RILin hallituksen vaali kaudelle 2024–2026

RILin syyskokouksessa valitaan erovuoroisten tilalle puheenjohtaja ja kolme hallituksen jäsentä kaudelle 2024–2026. Hallituksen vaali toteutetaan sähköisenä äänestyksenä, joka on avoinna äänioikeutetuille 7.11.–20.11.2023 klo 15.00 saakka. Myös Epicenterissä syyskokouspaikalla voi äänestää torstaina 23.11.2023 klo 16.30-17.00.

Huom. RILin sääntöjen mukaan hallituksessa täytyy vähintään kolmen ehdokkaan olla Uudenmaan ulkopuolelta. Hallitukseen jäävien jäsenten osalta tämä ehto täyttyy 2/3, joten hallitukseen menee automaattisesti eniten ääniä saanut Uudenmaan ulkopuolinen ehdokas.

Vaalin tulos todetaan RILin syyskokouksessa torstaina 23.11.2023.

Vaalissa voi äänestää RILin varsinainen jäsen, jonka on pitänyt olla jäsen viimeistään kahdeksan viikkoa ennen syyskokousta (23.11.), eli jäseneksi on pitänyt liittyä viimeistään 28.9.2023.

Tälle sivulle kerätään esittelyt ehdokkaista ja heidän vaaliteemoistaan. Kaikki tiedot ehdokkaista ovat julki tällä sivulla perjantaihin 20.10.2023 mennessä.
Äänestysaikana 7.11.–20.11.2023 pääset jatkamaan tämän esittelysivun alaosassa olevasta linkistä varsinaiseen äänestykseen. Tarvitset äänestystä varten henkilökohtaisen salasanan, joka lähetetään sinulle äänestysjakson alussa tiistaina 7.11. sähköpostitse. Äänestyksen käyttäjätunnus on RILille ilmoittamasi sähköpostiosoitteesi.

Hallituksesta erovuorossa ovat vuoden 2023 lopussa:

 • Jussi Aho, Helsinki (puheenjohtaja)
 • Mikko Malaska, Tampere
 • Ville Rajakallio, Tampere
 • Ulla Haverinen-Shaughnessy, Oulu

Nykyisestä hallituksesta jatkavat vuonna 2024:

 • Juha Valtari, Helsinki (varapuheenjohtaja)
 • Kaisa Vähänen (varapuheenjohtaja)
 • Juha Valjus, Vantaa
 • Miia Kari, Helsinki
 • Joni Virkki, Espoo
 • Laura Inha, Tampere
 • Lari Metsäpelto, Espoo
 • Joni Virkki, Espoo
 • Ossi Kaihua, Kirkkonummi

Vaalitoimikunnan kokoonpano vuonna 2023 on seuraava: Tiina Koppinen (pj.), Hannu Aurinko, Jussi Rauhala, Tarmo Savolainen, Tiina Perttula, Pekka Petäjäniemi, Arto Tenhovuori, Elina Uusitalo, Antti Huurre, Ella Lahtinen, Tarja Merikallio, Pauli Sillman. RILin hallitustyöskentelystä ja hallituksen vaalista antaa lisätietoja vaalitoimikunnan sihteeri Henriikka Hellström.
 

Ehdokkaat hallituksen jäseniksi

KATI ALAKOSKI
EHDOLLA HALLITUKSEN JÄSENEKSI
Tekninen päällikkö
Knauf Oy
Syntymävuosi 1974
Kotikunta Tampere

Edustamani toimiala:
Rakennusmateriaali- ja tuoteteollisuus

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Johto ja hallinto
Tutkimus ja kehitys

Aiempi toimintani RILin piirissä:
Olen toiminut kaksi kolmivuotiskautta Pirkanmaan RILin aluejärjestön hallituksessa. Lisäksi olen pyrkinyt olemaan mukana erilaisissa RILin ammatillisissa tapahtumissa ja RILin myötä onkin muodostunut hyvä asiantuntijaverkosto.

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Olen rakennusalaa monesta näkökulmasta katsova ja myös RILin toiminnassa aktiivisesti toimiva jäsen.

Vaaliteemat:
Vaaliteema 1.
Yhteistyön lisääminen tutkimuslaitoksien, materiaaliteollisuuden sekä muiden rakennusalan tahojen kanssa materiaali- ja rakenneratkaisuiden kehittämiseksi. 

