Asiantuntijajutut

Eurokoodiohje geotekniseen suunnitteluun ja ajan hermolla pysymisen haasteet

ma jouluk. 04 13:19:00 2017

RIL:n ohje Geotekninen suunnittelu, Eurokoodin EN 1997-1 suunnitteluohje on päivitetty ajanmukaiseksi (RIL 207-2017). Päivitystarve oli selvä säädös- ja normimuutosten johdosta. Koko kuvio eri eurooppalaisten standardien, eurokoodin versioiden sekä kansallisten asetusten, määräysten ja ohjeiden välillä on monimutkainen vyyhti. RIL-ohje toimii tärkeänä työkaluna helpottaen asiantuntijoiden ”tuskaa”.

Standardien ja määräysten matka suunnittelijalle käyttökelpoiseen muotoon on pitkä ja mutkikas: Euroopan tasolla lukemattomat työryhmät puurtavat Eurokoodien ja muiden standardien parissa siten, että kaikki nämä toimisivat kattavasti ja ristiriidattomasti yhteen. Kansallisella tasolla eurokoodistandardien käyttö on vahvistettu asetuksilla. Samalla tehdään kansallisia valintoja rakentamismääräyskokoelman määräyksiksi ja ohjeiksi.

Näiden pohjalta RIL ja Liikennevirasto ovat laatineet julkaisuja, jotka soveltuvat käytännön työkaluiksi suunnittelukäyttöön. Tämä ”viidakko” on jatkuvassa muutostilassa, eivätkä muutokset ole aina kovin tarkasti synkronoituja. Lisäksi yhden osan muutos valuu aina viiveellä ketjussa eteenpäin. Tällä hetkellä tilanne on viranomaismääräysten ja -ohjeiden osalta onneksi stabiloitunut.

Alkuperäinen RIL 207 -ohje geotekniseen suunnitteluun julkaistiin vuonna 2009. Kyseinen Eurokoodin 7 osa 1 (EN 1997-1) on saanut korjauksen AC:2009 ja muutoksen A1:2013. Suuri määrä aiemmin julkaistussa ohjeessa viitattuja standardeja on myös päivittynyt. Lisäksi uusi Suomen Rakentamismääräyskokoelman osa Pohjarakenteiden suunnittelu astui voimaan 1.1.2017. Sen pohjarakenneosa sisältää Ympäristöministeriön asetuksen pohjarakenteista, selventäviä ohjeita sekä kansalliset liitteet eurokoodeihin EN 1997-1 ja EN 1997-2.

RILin ohje on nyt harmonisoitu näiden dokumenttien nykytilan mukaiseksi. Päivitettävää löytyi myös muun muassa viittauksissa muihin RILin ohjeisiin (esim. uuteen paalutusohjeeseen RIL 254-2016).

Suomessa Eurokoodi 7:lle on käytössä kaksi kansallista liitettä, ympäristöministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön. RIL 207-2017 ohjeistaa geoteknistä suunnittelua talonrakennuskohteissa ympäristöministeriön kansallisen liitteen mukaisesti.  Liikenneviraston ohje 13/2017 (NCCI 7) koskee liikenne- ja viestintäministeriön kansallisen liitteen mukaista geoteknistä suunnittelua (käytetään pääosin Liikenneviraston projekteissa).

Käytännön sisältömuutoksia ja tarkennuksia ohjeeseen on tullut muun muassa seuraavasti:

•   seuraamusluokkien määrittelyjen yksityiskohtiin

•   mitoitusvedenpinnankorkeuden määritykseen

•   mitoitustapojen käytön yksityiskohtiin

•   kuivatusta koskeviin ohjeisiin

•   epäkeskeisten kuormien huomiointiin murtorajatilamitoituksessa

•   kallionvaraisten perustusten kantokestävyyslaskentaan

•   kitka- ja koheesiopaalujen osavarmuuslukujen mallikertoimiin

•   tukirakenteisiin kohdistuvien maanpaineiden faktorointiin tärinän vaikutuksesta

•   penkereiden käyttörajatilamitoitukseen

 

Geoteknisen luokituksen lohkokaavio

Nämä muutokset ovat rakentamismääräyskokoelman pohjarakenneosan ja kansallisen liitteen päivityksestä johtuvia. Osa alkuperäisen, vuoden 2009 painoksen ohjeteksteistä on päätynyt uuteen RakMK:n asetustason pohjarakenneosaan lähes sellaisenaan. Tieto liikkuu siis ohje- ja määräyshierarkiassa tarvittaessa myös ylöspäin.

