JURISTIN PALVELUT RILin jäsenille

Työsuhdejuridisissa asioissa RILin jäseniä palvelee asianajaja. Asianajajan yhteystiedot ovat saatavilla Jäsensivuilla kohdassa Juristi ja oikeusturva. Voit pyytää yhteystietoja myös olemalla yhteydessä RILin toimistoon.

RILin jäsenen VASTUU- JA oikeusturvavakuutus

RIL on ottanut jäsentensä turvaksi Järjestön jäsenen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen ammatissa aiheutuvien oikeudellisten tilanteiden varalta.

Vastuuvakuutus - mikä se on?

Korvauksen enimmäismäärä henkilö- ja esinevahingoissa on 42 000 euroa ja varallisuusvahingoissa 17 000 euroa. Omavastuu on 200 euroa vahinkotapahtumaa kohti.

Vastuuvakuutuksesta korvataan henkilö- ja esinevahinkoja, jotka olet aiheuttanut ammatissa toimiessa virheellä tai laiminlyönnillä työnantajallesi, työtoverille tai sivulliselle henkilölle, ja josta lain mukaan olet korvausvastuussa.

Vakuutus ei korvaa liikennevahinkoja eikä tahallisesti tai törkeällä varomattomuudella aiheutettuja vahinkoja eikä myöskään vahinkoa, jota koskeva korvausvastuu perustuu sopimukseen, sitoumukseen, lupaukseen tai takuuseen.

Vakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoa, joka aiheutuu vakuutetun aviopuolisolle, lapselle tai muulle perheenjäsenelle.

Oikeusturvavakuutus - mikä se on?

Lakimiehen palkkaaminen riita- tai rikosasian hoitamiseen on kallista. Omia oikeuksiaan voi kuitenkin joutua vaatimaan tuomioistuimessa asti, jos asiat eivät muutoin selviä. Riitaisten asioiden selvittämisessä ja etenkin oikeudenkäynneissä lakimiehen apu on yleensä henkilön oikeusturvan kannalta välttämätöntä.

Lisäksi on hyvä huomata, ettei omalla toiminnalla voi aina vaikuttaa oikeusturvariskin toteutumiseen. Vastapuoli voi käynnistää oikeudenkäynnin, jolloin on tärkeää saada oma lakimies hoitamaan asiaa.

Oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena on korvata näitä lakimiesavun käyttämisestä aiheutuvia kustannuksia. Lakiasiat ovat usein monimutkaisena ja vakuutuksen tarkoituksena onkin turvata vakuutetulle pätevän lakimiesavun käyttö. Asian hoitaminen muun kuin lakimiehen toimesta ei ole vakuutuksesta korvattavaa.

Ketkä ovat vakuutettuja?

Vakuutettuja ovat toisen palveluksessa olevat yhdistyksen varsinaiset jäsenet työssä tai viran tai toimen haltijoina asioissa, jotka koskevat vakuutetun omaa työ- tai virkasuhdetta.

Vakuutettuina ovat myös toisen palveluksessa olevat yhdistyksen opiskelijajäsenet toimiessaan opiskeluansa tukevissa työtehtävissä asioissa, jotka koskevat vakuutetun omaa työ- tai virkasuhdetta. Yhdistyksen opiskelijajäsenet ovat vakuutettuina myös työharjoitteluun liittyvissä asioissa.

Vakuutustapahtuma

Vakuutuksesta korvataan jäsenyyden voimassa ollessa sattuneet vakuutustapahtumat. Asiassa, jonka johdosta oikeusturvaa haetaan, tulee olla kysymys syytteestä tai riitautetusta vaatimuksesta.

Riita-asiassa vakuutustapahtuma on riidan syntyminen. Riidan katsotaan syntyneen, kun asiassa esitetty yksilöity vaatimus on kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään. Ennen asian riitautumista koskeva oikeudellinen neuvonta koskien esimerkiksi kyseessä olevan jutun menestymismahdollisuuksia ei kuulu oikeusturvavakuutuksen piiriin.

Rikosasiassa vakuutustapahtuma on sattunut, kun rikosasia on tullut vireille oikeudessa.