Vaaliteema 2.
Luonnonvarojen säästäminen oikeilla materiaalivalinnoilla, kierrätyksellä ja uudelleenkäytöllä.

Vaaliteema 3.
RILin toiminnan kehittäminen ja rakennusalan opiskelijoiden sitouttaminen RILin toimintaan.
 

VALTTERI BROTHERUS
EHDOLLA HALLITUKSEN JÄSENEKSI
Yksikönpäällikkö
WSP Finland Oy
Syntymävuosi 1988
Kotikunta Helsinki

Katso vaalivideo tästä!

Edustamani toimiala:
Tie-, katu- ja liikennetekniikka

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Johto ja hallinto
Suunnittelu

Aiempi toimintani RILin piirissä:
RIL Pohjois-Suomen osaston hallitus, opiskelijaedustaja & sihteeri v. 2011-2013
Pohjois-Suomen RIL-Nuoret, perustajajäsen & johtoryhmän jäsen v. 2012
Pääkaupunkiseudun RIL-Nuoret, johtoryhmän jäsen v. 2014-2015

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Opiskelu- ja työhistoriani kautta olen omakohtaisesti nähnyt, mitä RIL merkitsee jäsenilleen eri puolella Suomea, ja olen motivoitunut valvomaan sekä edistämään taustoiltaan ja asuinpaikoiltaan monipuolisen jäsenistön etuja RILin hallituksessa.

Vaaliteemat:
Vaaliteema 1.
Infra-alalla työskentelevänä haluan varmistaa, että valtion, kuntien ja kaupunkien väyläomaisuuden ylläpito ja kehitys saavat jatkossakin riittävän edustuksen RILin hallitustyöskentelyssä.

Vaaliteema 2.
Monipuolisesti eri tietomallintamisen asiantuntijatehtävissä urallani työskennelleenä pidän erittäin tärkeänä, että suomalainen rakennusala pysyy kansainvälisesti mitattuna yhtenä edelläkävijöistä tietomallintamisen hyödyntämisen sekä kehittämisen saralla.

Vaaliteema 3.
Nykyisten työntekijöiden pitämiseksi rakennusalalla, ja tulevien ammattilaisten saamiseksi rakennusalalle RILin tulee panostaa alan houkuttelevuuteen, jonka pohjaksi alan työskentelykulttuuria tulee ohjata sellaiseksi, että työnteko on yksilön yleistä hyvinvointia edistävää.


TOMI JOKIRANTA
EHDOLLA HALLITUKSEN JÄSENEKSI
Expert, Hydro
AFRY Finland Oy
Syntymävuosi 1979
Kotikunta Espoo

Katso vaalivideo tästä!

Edustamani toimiala:
Vesihuolto-, vesi- ja ympäristötekniikka
Padot, patoturvallisuus ja vesivoima

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Suunnittelu
Rakennuttaminen, rakennuttajakonsultti

Aiempi toimintani RILin piirissä:
Opiskeluaikana jo teekkari edustajana tekniikkaryhmissä, valmistumisen jälkeen Pohja-, maa- ja kalliorakentaminen -tekniikkaryhmän johtoryhmässä mm. puheenjohtajana pari vuotta. Edelleen PMK-tekniikkaryhmän johtoryhmässä mukana.

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Minä toisin RILin hallitukseen pitkän linjan kokemuksen opiskelijajärjestötoiminnasta sekä toiminnasta RILin tekniikkaryhmien johtoryhmistä.

Vaaliteemat:
Vaaliteema 1.
RILin tulisi vaalia positiivista uutisointia rakennusalasta, jotta tällä hetkellä alavaihtoehtojaan pohtivat nuoret kokisivat rakennusalan hyvänä vaihtoehtona opiskella ja työllistyä.

Vaaliteema 2.
RILin tulisi näkyä nykyisille opiskelijoille ja kannustaa heitä jatkamaan opintojaan nykyisellä alallaan.

Vaaliteema 3.
RILin tulisi tunnistaa myös pienempiä asiantuntijuustarpeita työelämästä ja välittää työelämän toiveita teknisille yliopistoille, jotta niistä valmistuisi riittävästi sopivan pohjakoulutuksen saaneita tulevia asiantuntijoita
 

RIKU LAIHO
EHDOLLA HALLITUKSEN JÄSENEKSI
VDC-päällikkö
NCC Suomi Oy
Syntymävuosi 1987
Kotikunta Espoo

Katso vaalivideo tästä!

