Lausunto kevättalven 2010 rakennevaurioista

Keväällä 2010 Suomessa raportoitiin yli 130 rakenteellisen turvallisuuden vaara- tai onnettomuustilannetta. Kohteissa oli mukana laajasti mm. tuotanto- ja varastotiloja, urheiluhalleja sekä kaupan rakennuksia, joissa oli käytetty kaikkia yleisimpiä materiaaleja. Vaurioiden syntyyn olivat vaikuttaneet laajasti erilaiset suunnittelu-, toteutus-, käyttö- ja materiaalivirheet ja näiden yhdistelmät.

RIL on antanut lausunnon Onnettomuustutkintakeskuksen luonnokseen tutkintaselostukseksi kevättalven 2010 aikana syntyneistä rakennevaurioista.

Keskeiset huomiot

Olemassa olevien rakennusten turvallisuudesta huolehtimiseksi kaikille seuraamusluokkaan CC3 kuuluville rakennuksille ja rakenteille tulisi määrätä säännöllinen katsastusmenettely. Seuraamusluokan CC2 rakennuksille ja rakenteille vastaava katsastusmenettely voitaisiin määrätä rakennusvalvontaviranomaisen harkinnan mukaan.

Katsastusmenettelyn osaksi tai sille vaihtoehdoksi tulee kehittää yksinkertaisten koekuormitusten menetelmiä. Vain niiden avulla rakenteiden kantavuus voidaan todeta ehdottoman pitävästi. Kuormituksiin tulisi käyttää hieman lumikuormia suurempia kuormia.

Rakenteissa havaituista systemaattisista turvallisuuspuutteista tiedottamiseksi Suomeen on luotava valtakunnallinen onnettomuuksien ja vaaratilanteiden seuranta-, raportointi- ja informaatiojärjestelmä, jonka perusteella kunnat sekä rakennusten omistajat ja käyttäjät voisivat nopeasti ja luotettavasti arvioida, onko heidän alueellaan tai vastuullaan riskirakenteita.

Jotta valtakunnallisen tiedottamisen johtaisi asianmukaisiin toimenpiteisiin on harkittava, kuinka ympäristöministeriön toimenpideohje asiasta voisi olla määräyksen tasoinen. Tällöin rakennusvalvonnan tulisi huolehtia, että toimenpiteen piiriin kuuluvat rakennusten omistajat toimittavat rakennusvalvontaan tietyssä ajassa tarvittavat asiakirjat tai lausunnot. Rakennukselle tehtävät jatkotoimenpiteet määrättäisiin kyseisen lausunnon pohjalta.

Uusien rakennusten osalta kolmannen osapuolen tarkastus on käsittääksemme paras ja lähes aukoton keino varmistua siitä, että tehdyt rakennukset/rakenteet täyttävät rakentamishetken normien vaatimukset. Tarkista-miseen kuluva aika ja kustannukset ovat murto-osia rakenteiden sortumien aiheuttamiin verrattuna.

Ulkopuolisen tarkastuksen teettäminen yksistään rakennesuunnitelmille ei kuitenkaan ole riittävä, sillä alkuperäisiä rakennesuunnitelmia voidaan muuttaa esivalmistuksessa ja työmaaolosuhteissa. Tarkastamisen laajuuteen pitäisi lisätä aina vaatimus, että ulkopuolinen tarkastaja tekee rakennus-/toteutusvaiheessa myös toteutuksen ulkopuolisen tarkastuksen niin työmaalla kuin esivalmistustehtaissa eli siis mm. riittävän määrän runko-katselmuksia ja koostaa niistä lausunnon.

Lisäksi rakenteellisen turvallisuuden kannalta on yleisesti tärkeää, että eurokoodien käyttö rakenteiden suunnittelussa on osaavaa ja vastuullista. Erityisesti eräiden yleisesti hallirakennuksissa ja muissa suurten jännevälien rakenteissa käytössä olevien materiaalien kohdalla aiempaa alemmat varmuustasot tulee ottaa huomioon muiden varmuuteen vaikuttavien tekijöiden ohella.

Löydät lausunnon kokonaisuudessaan täältä.Takaisin edelliselle sivulle