Kolumni

Kolumni: Lean-periaatteet suunnittelijan hanke-matkalla

pe kesäk. 16 08:00:00 2023

Mikko Inkala
Johtaja, Infra Suomi, AFRY Finland Oy
Kuva: Katri Lehtola / RIL

Kun rakennusalan integraatiokyvykkyyttä on alliansseissa ja esimerkiksi RAIN-hankkeissa kehitetty, on kehittämisen painopiste ollut LEAN-periaatteiden soveltamisessa rakentamiseen ja välittömästi sitä palvelevaan suunnitteluun. Tämä on ollut perusteltua, koska sieltä on saatavissa suurimmat rahalliset hyödyt. Suunnittelijan hankematka alkaa kuitenkin jo paljon aikaisemmin ja myös hankesuunnittelun varhaisissa vaiheissa on mahdollista etsiä integraatiohyötyjä LEAN-periaatteiden kautta.

Hankesuunnittelun varhaisissa vaiheissa keskeisiä osapuolia ovat tilaaja, erilaiset sidosryhmät, viranomaiset sekä suunnittelija/konsultti. Tässäkin vaiheessa olennaisimmat haasteet koskevat sitä, miten osapuolille rakennetaan yhteinen tavoite, miten tunnistetaan tavoitteen saavuttamisen vaatima arvonluonti, ja miten saadaan kaikki edistämään ja mahdollistamaan arvonluontia.

Monet RAIN-hankkeissa kehitetyt integraatiomenetelmät soveltuvat näidenkin haasteiden ratkaisemiseen. Tavoitteet liittyvät toteutuksen edellyttämien päätösten ja lupien saamiseen sekä taloudellisten toteutusedellytysten varmistamiseen; arvonluonti puolestaan liittyy pääosin riittävien tavoitteita tukevien selvitysten laatimiseen.

Perinteisen mallin rakennushankkeessa rakentaja joutuu urakkaa tarjotessaan arvioimaan laadittujen rakennussuunnitelmien toteutettavuutta. Integroiduilla toteutusmalleilla tehtävissä hankkeissa rakennussuunnitelmat puolestaan tehdään rakentajan valitsemien toteutustapojen mukaan räätälöityinä. Myös hankkeen luvitus on mahdollista tehdä integroidun toteutuksen periaatteiden mukaisesti: suunnitellaan ja selvitetään hyväksyttävissä ja toteutettavissa oleva hanke, eikä toimiteta laadittuja suunnitelmia ja selvityksiä viranomaiselle hyväksyntää varten arvioitavaksi.

Mitä tämä sitten voisi sitten osapuolilta vaatia ja millä LEAN-menetelmillä tätä tapaa voisi toteuttaa? Ainakin sitoutumista yhteistyöhön, prosessin, selvitysten ja vaatimusten yhdessä ennalta sopimista, mutta myös niiden vaiheittaista tarkistamista ja tarkentamista. Oleellista voisi olla esimerkiksi erilaisten ympäristötavoitteiden ja -selvitysten ennalta sopiminen ja kattavuuden tarkistaminen sidosryhmien ja viranomaisen kanssa jo prosessin aikana, eikä vasta lopullisessa lausunto- tai hyväksymisvaiheessa. LEAN-periaatteena olisi siis virtauksen parantaminen ja -menetelmänä eräkoon pienentäminen. Lopullinen hyväksyntä olisi vain muodollinen tarkastus.

Edellä kuvatuissa LEAN-toimintatavoissa on varmasti tuttuja piirteitä kaikille hankesuunnitelmien parissa työskenteleville asiantuntijoille. Se kertoo mielestäni siitä, että vaikka emme olisi LEAN-menetelmiin tai -periaatteisiin tutustuneetkaan, olemme käyttäneet tervettä järkeä, joka myös kuuluu LEAN-maailmaan.

Mutta olemmeko päättäneet hankesuunnitelma hankesuunnitelmalta viedä viranomais- ja sidosryhmäprosesseja läpi paremmin ja paremmin? Kun olemme, olemme LEAN-periaatteiden mukaisella hankematkalla. Takaisin edelliselle sivulle

Vihreä siirtymä edellyttää ripeää sähkömarkkinaa

Uusiutuvan energiantuotannon myötä sähköntuotannon vaihtelut ovat entistä nopeampia.

Innovaatioilla vahvempana ulos taantumasta

Rakentamisen suhdannekuva on tällä hetkellä kuin suoraan Grimmin saduista.