Jäsenyys ja karenssiaika

Korvauksen saaminen edellyttää, että RILin jäsenyys on vakuutustapahtuman sattuessa kestänyt vähintään kymmenen (10) kuukautta. Tätä karenssiaikaa laskettaessa vakuutetun hyväksi lasketaan jäsenyys toisessa järjestössä välittömästi ennen RILin jäseneksi liittymistä, jos edellisen järjestön oikeusturvavakuutus on ollut vastaavan sisältöinen kuin RILin vakuutus.

Jos jäsenyys on vakuutustapahtuman sattuessa kestänyt alle kaksi vuotta, tulee myös riidan tai syytteen perusteen olla syntynyt jäsenyyden aikana. Tämän ns. kahden vuoden säännön ja yllä mainitun karenssiajan tarkoituksena on estää jälkivakuuttaminen eli se, että henkilö liittyy RILin jäseneksi vasta tietäessään tarvitsevansa oikeusturvavakuutusta.

Mitä oikeusturvavakuutus korvaa?

Oikeusturvavakuutus korvaa vakuutetun asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja sekä todistelukuluja hänen omaa työ- tai virkasuhdetta koskevissa riita- ja rikosasioissa sekä hallintomenettelynä tai hallintolainkäyttönä käsiteltävissä asioissa.

Vakuutus korvaa siis vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asioissa, joissa on kyse esim. laittomasta työsuhteen päättämisestä tai palkkasaatavia koskevasta erimielisyydestä kuten myös työturvallisuutta ja kuolemantuottamusta koskevasta rikosasiasta.

Vakuutuksesta korvataan oikeuden lainvoimaisella päätöksellä vakuutetun maksettavaksi tuomittuja oikeudenkäyntikuluja samoin ehdoin kuin vakuutetun omiakin oikeudenkäyntikuluja. Sovittuja kuluja vakuutus ei korvaa.

Oikeusturvavakuutuksen yleisimmät rajoitukset

Vakuutus ei korvaa kustannuksia, jos asia ei ole riitainen eli jos esitettyä vaatimusta ei ole kiistetty.

Vakuutus ei myöskään sovellu asiaan, joka liittyy muuhun kuin vakuutetun omaa työ- tai virkasuhdetta koskevaan asiaan. Työn tai viran hakemiseen liittyvät riidat eivät siten ole korvattavia. Lisäksi vakuutus ei kata asianajokustannuksia yksityiselämään liittyvissä asioissa.

Korvausta ei myöskään voi saada asiassa, joka liittyy vakuutetun osakkuuteen yrityksessä. Riidat koskien esim. osakkeiden lunastamista eivät ole vakuutuksesta korvattavia.

Vakuutusta voi käyttää vain rajoitetusti asioihin, joissa riidan taloudellinen intressi on kovin pieni verrattuna aiheutuvien kustannusten määrään.

Vakuutusta ei voi käyttää, jos syyttäjän syyte vakuutettua vastaan koskee tahallista tekoa, törkeää huolimattomuutta tai törkeää varomattomuutta.

Korvausmäärä ja omavastuu sekä voimassaoloalue

Vakuutusmäärä on 15 000 euroa. Omavastuuosuus on 10 prosenttia kustannuksista. Oikeusturvavakuutus on voimassa Suomessa.

Jos tarvitset oikeusturvavakuutusta - toimi näin!

Oikeusturvaedun saamiseksi ole ensimmäiseksi yhteydessä RILiin ennen kuin annat asian ulkopuolisen lakimiehen hoidettavaksi. Asiamiehen valinnasta voit keskustella RILin tai Ifin kanssa.

Edellä kerrottu ei ole täydellinen selvitys oikeusturvavakuutuksesta. Vakuutuksen tarkka sisältö selviää vakuutusehdoista ja vakuutussopimuksesta.

Lisätietoja vakuutuksesta ja sen käyttämisestä saat:

  • RILin toimistosta puh. 0207 120 600
  • Ifin korvauspalvelusta puh. 010 19 18 18,valitse oikeusturva-asiat alavalinnalla 7 (arkisin 8.00 - 18.00)
  • www.if.fi/ril

Suvi Saalas
Lakimies
If Vahinkovakuutusyhtiö Oy