Edustamani toimiala:
Talonrakennus
Informaatiotekniikka

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Rakentaminen ja tuotanto
Tutkimus ja kehitys

Aiempi toimintani RILin piirissä:
Mukana toiminnassa fuksivuodesta lähtien RIL-Nuorissa Tampereella. Toiminta RILissä pitkälti tapahtumissa osallistujana, joskus päässyt esiintymäänkin esim. WDBE 2022. Osallistuin KIRA-Akatemiaan ja ryhmämme voitti liiketoimintaidea-kilpailun vuonna 2017.

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Minulla on monipuolinen, teknologiapainotteinen ja kansainvälinen, mutta käytännönläheinen rakennusalan kokemus. Olen edennyt tehdas- ja työmaaroolien kautta diplomi-insinööriksi, jonka työtehtävät viimeisen kymmenen vuoden aikana rakentamisen tietomallinnuksen parissa ovat vieneet ympäri maailmaa avartaen näkökulmia.
Nykyisessä tehtävässäni VDC-päällikkönä NCC:llä toimin kansallisella ja pohjoismaisella tasolla kehittämässä ja ottamassa käyttöön ratkaisuja lisääntyviin viranomais-, ympäristö-, laatu- ja tuottavuusvaatimuksiin. Olen tällä hetkellä päätyöni ohella mukana buildingSMART Finlandin RYTV-hankeohjelmassa tietomallintamisen tilaamisen toimialat ylittävään yhtenäistämiseen tähtäävässä projektissa. Pyrin toimimaan rajapintojen yli ja suuntaamaan rakennusalaa päämääriin, jotka koituvat koko yhteiskunnan hyödyksi.

Vaaliteemat:
Vaaliteema 1.
Olemme alana ja yhteiskuntana isojen haasteiden edessä: lamaantumisen ja sisäänpäin käpertymisen sijaan meidän on jatkettava alan ja rakennetun ympäristön kehittämistä yhteen hiileen puhaltaen yhä päättäväisemmin.

Vaaliteema 2.
Yhteisten toimintatapojen ja järjestelmien kehitykseen tarvitaan riittävä julkinen rahoitus, jotta yhteiskunnallisesti tärkeät kehityshankkeet saadaan toteutettua laadukkaasti ja hyödyt tuovat panostukset takaisin.

Vaaliteema 3.
Tietomallinnukseen liittyvä osaaminen, roolit ja pätevyydet kaipaavat yhtenäistämistä ja sertifiointia.
 

 

JAANA MATILAINEN
EHDOLLA HALLITUKSEN JÄSENEKSI
Johtaja, yhteiskuntasuhteet
Rakennustieto Oy
Syntymävuosi 1967
Kotikunta Helsinki

Katso vaalivideo tästä!

Edustamani toimiala:
Monitoimiala

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Johto ja hallinto

Aiempi toimintani RILin piirissä:
RIL Nuoret
RILin Rakennuspoliittinen toimikunta
RILin Tulevaisuustoimikunta
RIL Kiinteistöjen omistus -tekniikkaryhmän johtoryhmä
RILin Naisverkosto

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Generalistina ja monipuolisen työhistoriani kautta tuon RILIn hallitukseen strategista ymmärrystä rakentamis- ja kiinteistöalamme keskeisistä ilmiöistä ja muutosvoimista sekä näiden edellyttämistä osaamisemme ja liiketoimintamalliemme uudistamisen tarpeista niin kiinteistöjen omistuksessa, talonrakentamisessa, infrarakentamisessa kuin ylläpidossakin, ja vahva, monipuolinen viestinnällisen osaamiseni tulee tukemaan RILin yhteiskunnallisen aseman vahvistamista.

Vaaliteemat:
Vaaliteema 1. UUDISTUMME OSAAMISTAMME KEHITTÄMÄLLÄ
Rakennusala elää voimakkainta murroskautta vuosikymmeniin: EU-tasolta ja kansalliselta tasolta tulee uutta regulaatiota, meidän on tehtävä kaikkemme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, jo muuttuneeseen ilmastoon sopeutuminen vaatii uudenlaisia ratkaisuja ja lisäksi uusi teknologia muuttaa meidän jokaisen työtä - muutokset ovat aina myös mahdollisuus toimialamme uusiutumiseen kun vain huolehdimme osaamisemme kehittämisestä ja tässä RIL voi tehdä paljon jäsenkuntansa hyväksi.

