Maa- ja pohjarakennustekniikan professuuriin lahjoitus Oulun yliopistolle

Kymmenen rakennusalan vaikuttajaorganisaatiota ovat 17.2.2011 tehneet Oulun yliopistolle lahjoituksen, jonka ensisijaisena tarkoituksena on perustaa maa- ja pohjarakennustekniikan professuuri Oulun yliopistoon ja lisätavoitteena käynnistää yhdyskuntatekniikan opintosuunta Oulun yliopiston ympäristötekniikan koulutusohjelmaan. Näillä toimenpiteillä vahvistetaan maa- ja vesirakentamisen sekä geotekniikan opetusta ja tutkimusta Oulun yliopistossa ja sen toimintaympäristössä.

Oulun yliopiston rakentamistekniikan osaston lakkauttaminen johti valtakunnalliseen pulaan rakennusalan diplomi-insinööreistä. Pula näyttää pahenevan, mitä osoittavat esimerkiksi Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n työmarkkinabarometrit. Pula kohdistuu suhteellisesti pahiten Pohjois-Suomeen, mutta rekrytointivaikeuksia on koko maassa.

Lakkautuksen yhteydessä rakentamistekniikan osaston vesitekniikan laboratorio ja osa geotekniikan laboratoriota siirtyi Oulun yliopiston prosessi- ja ympäristötekniikan osastoon, jonne muodostettiin vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio. Laboratoriossa työskentelee tällä hetkellä noin 20 henkilöä. Laboratorio keskittyy opetus- ja tutkimustoiminnassaan maan ja veden ympäristöteknillisiin kysymyksiin ja toimii yhteistyössä useiden ulkopuolisten tahojen kanssa. Ympäristötekniikan koulutusohjelmassa on tällä hetkellä kaksi opintosuuntaa: vesi- ja geoympäristötekniikka ja teollisuuden ympäristö- ja biotekniikka.

Pohjois-Suomeen ja koko Pohjoiskalotin alueelle on tulossa useita infrastruktuurihankkeita kaivos- ja liikenneväyläinvestointien myötä. Muun muassa tästä syystä Pohjois-Suomessa toimivat rakentajat ovat todenneet alalla olevan diplomi-insinööripulan sekä alan kehittämistarpeet ja mahdollisuudet. Tästä johtuen Oulunseudun rakennus- ja kiinteistöalan elinkeinostrategian laatineet yritykset kirjasivat toimialan visioksi 2010–2014 ”Rakentamalla parempaa ympäristöä” ja keskeiseksi tavoitteeksi maa- ja pohjarakennustekniikan professuurin perustamisen Oulun yliopistoon vesi- ja ympäristötekniikan laboratorioon. Oulun rakennustekniikan säätiö yhtyy tähän tavoitteeseen, koska maa- ja pohjarakentamisen osaamista tarvitaan kaikessa rakentamisessa, myös talon-, sillan- ym. rakentamisessa.

Professuurin perustaminen on tarkoitus toteuttaa elinkeinoelämän viisivuotisella (2011–2015) rahoituksella, yhteensä 635 000 euroa. Rahoituskauden jälkeen yliopisto pystyy rahoittamaan professuurista aiheutuvat menot lisääntyvien tutkintomäärien myötä lisääntyvällä omalla tulorahoituksella. Opintosuunnalta tulisi valmistumaan noin 15 diplomi-insinööriä vuodessa.

Lahjoittajat ovat Oulun rakennustekniikan säätiö, Talonrakennusteollisuus ry, Talonrakennusteollisuuden Pohjois-Suomen piiri ry, Talonrakennusteollisuuden Lapin piiri ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL, Infra ry, Infra Pohjoinen ry, VR Track Oy, Maarakennusalan neuvottelukunta MANK ry. ja YIT.

Lisätietoja: dekaani Kauko Leiviskä, Oulun yliopisto, teknillinen tiedekunta, gsm 040 554 7572Takaisin edelliselle sivulle