Asiantuntijajutut

Erityismenettely – rakennuksen laadun työkalu

la syysk. 23 17:01:00 2017

Rakentamisen yleiset käytännöt yleensä takaavat, että määräysten ja tilaajan asettamat laatutavoitteet täyttyvät. On kuitenkin tilanteita, joissa hankkeen vaativuus, luonne tai toteuttamismenettelyt antavat virananomaisille tai rakennushankkeeseen ryhtyvälle syyn edellyttää normaalista käytännöistä poikkeavia laadunvarmistuksen erityistoimenpiteitä. Tämä koskee erityisesti erittäin vaativia hankkeita, jotka sisältävät normaalia suurempia turvallisuuteen tai terveellisyyteen liittyviä riskejä.

Vuonna 2006 voimaan tullut RakMK A1 Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus sisälsi 2000-luvun vakavien kattosortumien seurauksena vaativille kantaville rakenteille suunnattuja erityisiä laadunvarmistustoimenpiteitä, nk. erityismenettelyä.  RIL julkaisi määräysten noudattamisen tueksi ohjeen, RIL 241-2007 Rakenteellisen turvallisuuden varmistaminen – Erityismenettelyn soveltamisohje.

Pian todettiin, että erityismenetelmän toimenpiteitä voidaan käyttää myös muun suunnittelun, kuten paloturvallisuuden tai rakennusfysikaalisen suunnittelun laadun varmistamisessa. Vuonna 2014 astui voimaan Maankäyttö- ja rakennuslain uusia pykäliä, joissa ennen RakMK A1-määräyksessä olleita keskeisiä laadunvarmistustoimenpiteitä nostettiin lakitasolle, päivitettiin ja soveltamisalaa laajennettiin.

Milloin erityismenettelyä käytetään?

Kun kyseessä on erittäin vaativa uudis- tai korjaushanke ja halutaan varmistua siitä, että suunnittelu tai rakentaminen täyttää sille asetetut vaatimukset, käytetään erityismenettelyä.

Erityismenettelyä voidaan edellyttää, jos kohteeseen liittyy erityinen riski siitä, että rakenteellisen turvallisuuden, paloturvallisuuden, terveellisyyden tai rakennusfysikaalisen toimivuuden vaatimuksia ei saavuteta tai menetetään kulttuurihistoriallisia arvoja.

Viranomainen voi edellyttää erityismenettelyn toimenpiteitä myös erillisinä laadunvarmistustoimenpiteinä kaikissa hankkeissa vaativuudesta riippumatta silloin, kun halutaan varmistua, että lain edellyttämät terveellisyyden ja turvallisuuden kriteerit täyttyvät.

Mitkä ovat toimenpiteet?

Erityismenettelyn tarpeen ja toimenpiteiden arvioimisessa käytetään esimerkiksi RIL 241 -kirjassa kuvattua alustavaa riskiarviota ja riskianalyysia.

 

MRL:n määrittelemät toimenpiteet ovat (kuva 1)

  •     ulkopuolinen tarkastus, joka voi kohdistua

​                  - suunnitelmiin (lähinnä erityissuunnitelmiin
                  - rakennustyöhön
                  - rakennusosien valmistukseen

  •     laadunvarmistusselvitys, jossa kuvataan olennaiset toimenpiteet laadukkaan lopputuloksen saavuttamiseksi
  •     rakennustyön asiantuntijatarkastus, jota rakennuttaja voi hyödyntää suunnitelmamukaisuuden varmistamiseksi. Rakennusvalvontaviranomaisen hakemuksen perusteella hyväksymä asiantuntijatarkastus täydentää rakennustyönaikaista viranomaisvalvontaa.
  •     tehostettu käytönaikainen seuranta, jota viranomainen voi edellyttää erityismenettelyn määrittelyn yhteydessä, erityismenettelyn kohteena olevien rakenteiden tai rakennuksen ominaisuuksien osalta.

MRL:n määrittelemästä laadunvarmistusselvityksestä johdettavia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi

  •     suunnittelijoiden ja työnjohdon pätevyyden (koulutus, kokemus) ja hankekohtaisen kelpoisuuden erityinen varmistaminen
  •     erityissuunnittelun (RAK, GEO, LVIS, AKU, PALO) resurssien erityinen varmistaminen
  •     hankkeen suunnittelun ja toteutuksen tiedonkulun varmistaminen.
     

Viranomaisten ja rakennushankkeeseen ryhtyvän yhteistyö

Rakennushankkeeseen ryhtyvän täytyy olla aktiivinen jo hankkeen alkuvaiheessa erityismenettelyn toimenpiteisiin liittyvien tarpeiden ja toimenpiteiden selvittämisessä. Hankkeen aikaisessa vaiheessa arvioidaan alustavasti hankkeen vaativuutta ja riskitasoa sekä arvioidaan MRL:n erityismenettelyn tai erillisten toimenpiteiden tarve esimerkiksi alustavalla riskiarviolla.

Tämä esitetään rakennusvalvontaviranomaisille. Alustava riskiarvio voi koskea rakenteellista turvallisuutta, paloteknistä turvallisuutta, rakennusfysikaalisia ja/tai rakennuksen terveellisyyteen liittyviä ominaisuuksia.

Erityismenettelyn toimenpiteiden käytöstä päättää rakennusvalvontaviranomainen rakennusluvan yhteydessä tai tarvittaessa hankkeen aikana. 

Lähde: RIL 241-2016 Rakennuksen turvallisuuden ja terveellisyyden varmistaminen – erityismenettelyn soveltaminen (ilmestyi keväällä 2016). 

Teksti ja kaavio: Gunnar Åström, RIL

 

 Takaisin edelliselle sivulle

Suunnitteluprosessin tehostaminen parametrisella suunnittelu...

Parametrinen suunnittelu on osa nykyaikaisen suunnittelutoimiston työkalupakkia.

Rakentamisen suhdannenäkymät

Inflaatio heiluttaa rakennusalaa, ja esimerkiksi asuntoaloitukset tippuvat vuoden takaises...