Vaaliteema 2. TEKOÄLYN VASTUULLINEN KÄYTTÖ
Tekoäly tulee muuttamaan hyvin voimakkaasti toimialaa kuin toimialaa ja tekoälyn käyttöön liittyy paljon mahdollisuuksia, mutta myös riskejä ja monia vastuullisuuskysymyksiä ja RILin tulisi olla aktiivinen toimija tällä saralla avaten niitä mahdollisuuksia, joita tekoäly tuo rakentamis- ja kiinteistöalalle ja tuoden esille myös tekoälyn vastuullisen käytön teemoja.

Vaaliteema 3. NUORISSA JÄSENISSÄ ON TULEVAISUUS
On tärkeää, että nuoret opiskelijat ja vastavalmistuneet kokevat RILin houkuttelevaksi ja haluavat toimia RILissä.

 

HANNU PIHLAJAVIITA
EHDOLLA HALLITUKSEN JÄSENEKSI
Rakennuttajapäällikkö
Rakennusliike Lapti Oy
Syntymävuosi 1968
Kotikunta Oulu

Katso vaalivideo tästä!

Edustamani toimiala:
Talonrakennus

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Rakennuttaminen, rakennuttajakonsultti

Aiempi toimintani RILin piirissä:
Rakentajakillan puheenjohtajana ollessani 90-luvun alkupuolella osallistuin RILin hallituksen kokouksiin. Myöhemmin olen aktiivisesti toiminut Pohjois-Suomen RILin hallituksessa useamman vuoden ajan. Olen ollut myös RILin vaalitoimikunnan jäsen.
Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Minulla on pitkä ja monipuolinen kokemus rakentamisesta sen eri aloilta ja eripuolelta Suomea, sekä RILin toiminnasta. Tämä antaa hyvän pohjan toimia RILin jäsenistön etujen ajamiseen.

Vaaliteemat:
Vaaliteema 1.
Kilpailu osaavista nuorista kiristyy eri alojen välillä. RIL:n tulee osaltaan huolehtia, että rakennetun ympäristön korkeakouluopinnot ja ammattitaidon ylläpito näyttäytyvät houkuttelevina vaihtoehtoina koko Suomessa. Tärkeää onkin, että rakennetun ympäristön korkeakoulutettujen ammattilaisten koulutus pysyy monipuolisena ja korkeatasoisena.

Vaaliteema 2.
RILin tulee tehdä aktiivisesti työtä, että rakentamisen edellytykset ja lainsäädäntö kehittyvät siten, että rakennusala säilyy elinvoimaisena, mutta myös mm. kestävä kehitys huomioiden.

Vaaliteema 3.
Suomi laajana maana vaatii osaajia myös suurimpien kaupunkien ulkopuolelle. Tuleekin huolehtia, että RILin jäsenten yhteydet ja ammattitaidon ylläpito onnistuu koko Suomessa.
 

MIIKA RONKAINEN
EHDOLLA HALLITUKSEN JÄSENEKSI
Managing partner
Vison Oy
Syntymävuosi 1991
Kotikunta Espoo

Katso vaalivideo tästä!

Edustamani toimiala:
Monitoimiala

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Johto ja hallinto
Rakennuttaminen, rakennuttajakonsultti

Aiempi toimintani RILin piirissä:
Lean-rakentamisen vuosiseminaarin järjestäminen yhdessä RILin kanssa vuodesta 2017. Muu koulutusyhteistyö leanin aihepiiriin liittyen.

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Toisin hallitukseen kehitysintoa, monipuolista näkemystä niin projekti- kuin toimialatasoisiin johtamis- ja tuottavuushaasteisiin sekä innostavaa esimerkkiä nuorille alan mahdollisuuksista.

