laatimiseksi

Toimikuntatyö

Toimikuntatyöhön osallistuu yli 30 organisaatiota. Tarkasteltavana ovat kaikki yhteiskunnan osa-alueet yksityisestä kulutuksesta elinkeinoelämän kulutukseen.

Tarkasteltavat alat ovat

 • Ei-päästökauppasektori
  • Rakennukset ja rakentaminen sekä talokohtainen lämmitys
  • Liikenne ja kuljetus
  • Teollisuus ja energia-ala (ei-päästökauppa)
  • Kotitaloudet
  • Yksityinen palvelusektori
  • Julkinen sektori
  • Maa- ja metsätalous
  • Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö
 • Päästökauppasektori (teollisuus ja energiantuotanto)

Toimikunnan tulee saada työnsä valmiiksi vuoden 2009 kesään mennessä. Sen puheenjohtajana toimii teollisuusneuvos Sirkka Vilkamo työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Hallitus laatii kansallista ilmasto- ja energiastrategiaa, joka annetaan eduskunnalle syksyllä 2008. Energiansäästö ja energiatehokkuus ovat siinä keskeisessä roolissa. Strategiassa asetetaan haastavat tavoitteet muun muassa energian tehokkaalle käytölle ja energiansäästölle sekä esitetään yleislinjaukset toimeenpanolle vuoteen 2020 siten, että ne luovat kestävän pohjan vuoteen 2050 tähtäävälle kehitysuralle.

Strategiassa asetettavat tavoitteet ja toimikunnan toimenpideohjelma yhdessä muodostavat energiansäästön ja energiatehokkuuden kokonaissuunnitelman.

Jaostojen tehtävä
Jaostojen tehtävänä on toteuttaa toimikunnalle asetettuja tehtäviä omalla toiminta-alueellaan eli

 • arvioida ja ehdottaa eri sektoreille tarvittavat energiansäästöä ja energiatehokkuutta koskevat toimenpiteet tavoitteiden täyttämiseksi. Toimenpiteet jaetaan sähkön, lämmön ja polttoaineiden kulutukseen vaikuttaviin toimiin.
 • ehdottaa, millä ohjuskeinoilla toimenpiteet saavutetaan
 • arvioida toimenpiteiden energiansäästövaikutukset, kustannusvaikutukset sekä muut vaikutukset ja
 • arvioida toimenpiteiden toteutettavuuteen mahdollisesti liittyviä esteitä.

Jaostot tuottavat näissä tehtävissään mahdollisimman pitkälle konkretisoituja ja perusteltuja aineistoja, toimenpide-ehdotuksia ja lähtötietoja koko toimikunnan ja sihteeristön käyttöön.

Jaostot voivat käyttää työssään haluamiaan työskentelymuotoja. Jaostojen työhön osallistujat tuovat oman alansa pohdittuja näkemyksiä ja tietämystä jaostotyöskentelyyn.

Jaostot esittävät ehdotuksensa toimikunnan käyttöön 28.2.2009 mennessä. Sihteeristö valmistelee rungon esitystavaksi.

RILin toimitusjohtaja Helena Soimakallio on Rakennukset-jaoston jäsen ja hänen varamiehenään on julkaisu- ja kehityspäällikkö Gunnar Åström.Takaisin edelliselle sivulle