Ajankohtaista

Sukupuolten välisessä palkkakuilussa takapakkia

RILin kesätyökyselyyn 2023 vastanneiden teekkareiden sukupuolten välinen palkkaero oli 10,5 prosenttia, eli kymmenen prosenttia suurempi kuin viime vuonna. Yleisesti keskipalkat ovat nousseet 2450 euroon kuukaudessa, ja kesätyökokemukseen ollaan yleisellä tasolla yhä tyytyväisiä.

Taustat

  • RIL toteutti nuorille jäsenilleen kesätyökyselyn syys-lokakuussa 2023
  • Kyselyn tavoitteena on kerätä tietoa rakennetun ympäristön alan teekkareilta kesätöistä, työtehtävistä ja palkkauksesta.
  • Vastauksia saatiin 303, joista kolme neljäsosaa opiskeli Tampereen tai Oulun yliopistoissa, vajaa neljännes Aalto-yliopistossa ja 5 % LUT-yliopistossa.
  • Tänä vuonna saatiin ensimmäistä kertaa vastauksia myös kansainvälisiltä opiskelijoilta.
     

Yli puolet vastaajista oli 2.-4. vuosikurssien opiskelijoita, mutta kyselyyn vastasi aktiivisesti myös fukseja.

Kesätyömarkkinat olivat jälleen suotuisat rakennetun ympäristön alan teekkareille. Viime vuosien tapaan yli 60 prosenttia kesätyökyselyyn vastanneista oli opintojaan sivuavissa töissä. Reilu 20 prosenttia teki muita kuin oman alan töitä. Vuoden 2022 kyselyyn verrattuna kesäopintojen suosio laski, ja myös yhä harvempi opiskelija teki opinnäytetyötään edelliskesään verrattuna.

Tuore positiivinen kehitys palkkatasa-arvossa otti tänä kesänä takapakkia. Oman alan kesätöissä miehet tienasivat yli kymmenen prosenttia naisia enemmän. Kun huomioidaan myös muut kuin oman alan kesätyöt, tuloerot olivat yli 20 prosenttia. Tämä on huolestuttava suunta edellisvuoden 0,5 prosentin eroon verrattuna.

Ilahduttavaa on kuitenkin se, että palkkataso kasvoi kautta linjan. Vaikka keskiarvollisesti ei päästy yli teekkaripalkkasuosituksen, oli jokaisella vuosikurssilla useampia tapauksia, jolloin näin kävi. Keskimäärin rakennetun ympäristön alan teekkari tienasi kesällä 2023 yli neljä prosenttia enemmän kuin kesällä 2022, mikä heijastui kohonneista elinkustannuksista huolimatta positiivisesti myös palkkatyytyväisyyteen.

Työpaikan löytämisessä ylipäätään on taas vähemmän huolia – kyselyn perusteella naisia ja miehiä palkattiin kesätöihin yhtä paljon. Kuitenkin naisvastaajista suurempi osa oli muissa kuin oman alan kesätöissä. Vastaajista viisi prosenttia jäi ilman kesätöitä, hakemisesta huolimatta.
 

Puolet vastaajista töissä kesän jälkeen

Monelle teekkarille kesätyöt eivät pääty kesään, sillä 32 prosenttia vastaajista työskenteli kesätyöpaikassaan syksyllä 2023 osa-aikaisina ja viisi prosenttia kokoaikaisina työntekijöinä. Työskentely opiskelujen ohessa on edelleen suosittua, sillä näiden lisäksi yhdeksän prosenttia vastaajista työskenteli muussa kuin kesän 2023 työpaikassaan.

Syinä töiden jatkamiselle esiintyvät taloudelliset paineet ja halu pitää ”jalkaa oven välissä” tulevaisuuden uranäkymiä ajatellen. Muutenkin opiskelijat pitävät työpaikoistaan tiukasti kiinni, sillä lomautukset ja alan taloudellinen tilanne huolestuttaa monia.

Yli puolet teekkareista teki lisäksi ylitöitä kesän aikana, joka viestii opiskelijoiden joustavuudesta ja kyvystä reagoida muuttuviin työtilanteisiin. Tämän perusteella myös yritykset selvästi tarvitsevat ja arvostavat teekkareiden työpanosta kesän aikana.
 

Työnhakuprosessi nosti jälleen verenpainetta

Teekkarit viihtyivät kesätöissään hyvin. Työilmapiirille annettiin keskimäärin arvosana 4,1/5 ja työtehtäviinsä vähintään tyytyväisiä oli 73 prosenttia vastaajista. Yleisimmät ongelmat ilmenivät puutteelliseksi koetussa perehdytyksessä tai ohjauksessa. Lisäksi toiveissa olisi ollut vaihtelevampia työtehtäviä.

Tasa-arvon koettiin toteutuvan kesätyöpaikoilla pääosin kiitettävästi, eikä yksikään tutkittu osa-alue – palkkaus, sukupuoli, ikä, etnisyys, koulutusmahdollisuudet ja työtehtävät – noussut esiin muita huonompana. Vastaajien mukaan yrityksillä on käytössään erilaisia käytäntöjä tasa-arvoisemman työympäristön takaamiseksi, esimerkiksi viestinnässä ja perehdytyksissä on korostettu nollatoleranssia ja häirintään puuttumista. Näistä huolimatta yksittäiset vastaajat kertoivat negatiivisista havainnoista seksismistä ja rasismista itseään tai muita kohtaan.

Viime vuoden kesätyökyselyn suurin huoli kohdistui opiskelijoiden kokemaan työnhakustressiin ja rekrytointiprosessien pitkään kestoon. Tänäkin vuonna epävarmuus tulevasta kesätyöpaikasta aiheutti yli puolilla vastaajista vähintään lähes jatkuvaa stressiä, jota selitettiin pääasiassa pitkillä, jopa puolen vuoden mittaisiksi venyvillä rekrytointiprosesseilla. Keskiverto teekkari lähetti kahdeksan työhakemusta ja kävi ainakin yhdessä työhaastattelussa.

Kiinnostavimmiksi ja houkuttelevimmiksi työnantajiksi teekkareiden keskuudessa nousivat AFRY ja Ramboll, jotka esiintyivät myös useasti vastaajien 2. ja 3. vaihtoehtoina. Näiden lisäksi houkuttelevampien yritysten kärkeen nousivat A-insinöörit ja Sweco. 



Takaisin edelliselle sivulle

Myötäiset tuulet nousemassa – rakentaminen sektoreittain nyt...

Miltä lähitulevaisuus vaikuttaa juuri nyt rakentamisen eri sektoreilta tarkasteltuna?

EU-taksonomia ja vastuullisuusraportointi haastavat alaa

Kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmän tuottamiin kriteereihin tukeutuvasta vastuullisu...