Vaaliteemat:
Vaaliteema 1.
Rakennusalan houkuttelevuuden monialainen kasvattaminen tulevaisuuden tekijöiden silmissä

Vaaliteema 2.
Tiedonjaon ja datan avoimuuden lisääminen toimialatasoisen oppimisen vauhdittamiseksi

Vaaliteema 3.
Tuottavuus- ja vastuullisuusteemoihin satsaamalla saavutetaan kestävää edistystä alalle vaikeidenkin vuosien aikana.
 

OLLI SALO
EHDOLLA HALLITUKSEN JÄSENEKSI
Toimitusjohtaja
Insinööritoimisto Mäkeläinen Oy
Syntymävuosi 1982
Kotikunta Tuusula

Katso vaalivideo tästä!

Edustamani toimiala:
Talonrakennus

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Johto ja hallinto
Suunnittelu

Aiempi toimintani RILin piirissä:
Olen ollut RILin jäsen TKK:n opintojen alkamisesta lähtien, eli vuodesta 2004 alkaen. RIL on ollut oman työuran kehittymisessä suuressa roolissa. Sain ensimmäisen alan työpaikan RILin kesätyöpörssin kautta. Se työsuhde kesti kaksitoista vuotta. Aiemmin olin aktiivisesti mukana RIL-Nuorten toiminnassa.
Olen viime aikoina osallistunut useisiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin, joiden mahdollistamisessa RIL on ollut mukana. Suosittelen lämpimästi etenkin Pääsuunnittelijakoulutusta kaikille suunnittelun johtotehtävissä työskenteleville. Viime vuoden RIL-Mentorointiin osallistuin sekä aktorina johtajamentoroinnissa, että mentorina untuvikkojen mentorointiohjelmassa. Lisäksi seuraan ja osallistun säännöllisesti laadukkaasti toteutettuihin RILin tietoiskuihin.

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Pitkän edessä olevan työuran aikana kutsumukseni on edistää kestävää tulevaisuutta rakennusalalla hyödyntäen niin intohimoani alan kehittämiseen kuin laajaa kokemustani infra- sekä talonrakentamisesta.

Vaaliteemat:
Vaaliteema 1.
Tulevien kyvykkyyksien houkutteleminen rakentamisen pariin, työn merkityksellisyyden ymmärtämisen lisääminen ja rakennusalan työpaikkojen säilyttäminen vaikeina aikoina.

Vaaliteema 2.
Ympäristöllisesti, taloudellisesti ja teknisesti kestävän huomisen mahdollistaminen ja tarvittavien muutosten tuominen tapaamme rakentaa.

Vaaliteema 3.
Alan maineen parantaminen yhteistoiminnallisten rakennushankkeiden kautta, sekä aidon yhteistyön mahdollistaman lisäarvon tuottaminen koko yhteiskunnalle.

 

MARJA-LEENA SAVISAARI
EHDOLLA HALLITUKSEN JÄSENEKSI
Johtava juristi
Welado Oy
Syntymävuosi 1987
Kotikunta Pälkäne

Katso vaalivideo tästä!

Edustamani toimiala:
Monitoimiala

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Johto ja hallinto
Rakennuttaminen, rakennuttajakonsultti

Aiempi toimintani RILin piirissä:
Olen toiminut Pirkanmaan RIL-Nuorten johtoryhmässä jäsenenä, varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana sekä osallistunut lisäksi erityisesti PiRILin järjestämiin tapahtumiin ja toimintaan.

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Olen aikaansaava ja poikkitieteellisesti tulevaisuuteen katsova nuori RILiläinen, joka haluaa olla mukana edistämässä rakennusalan ja RILin toimintaa kohti avointa ja yhteistyöhön nojaavaa tulevaisuutta!

Vaaliteemat:
Vaaliteema 1.
RILin nykyistä aktiivisempi ote yhdistää ja tuoda yhteen rakennusalan osaajia ja sitä kautta lisätä yhteistoimintaa koko rakennusalalla.

Vaaliteema 2.
RILin koulutusten kehitys jäsenistön osaamisen jatkuvaksi, koko työuran kestäväksi tueksi ja opinpoluksi.

Vaaliteema 3.
Uuden rakentamislain digivihreän siirtymän edistäminen ja konkretisoiminen osaksi rakennusalan arkipäivää.
 

TONI TUOMOLA
EHDOLLA HALLITUKSEN JÄSENEKSI
Yksikönjohtaja
Skanska Talonrakennus Oy
Syntymävuosi 1974
Kotikunta Kangasala

Katso vaalivideo tästä!

