Ajankohtaista RILissä

Rakenteellisen paloturvallisuuden opinnäytetöitä palkittu Sewatek Oy:n lahjoittamalla stipendillä

RILin arviointilautakunta on palkinnut kolme ansiokasta rakenteellisen paloturvallisuuden opinnäytetyötä Sewatek Oy:n lahjoittamalla stipendillä. Palkittavien opinnäytetöiden tuli olla valmistunut 09/2020-09/2021 välisenä aikana. Lisäksi DI-, lisensiaatti- tai väitöskirjatyöt, jotka ovat jo valmiita käsikirjoituksia, mutta eivät vielä lopullisesti hyväksyttyjä, huomioitiin hakuprosessissa.

Palkittavien opinnäytetöiden arviointikriteerit olivat:

  • Työn laatu
  • Yhteiskunnallinen merkittävyys
  • Ajankohtaisuus
  • Hyödynnettävyys käytännön rakentamisessa ja suunnittelussa

Palkittavista opinnäytetöistä kaksi on väitöskirjaa. Toisena väitöskirjana palkittiin Jolanda Baczkiewiczin Tampereen yliopistolla tehty väitöskirja "Aksiaalisesti kuormitettujen onttojen suorakaideprofiilipalkkien T-liitosten jäykkyys korkeissa lämpötiloissa". Kyseisessä opinnäytteessä on uusi menetelmä T-liitosten palomitoitukseen. Työn voidaan todeta olevan merkittävä parannus nykyisiin käytäntöihin ja tärkeää materiaalia eurokoodikehitykseen.

Toinen palkittava väitöskirja on Deepak Paudelin Aalto-Yliopistolla tehty työ "Uncertainty management for the probabilistic simulation of the thermal resistance of fire barriers". Paudelin opinnäytetyössä kehitetty ja testattu menetelmä parantaa riskianalyysin luotettavuutta ja tarkkuutta. Opinnäytteessä on myös tärkeä ilmiöpohjainen havainto, joka lisää palo- ja rakennusinsinöörien tietämystä sideainepitoisuuden vaikutuksista villan palonkestävyyteen.

Molemmat palkitut väitöskirjat edustavat hyvin korkeaa laatutasoa. Työt ovat ajankohtaisia ja innovatiivisia. Väitökset ovat erityisen haastavilta palotutkimuksen osa-alueilta ja niiden tuloksia voidaan hyödyntää käytännön suunnittelussa erityisesti oletettuun palonkehitykseen perustuvassa suunnittelussa. Molemmille edellä mainituille opinnäytetöille myönnettiin 2000€ stipendit.

Lisäksi arviointilautakunta myönsi 1000 euron stipendin Elina Rastaan Tampereen yliopistossa tehdylle diplomityölle "Puukerrostalon palomuurin oletettuun palonkehitykseen perustuva suunnittelu".

Diplomityön aihe oli erityisen haastava ja siitä olisi ollut aineksia korkeampaankin tutkimukseen. Saatuja tuloksia CLT-palomuuriratkaisusta hyödynnettiin välittömästi käytännön projektissa. Työn toteutus oli poikkeuksellisen laadukas ja uutuusarvoltaan merkittävä.Takaisin edelliselle sivulle