Uutta tietoa tulisijojen suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon

Tulisijat ovat myös pientalojen tärkeä lämmönlähde, joiden merkitys siirtymisessä matalaenergiarakentamiseen ja vähäpäästöiseen energiankulutukseen tulee korostumaan. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin julkaiseman uuden ohjeen RIL 251-2010 ”Tulisijat - suunnittelu, rakentaminen ja käyttö” tarkoituksena on antaa käytännön ohjeistusta hyvän tulisijan toteuttamiseen.

Ohje käsittelee sekä tehdasvalmisteisia että paikalla tehtäviä tulisijoja. Julkaisussa on käytännön opastusta, miten voimassa olevia viranomaismääräyksiä soveltaen ja alan parhaita tietolähteitä ja käytäntöjä noudattaen suunnitellaan, rakennetaan ja ylläpidetään paloturvallisia ja käytön kannalta toimivia tulisijoja. Savupiippujen osalta on ilmestynyt vastaava suunnittelu-, rakentamis- ja huolto-ohje: RIL 245-2008 Pienet savupiiput.

Paloturvallisuusnäkökohtien lisäksi ohjeessa käsitellään myös tulisijaan liittyviä terveys- ja ympäristövaikutusnäkökohtia sekä energiatehokkuutta.

Ohje helpottaa erityisesti viranomaismääräysten (mm. RakMK E8 (1985) Muuratut rakenteet) ja alan standardien noudattamista, selkeyttää CE-merkinnän käyttöönottoa tulisijoissa sekä edistää tulisijojen osalta hyvää suunnittelukäytäntöä, rakennustapaa ja käyttöä.

Julkaisun keskeisiä asioita mm. suunnittelun ja viranomaisvalvonnan kannalta ovat

  • tulisijaa osana asuntoa lämmityksen ja ilmastoinnin näkökulmista
  • eri tulisijatyyppien palo- ja käyttöturvallisuus
  • tulisijojen päästöt, hyötysuhteet ja niihin liittyviä testaukset
  • tulisijojen oikea käyttötapa, huolto ja mahdollisten vaurioiden hallinta.

Julkaisussa käsitellään yksityiskohtaisemmin yleisimpiä tulisijatyyppejä sisältäen kunkin tyypin erityispiirteitä mm. perustuksen, asennuksen, toimintaperiaatteen, käytön, eri ominaisuuksien ja huollon näkökulmasta.

Tulisijoilla on tärkeä rooli suomalaisten pientalojen lämmityksessä. Suomalaisissa pientaloissa poltetaan puuta vuosittain n. 6,7 milj. kuutiometriä vastaten kaksi viidesosaa pientalojen lämmitysenergiasta (lähde: Metsäntutkimuslaitos). Julkaisussa onkin käsitelty tulisijojen suunnittelua lämmityksen kannalta huomioiden myös uudet ulkovaipparakenteiden U-arvovaatimukset ja kiristyvät tiiveysvaatimukset.Takaisin edelliselle sivulle