Asiantuntijajutut

Paalutusohje uudistui vuoden alussa

ke syysk. 27 13:59:00 2017

Uudistettu paalutusohje "RIL 254-2016 Paalutusohje PO-2016" ilmestyi tammikuussa. Sitä käytetään yhdessä vuoden alussa voimaan astuneen uuden rakentamismääräyskokoelman ja eurokoodijärjestelmän kanssa. Ohje on tarkoitettu pääsääntöisesti uudisrakentamiseen, mutta sitä voidaan käyttää soveltuvin osin myös korjausrakentamiseen huomioiden hankekohtaiset erityispiirteet.

Paalutusohje PO-2016 laadittiin, koska eurooppalaiset standardit olivat päivittyneet ja paalujen sekä paaluosien kelpoisuuden osoittamismenetelmät ja vaatimukset olivat muuttuneet. Lisäksi edellisessä ohjeessa olevat virheet ja puutteet oli korjattava. Ohje oli myös tarkoitus harmonisoida muiden olemassa olevien ja valmisteilla olevien paalutukseen liittyvien ohjeiden kanssa.

Paalutusurakoitsijat nostivat esille edellisen ohjeen puutteet, jotka koskivat etenkin työalustaa, paalujen kalliokärkeä ja paalutuskoneen kuljettajien koulutusta. Tärkeä asia uutta ohjetta laadittaessa oli myös paalutustyön työturvallisuuden korostaminen. Paalutusurakoitsijat painottivat, että työalustat ovat paalutustyömailla usein luokattoman huonot. Ne aiheuttavat välillä työturvallisuusriskejä, kun työalustalle ajetaan raskaalla paalutuskonekalustolla.

Uuteen paalutusohjeeseen onkin lisätty vaatimus paalutusalustan suunnittelusta. Kohteen vastaava pohjarakennesuunnittelija on vastuussa siitä, että työalusta on suunniteltu ja soveltuu paalutustyön turvalliseen suorittamiseen. Ohjeessa on annettu suuntaviivat alustan suunnittelusta. Lisäksi ohjeen liitteessä on laskettu muutama tyypillinen esimerkki yleisesti käytetyille paalutuskalustoille tyypillisillä pehmeiköillä.

Paalutustyömailla liikkuu eri-ikäistä paalutuskalustoa ja toisinaan koneiden kunto on arveluttava. Valtioneuvoston asetuksessa VNA 403/2008 on säädetty työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta. Uudessa paalutusohjeessa on otettu käyttöön asetukseen perustuva määräaikaistarkastaminen. Tällä tarkastuksella on tarkoitus huolehtia siitä, että paalutuskoneissa ei ole rakenteellisia vikoja ja turvalaitteet toimivat oikealla tavalla, jotta työmailla ei tapahtuisi kaluston teknisten vikojen vuoksi onnettomuuksia.

Paalutuskoneiden kuljettajat ovat tyypillisesti itseoppineita ja vanhemmat paalutuskonekuljettajat ovat opettaneet nuorempiaan. Paalutusohjeessa 2011 esitettiin vaatimuksia koneen kuljettajille eri paalutustyöluokissa. Uudessa paalutusohjeessa kuljettajien pätevyysvaatimuksia on tarkennettu ja ohjeen mukaisia koulutuksia järjestetään jatkossa eri paalutusmenetelmille ja paalutuksen työnjohdolle. Ensimmäiset koulutukset olisi tarkoitus aloittaa viimeistään syksyyn 2017 mennessä.

Aiemmissa ohjeissa paalun kärjen suojaamiseen on käytännössä ensisijaisesti suositeltu maakärkiä. Tämä on käytännössä johtanut siihen, että maakärkiä käytetään myös paikoissa, joissa pitäisi ehdottomasti käyttää kalliokärkeä. Uudessa ohjeessa paalun kärki suositellaan ensisijaisesti suojattavaksi kalliokärjellä, ja maakärkiä voi käyttää vain perustellusti, jos pohjasuhteet sen sallivat. Kalliokärjen käyttö vähentää paalun vaurioitumisriskejä, kun paaluja lyödään kiviseen maaperään, täyttöjen läpi ja tiukkaan maakerrokseen, eli tukipaaluja käytettäessä lähes aina.

PO-2016 korvaa aiemmat paalutusohjeet, ja sen pitäisi olla ainoa käytössä oleva paalutusohje. Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista (465/2014) sallii kuitenkin valitettavasti vanhojen suunnittelu- ja toteutusjärjestelmien käytön, joka voi pahimmassa tapauksessa johtaa useamman suunnittelujärjestelmän käyttöön. Infra-alan paalutuksissa edellä mainittua ongelmaa ei ole, koska Liikennevirasto on määrännyt eurokoodi-suunnittelujärjestelmän ainoaksi suunnittelujärjestelmäksi. Tällöin vanhojen ohjeiden käyttö kohteissa ei ole sallittua.