Edustamani toimiala:
Talonrakennus

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Johto ja hallinto
Rakennuttaminen, projektikehitys

Aiempi toimintani RILin piirissä:
Jäsenenä fuksivuodesta alkaen. Opiskeluaikana Tarakin pj:n roolissa hallituksessa. Valmistumisen jälkeen Sektorissa jäsenenä ja pj:nä vuosituhannen vaihteessa. 2000-luvulla osallistunut Pirkanmaan osaston aluetoimintaan/tapahtumiin.

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Rakennusala on nyt murrosvaiheessa niin talouden kuin teknologioiden suhteen ja muutostilanteissa korostuu ihmisten johtaminen ja kehittäminen, joka on omassa toiminnassani aina keskiössä.

Vaaliteemat:
Vaaliteema 1.
Alan muutostilanteessa uusien asioiden kouluttaminen on RILin päätehtävistä yksi tärkeimmistä.

Vaaliteema 2.
Samalla tavalla jatkuvasti uudistuvan ammatillisen aineiston tuottaminen on muutoshallinnan keskiössä.

Vaaliteema 3.
Kaikessa tekemisessä hyvän lopputuloksen edellytys on yhteistyö ja sitä RIL vahvistaa ylläpitämällä vahvaa jäseniensä välistä verkostoa.
 

ANNINA PEISA
EHDOLLA HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAKSI
Toimialajohtaja, Kiinteistöt ja rakentaminen
Ramboll Finland Oy
Syntymävuosi 1976
Kotikunta Espoo

Katso vaalivideo tästä!

Edustamani toimiala:
Monitoimiala

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Johto ja hallinto

Aiempi toimintani RILin piirissä:
RIL Hackathon, organisoija, 2020 ja 2021
RIL Naisverkosto 2018-2022
RIL Hallituksen varapuheenjohtaja 2017-2019
RIL Mentorointiohjelman mentorina 2017-2018
RIL Pohja-, maa- ja kalliorakentaminen tekniikkaryhmän puheenjohtaja 2014-2015
RIL Nuorten johtoryhmä 2004-2005

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Pian yhdeksänkymppisiään viettävän RILin visio on olla rakennetun ympäristön innostavin ja vastuullisin vaikuttaja. Visio on kenties ajankohtaisempi kuin vuosikymmeniin. RILin hallitukselta vaaditaan nyt kykyä katsoa tulevaisuuteen ja uskallusta tuoda meidän rakennetun ympäristön ammattilaisten ääni ja osaaminen esiin kirkkaana. Pitkään alalla erilaisissa tehtävissä sekä RILn aktiivijäsenenä toimineena minulla on laaja ymmärrys alan toimintakentästä, eri toimijoiden tarpeista sekä valtava halu kehittää koko rakennusalaa.

Vaaliteemat:
Vaaliteema 1.
Suomi voi olla maailmanluokan edelläkävijä vastuullisuudessa ja kestävässä kehityksessä - kunhan me rakennusalan tekijät uskallamme muuttaa ja muuttua. Meidän tulee kyseenalaistaa totuttua ja tehdä yhdessä työtä sen eteen, että kestävyyssiirtymä on mahdollinen.

Vaaliteema 2.
Suomalaisen rakennusalan tuottavuutta on parannettava. Sitä on kehitettävä toimintamalleja muuttamalla ja teknologiaa hyödyntäen. Tarvitsemme molempia, jotta pääsemme ottamaan kauan kaivatun loikan. Tämäkin tapahtuu vain yhteistyössä, jota RIL voi olla edistämässä!

Vaaliteema 3.
Alamme tarvitsee entistä enemmän monimuotoista osaamista ja erilaista ajattelua. Tämän mahdollistamiseksi on huolehdittava kouluissa, työpaikoilla ja RILissä, että osaaminen alalla vastaa tarvetta, emmekä hukkaa osaamispotentiaalia muualle. Tulevaisuuden tekijöistä on vastuu meillä kaikilla!

 

*********************************


RILin hallitusvaalien sähköinen äänestys on päättynyt 20.11.2023 klo 15.00.

Myös Epicenterissä syyskokouspaikalla voi äänestää torstaina 23.11.2023 klo 16.30-17.00. Tarkemmat tiedot syyskokouksesta täällä.