RILin kyselyt

RILin opintokysely 2024 tulokset julkaistu - 83 prosenttia rakennetun ympäristön alan teekkareista tyytyväisiä alan valintaan

RILin opintokyselyn 2024 mukaan opiskelijat kannattavat hybridiopetusta, kiittävät opintohenkilöstön ammattitaitoa ja lähes kaikki jatkavat kandista maisteriksi. Teekkareiden stressitasot ovat kuitenkin hälyttävän korkealla, ja oman alan kesätöitä on löytänyt noin puolet vastaajista.

RILin opintokyselyn 2024 mukaan rakennetun ympäristön diplomi-insinööritutkintoon tähtäävät kandidaattivaiheen opinnot kestävät keskimäärin kolme ja maisteriopinnot kaksi vuotta. Vuoden 2022 kyselyssä kandivaiheen kesto arvioitiin 3,8 vuodeksi ja maisterivaiheen 3,6 vuodeksi.

Vähän yli 60 prosenttia vastaajista arvioi lukuvuoden 2023-2024 saldoksi 50-69 opintopistettä. Opintojen hidastumisen suurimmiksi syiksi nimetään aktiivisuus opiskelijajärjestöissä, mielenterveydelliset syyt sekä heikko motivaatio. Mielenterveydelliset syyt sekä heikko motivaatio toistuivat myös vuoden 2022 opintokyselyssä.

Eniten stressiä opiskelussa aiheuttaa yksittäisen kurssin liiallinen työmäärä, ajanpuute sekä liiallinen samanaikainen kurssimäärä. Vajaa neljäsosa kokee opinnot jatkuvasti stressaavaksi, ja lähes kolme neljäsosaa vaihtelevasti stressaavaksi. Noin viidesosa vastaajista on miettinyt taukoa tai keskeyttämisestä opinnoistaan henkisen kuormittavuuden takia.

Kaikissa yliopistoissa opetusta tarjotaan vaihtelevasti lähi-, etä- ja hybridiopetuksena. Eniten lähiopetusta järjestää Aalto-yliopisto. Muissa oppilaitoksissa suurin osa opetuksesta järjestetään hybridinä, ja suurimmassa osassa kursseista luennot tallennetaan katsottavaksi jälkikäteen.

Hyödyllisin oppimistapa on teekkareiden mielestä kurssitehtävien tekeminen, joka keräsi noin 50 prosenttia kaikkien vastanneiden äänistä. Hyödyttömimmäksi puolestaan nimetään luentotallenteet. Mielekkäin opetustapa on selvästi hybridi, jota kannattaa kyselyn mukaan noin 78-94 prosenttia vastaajista, oppilaitoksesta riippuen.

Opiskelijat ovat pääosin tyytyväisiä opetusjärjestelyihin, opetettavien asioiden ajankohtaisuuteen ja opintojen arvioinnin oikeudenmukaisuuteen. Eniten parannettavaa vastanneiden mukaan on opetushenkilökunnan pedagogisissa taidoissa sekä oppimiseen liittyvässä palautteen annossa.

Opiskelijat antavat korkeat pisteet myös erilaisista yliopiston tarjoamista työelämän taitoihin liittyvistä opeista. Noin puolet vastaajista työskentelee joko opintojen ohella tai päätoimisesti. Vastaajista lähes joka viides on huolissaan alan heikentyneestä työllisyystilanteesta.

Suurin osa vastaajista on tyytyväisiä alan valintaan, ja reilu 83 prosenttia aikoo jatkaa opintojaan rakennetun ympäristön alalla. Vuoden 2022 kyselyyn verrattuna tyytyväisyys kasvoi kolmella prosenttiyksiköllä. Kaikkein tyytyväisimpiä ovat Tampereen yliopiston teekkarit, joista noin 93 % aikoo pysyä alalla. Oulussa noin 86 prosenttia, Aalto-yliopistossa noin 79 prosenttia ja LUT-yliopistossa noin 83 prosenttia vastaajista on alan valintaan tyytyväisiä.

RILin Opintokysely toteutettiin huhti-toukokuussa 2024. Kysely lähetettiin kaikille RILin opiskelijajäsenille. Myös vastavalmistuneilla oli mahdollisuus vastata kyselyyn.

Kyselyyn vastasi 210 henkilöä, joista opiskelijoita oli 96,7 % ja valmistuneita 3,3 %. Vastaajia oli kaikista neljästä yliopistosta; Aalto (48 %), Tampere 13 %), Oulu (30 %) ja LUT (9 %).

 Takaisin edelliselle sivulle