 

Paalutusohjeiden historia Suomessa

Paalutusohjeiden historia ulottuu 50 vuoden päähän nykyhetkestä, jolloin Suomen Geoteknillinen yhdistys asetti paalutuskomitean käsittelemään paalutustöihin liittyviä kysymyksiä. Tämän tuloksena vuonna 1972 ilmestyi ensimmäinen lyöntipaalutusohje
LPO-72. Tämän jälkeen lyöntipaalutusohjetta on päivitetty vuosina 1979, 1987 ja 2005. Lyöntipaalutusohjeet käsittelivät lyömällä asennettavia teräsbetoni-,
teräs- ja puupaaluja.

Ensimmäinen ohje kaivinpaaluille julkaistiin vuonna 1978 suurpaalutusohjeen muodossa SPO-78. Ohje päivitettiin vasta vuonna 1995, jolloin ohjeeseen sisällytettiin myös suuriläpimittaiset teräspaalut. Tämä ohje päivitettiin edelleen vuonna 2001, kun eurooppalaiset standardit tulivat vaihtoehtoiseksi suunnittelujärjestelmäksi Suomessa. Lisäksi Tielaitos julkaisi oman ohjeen teräsputkipaaluille vuonna 1999 ja myöhemmin Tiehallintona porapaaluille oman ohjeen 2001.

Ensimmäinen ja ainoa pelkästään pienpaaluille julkaistu ohje ilmestyi vuonna 2007. Siinä käsiteltiin pieniläpimittaisia teräksisiä lyönti-, pora- ja puristuspaaluja. Ohjeessa käytiin läpi sekä kansallinen kokonaisvarmuuslukuihin perustuva suunnittelujärjestelmä että Eurokoodi-suunnittelujärjestelmä.

Suuri muutos edellisiin paalutusohjeisiin verrattuna oli vuonna 2011 tehty PO-2011, jossa käytännössä aiemmin julkaistut ohjeet nivottiin yhteen ja päivitettiin eurooppalaisiin standardeihin ja Eurokoodi-suunnittelujärjestelmään, joka edelleen päivitettiin PO-2016-ohjeeksi.

 

RIL 254-2016 Paalutusohje 2016 PO-2016

Paalutusohjeen osassa 1 käsitellään suunnittelun perusteita. Eri paalutyypeille on pyritty esittämään mahdollisimman yhtenäiset, toiminnalliset laatuvaatimukset. Tällä pyritään erityisesti edistämään tuotekehitystä. Osassa 2 esitetään paalutuksen toteutuksen laatuvaatimukset ja suunnittelun paalutyyppikohtaiset ohjeet.

Ohjetta sovelletaan yksittäisille paaluille ja paaluryhmille. Maata syrjäyttävät paalut voidaan asentaa lyömällä, täryttämällä, puristamalla tai ruuvaamalla. Ohjeen käsittelemän paalun materiaali voi olla terästä, pallografiittirautaa, betonia, puuta tai paalu voi olla valmistettu yhdistämällä edellä mainittuja materiaaleja. Ohje perustuu eurokoodeissa esitettyyn osavarmuuslukumenetelmään perustuvaan mitoitusjärjestelmään.

Paalutusohjeen vuoden 2016 päivityksen keskeiset muutokset ja lisäykset koskevat suunnittelun osalta paalutusalustaa ja teräsbetonipaalujen mitoitusta. Lisäksi suunnittelijoille, paalutustyön suorittajalle, työnjohdolle, paalutuskalustolle ja paalujen tuotehyväksynnälle on esitetty ohjeessa uusia vaatimuksia. Uusi ohje korvaa painoksen PO-2011 ja se otetaan käyttöön välittömästi.

RIL 254-2016 Paalutusohje PO-2016 on toteutettu Suomen Geoteknillisen Yhdistyksen ja Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n toimeksiannosta yhteistyössä paaluvalmistajien, suunnittelijoiden, tutkimuslaitosten, urakoitsijoiden sekä rakennuttajien kanssa. 

 

Teksti: Teemu Riihimäki, Tekninen asiantuntija, Inspecta Oy,
SGY Paalutustoimikunnan puheenjohtajaTakaisin edelliselle sivulle

Suunnitteluprosessin tehostaminen parametrisella suunnittelu...

Parametrinen suunnittelu on osa nykyaikaisen suunnittelutoimiston työkalupakkia.

Rakentamisen suhdannenäkymät

Inflaatio heiluttaa rakennusalaa, ja esimerkiksi asuntoaloitukset tippuvat vuoden takaises...