Lakiklinikka

Lakiklinikka: Rakentamislakiin ensimmäiset muutokset

ma kesäk. 17 16:36:00 2024

Kuva: Shutterstock

                                                      

            Pekka Talaskivi                                           Janne Tähtikunnas
           Tekninen johtaja, RIL                                 Toimitusjohtaja, RIL
            Kuva: RIL / Panu Pahkamaa                     Kuva: RIL / Panu Pahkamaa 

Ympäristöministeriö pyysi keväällä 2023 hyväksytyn rakentamislain ensimmäiseen korjaussarjaan lausuntoja alkuvuonna. RILin lisäksi lausunnon toimitti 278 muuta aiheesta kiinnostunutta. Osa muutoksista on merkittäviä, esimerkiksi päävastuullisen toteuttajan toteutusvastuuta koskeva pykälä kumotaan kokonaan.

Rakentamislain ensimmäisen korjaussarjan parannusehdotuksista osa keskittyi perustelumuistioon, selitysteksteihin tai lainkohtiin, jotka eivät kuuluneet lausuttavaan kokonaisuuteen. Tämä on hyvin tyypillistä ja houkutus lausuntorönsyilyyn on suuri. Kuitenkin ainoastaan lausunnon kohteena olevat muutokset vaikuttavat lopputulokseen.

Meilläkin RILissä olisi ollut paljon kommentteja voimassa olevan lain muihin kohtiin, mutta niiden merkitys olisi jäänyt lähinnä lisätiedoksi ministeriölle. Muutamien lausunnonantajien hyvin ansiokkaat lausunnot käsittelivät puhtaasti lausuntopyynnön ulkopuolisia asioita.

Huhtikuussa ministeriö julkaisi koosteen annetuista lausunnoista ja ilmoitti tehdyistä poliittisista päälinjauksista. Korjauksilla halutaan karsia byrokratiaa ja sujuvoittaa rakentamista.

Ministeriön linjaukset ja päivitetty rakentamislaki menevät syyskuussa eduskunnan käsittelyprosessiin. Suurella todennäköisyydellä julkaistut päälinjaukset pysyvät käsittelyssä nyt esitetyssä muodossa.
 

Rakennuksen vähähiilisyys ja elinkaariominaisuudet

Vähähiilisyyttä käsittelevään pykälään oli lausunnolla olleessa versiossa runsaasti tarkennuksia.

Ministeriö linjasi, että hiilijalanjäljen laskenta siirtyy tehtäväksi lopputarkastuksen yhteyteen, hankkeen toteutukseen perustuen. Avoimeksi kysymykseksi jää, kuinka toimitaan, jos rakennus ei yllä valtioneuvoston asetuksessa määriteltäviin raja-arvoihin. Yhtenä vaihtoehtona on myöntää pieni poikkeama lopputarkastuksessa. Jos raja-arvon ylityksellä ei ole vaikutusta, mikä tulee olemaan käytännön ohjausvaikutus?

Ministeriö kertoi myös, että rakennuksen materiaaliselosteesta tuleekin rakennustuoteluettelo. Tavoitteena on seurata käytettyjä rakennustuotteita, jotta niiden uudelleenkäyttö helpottuu.

RIL nosti lausunnossaan esiin rakennusmassan mahdollisuudet materiaalipankkina. Aihetta käsitellään myös tulevassa RIL 277-2024 Puukerrostalon elinkaarisuunnittelu -kirjassa.
 

Rakentamislupa ja tonttijaon laatiminen

Rakentamisluvan hakemisesta ehdotettiin vapautettavaksi tapahtumarakenteet. RIL huomautti lausunnossaan seuraamusluokkien, ja erityisesti suurten henkilömäärien aiheuttamien riskien huomioimista vapautuksen osalta. Myös Kuntaliitto jakoi saman huolen turvallisuusriskistä.

Rakentamisluvan myöntäminen ennen tonttijaon laatimista tai tontin lohkomista sai RILin lisäksi kannatusta muiltakin rakennusalan toimijoilta rakentamista nopeuttavan luonteensa vuoksi. Rakentamisluvan hakemisessa vaadittavien selvitysten määrän nykyistä tarkempi määrittely pakollisiin ja tarvittaessa pyydettäviin oli selkeyttävä ehdotus.
 

Määräaika rakentamislupahakemuksen käsittelylle

Rakentamisluvassa määritelty käsittelyaikatakuu muuttui merkittävästi. Kuntien kannalta muutos oli parempaan, joskaan ei vielä riittävään suuntaan. Rakennushankkeeseen ryhtyvien näkökulmasta käännös tapahtui huonompaan.