Suuret linjat standardin ja suunnitteluohjeen sisällössä ovat pysyneet samoina. Kansallisen liitteen jäsentelyssä on kuitenkin tehty suuria muutoksia. Tämä saattaa potentiaalisesti aiheuttaa sekaannuksia suunnitelma-asiakirjoissa silloin, kun esimerkiksi suunnitteluohjeen alkuperäistä painosta, standardia ja kansallista liitettä luetaan rinnan. Suunnitteluohjeessa on pyritty tuomaan nämä muutokset jäsentelyssä esille siten, että kaikkia voimassa olevia merkintätapoja käytetään johdonmukaisesti.

Muun muassa osavarmuuslukutaulukkojen numerointi on mennyt uusiksi uudessa kansallisessa liitteessä siten, että numerointi ei pääosin enää vastaa itse standardia SFS-EN 1997-1. Nyt kansallisessa liitteessä ei taulukkoja nimetä vastaavan SFS-EN 1997-1 liitteen nimellä, vaan kansallisessa liitteessä on oma juokseva numerointi (esimerkiksi kuorman osavarmuuslukuja koskeva Eurokoodin taulukko A. 3(FI) kulkee kansallisessa liitteessä nyt nimellä taulukko 6.)

Sekaannusten välttämiseksi suunnitteluohjeessa annetaan sekä standardin että kansallisen liitteen mukaiset numeroinnit. Myös jo suunnittelijoille tutuksi tulleet kuormayhdistelykaavat 6.10a ja 6.10b kulkevat kansallisessa liitteessä nykyään nimillä 1.1 ja 1.2. Ohjeessa merkinnät annetaan sekä uuden että vanhan käytännön mukaisesti, jotta vältyttäisiin sekaannuksilta.

Huomionarvoisesti ympäristöministeriön tuore kansallinen liite ei ole yhdenmukainen SFS-EN 1997-1 ajantasaisen version kanssa. EN 1997-1 muutossivu A1:2013 koskee erityisesti lukua 8 (Ankkurit). Tässä luvussa Eurokoodi 7 viittaa vielä keskeneräiseen standardiin prEN 22477-5, joka koskee esijännitettyjen ankkureiden koestamista. Koska kyseinen standardi ei keskeneräisenä ole voimassa, ei tätä muutosta huomioida Rakentamismääräyskokoelmassa ennen standardin valmistumista.

Tätä taustaa vasten sekä EN 1997-1 kansallinen liite että RIL 207-2017 vastaavat kyseisen Eurokoodin vanhaa versiota SFS-EN 1997-1:2004, jossa keskeneräiseen koestusstandardiin ei viitata. Toisaalta Liikenneviraston töissä noudatetaan tilapäistä ohjetta Esijännitettyjen maa- ja kallioankkureiden koestus (Liikenneviraston ohjeita 30/2015), joka puolestaan pohjautuu ankkureiden koestusstandardin esiversioon.

Kuvio on siis melkoisen monipolvinen, ja altis muutoksille tulevaisuudessa. Esimerkiksi itse Eurokoodi 7:n seuraava suuri päivitys on työn alla. Muutoksia on tulossa niinkin perustavan laatuisiin asioihin kuin mitoitustavat ja koko standardin rakenne. Mennee kuitenkin pitkälle 2020-luvulle, ennen kuin tällaisista muutoksista päästään työryhmissä yhteisymmärrykseen ja ne saadaan otettua käyttöön.

Seuraavia mullistuksia odotellessa pohjarakennesuunnittelijoilla on käytössään toistaiseksi ajanmukainen suunnitteluohje päivitetyn RIL 207-2017:n muodossa.  

 

Teksti: Ville Lehtonen, Ramboll, Infra/Geotekniikka

Kuvat: RIL 207-2017 ja RambollTakaisin edelliselle sivulle

Suunnitteluprosessin tehostaminen parametrisella suunnittelu...

Parametrinen suunnittelu on osa nykyaikaisen suunnittelutoimiston työkalupakkia.

Rakentamisen suhdannenäkymät

Inflaatio heiluttaa rakennusalaa, ja esimerkiksi asuntoaloitukset tippuvat vuoden takaises...