Kestävä kaivostoiminta

19.01.2012

Kaivannaisjätteistä uutta liiketoimintaa -seminaari

Ajankohta ja paikka
19.1.2012, Kouta-Sali, Kaukametsän kongressi- ja kulttuurikeskus, Kajaani

Alustus
Kaivosteollisuuden poisteet ovat usein nopeasti sivuutettu ja vähän hyödyn-netty resurssi, vaikka kaivannaispoisteiden hyödyntäminen niin tehostaa raa-ka-aineiden talteenottoa kuin myös tarjoaa alan toimijoille uusia liiketoimin-tamahdollisuuksia.
Kestävä kaivostoiminta seminaarissa kaivannaisjätteitä tarkastellaan uudesta näkökulmasta rasitteen sijaan hyödyntämättöminä luonnonvaroina.

Tavoite
Seminaarin tavoitteena on avata kaivannaisjätteiden luokittelua ja herättää kiinnostus jätteiden hyödyntämistä kohtaan esittelemällä alan T&K toimintaa ja rahoitusmahdollisuuksia sekä nostamalla esille esimerkkejä kaivannaisjät-teiden kannattavista sovelluksista.

Kohderyhmä
Kaivosten ja junioriyhtiöiden johto sekä tutkimus- ja ympäristövastaavat, alan T&K toimijat, kehitysyhtiöt, konsulttitoimistot, kaivosrahoitusvastaavat ja muut kaivosten sidosryhmät sekä kaivannaisjätteiden hyötykäyttäjät.

Ohjelma tässä linkissä.

Ilmoittautuminen
11.1.2012 mennessä p. 044 551 4639 tai hanna.repo@kainuunetu.fi. Ilmoit-tautumisen yhteydessä pyydetään mainitsemaan seminaarin lopussa olevaan työpajaan osallistuminen.

Seminaarin tarjoaa
Kainuun Etu Oy:n sekä Oulun yliopiston Min-Novation – Mining and Mine-ral Processing Waste Management Innovation Network – hanke, jonka eräänä tavoitteena on kaivannaispoisteisiin ja niiden hyödyntämiseen liittyvän tiedon, kokemusten ja innovaatioiden vaihtoon perustuvan verkoston luomi-nen Itämerialueelle.

Seminaarisarjan toinen osa Kestävä kaivostoiminta – kaivannaisjätteiden hyödyntäminen lainsäädännön ja ympäristönäkökulmien valossa toteutetaan vuoden 2012 - 13 taitteessa.
Takaisin edelliselle sivulle