Rakennushankkeiden luvan käsittelyaikatakuu muuttui kolmeksi kuukaudeksi aikaisemman kahden kuukauden sijaan. Jää nähtäväksi, koskeeko pidennys kaikkien vaativuusluokkien hankkeita.

Muutos tuli myös sanktioihin. 20 prosentin alennuksen lupamaksusta saa alkavaa kuukautta kohden, ei alkavaa viikkoa kohden, kuten aikaisemmin. Lain korjaussarjassa alun perin ehdotetun muodon mukaan rakentamisluvista saatava alennus olisi ollut huomattavasti vaikutuksiltaan suurempi kuin nyt ehdotetussa lakimuutoksessa.

Luvista perittävien hintojen täytyy olla linjassa rakennusvalvonnan kustannuksien kanssa, joten säästöjä käsittelyaikatakuu ei tule kokonaisuudessaan tuomaan. Perusmaksut saattavat jopa nousta, jotta alennukset tai lisähenkilöstö saadaan kustannettua. Samoin alle 30 neliön lupavapautukset aiheuttavat nousupaineita muihin lupamaksuihin.

Aikaisempien kokemusten perusteella ei ole ollut ratkaisevan tärkeää, kauanko lupaa on käsitelty. Merkittävää on sen sijaan ollut ennakkoon annettu käsittelyaika-arvio. Toki olettaen, että käsittelyaika on tavanomaisissa raameissa.

Rakennushankkeeseen ryhtyvälle ennakoitavuus on tärkeämpää kuin jopa kuukauden nopeammin saatu rakentamislupa, jos sitä ei ole tiedetty etukäteen.
 

Suunnittelutehtävien ja työnjohtotehtävien vaativuusluokat

Korjaussarjassa ehdotettiin asetuksen anto-oikeutta tarkemmista tutkintovaatimuksista eli vaadituista opintopisteistä. Nykyisin vaatimukset löytyvät ohjeista, eivätkä ne ole olleet tarkasti ottaen velvoittavia.

Tätä ehdotusta ei juurikaan vastustettu. Voidaankin pitää melko selvänä, että opintopistevaatimukset lisätään jatkossa asetukseen ja niistä tulee samalla velvoittavia.

Kokonaisuuteen ei valitettavasti kuulunut työkokemuksen tarkemman määrittelyn osalta asetuksen­anto-oikeutta. Näin ollen rakennusvalvonta joutuu edelleen tarkasti valvomaan, onko pätevyystodistuksen haltija kelpoinen hankkeessa.
 

Päävastuullisen toteuttajan toteutusvastuu

Harvoin kokonaista pykälää kumotaan, mutta nyt tapahtui näin. Ministeriö kertoi aiheesta avoimesti. Päävastuullisen toteuttajan toteutusvastuuta koskeva pykälä kumotaan. Lisäksi muualta poistetaan maininnat päävastuullisesta toteuttavasta.

Muutos syntyi lausuntojen perusteella. Ympäristöministeriö reagoi saatuihin palautteisiin ja teki muutoksen.
 

Rakentamisluvan valitusoikeus ja purkamisluvan edellytykset

Valitusoikeudesta ehdotettiin tehtäväksi kavennuksia museoviranomaisen, ELY-keskusten ja rekisteröityjen yhdistysten valitusoikeuksiin. Ei liene yllättävää, että mainitut eivät lausunnoissaan olleet samaa mieltä aiheesta.

Purkamisen edellytyksiä tullaan täsmentämään. YM kertoi koostetta julkaistessaan, että yli 13 vuotta vanha kaava katsotaan vanhentuneeksi.
 

Osalle laista tulee siirtymäaika

Käsittelyaikatakuu, hiilijalanjälkilaskenta ja tietomallimuotoinen rakentamislupa tulevat vaatimuksina voimaan vasta 1.1.2026.

Lakiesitys tullaan käsittelemään syksyn aikana ja päätökset voivat mennä hyvinkin lähelle vuoden loppua. Kauniisti sanottuna haasteet tarvittavien asetuksien valmistelussa ovat vähintäänkin merkittäviä.

Tässä puhutaan ensimmäisistä muutoksista rakentamislakiin, koska muutoksia tulee varmuudella useita lisää. Väistyvään maankäyttö- ja rakennuslakiin tehtiin useita pieniä muutoksia koko elinkaaren ajan. Nytkin on jo tiedossa, että rakennusten energiatehokkuusdirektiivi EPBD:n vaatimukset tuovat lisää muutoksia rakentamislakiin.Takaisin edelliselle sivulle

Kiertotalouden lakiympäristön tärkeimmät muutokset

Ilmasto- ja luontotavoitteet vaikuttavat lakiympäristön muutokseen useissa erilaisissa lai...