Luova suunnittelu luo merkittävää lisäarvoa:
Päämääräksi kestävä rakennettu ympäristö

Arkkitehtuurin, insinöörisuunnittelun, muotoilun ja taiteen näkökulmien vahvistaminen yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun sekä rakentamisen prosesseissa parantaa elinympäristömme laatua ja palvelukykyä. Eri suunnittelualojen yhteistyön tuloksena voidaan löytää uusia ratkaisuja rakennettuun ympäristöön vaikuttavien muutosilmiöiden tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Luovan suunnittelun tarjoama potentiaali on hyödynnettävä täysimääräisesti rakentamisessa ja yhdyskuntien kehittämisessä. Alan rohkea uudistaminen kohti kestävää rakennettua ympäristöä täytyy aloittaa viipymättä.

Rakennettu ympäristö näyttäytyy meille jokaiselle erilaisena kokonaisuutena. Elinympäristön fyysisten ominaisuuksien ja ulkoisen ilmeen ohella kokemukseemme vaikuttavat valitseva sosiaalinen ilmapiiri, yleinen tunnelma sekä ympäristön tarjoamat toimintamahdollisuudet. Näillä kaikilla tekijöillä on välitön yhteys ihmisten terveyteen, hyvinvointiin ja onnellisuuteen.

Rakennetun ympäristön laatu määräytyy pitkälti sen perusteella, kuinka hyvin se vastaa käyttäjien tarpeisiin. Koska tarpeiden kirjo on laaja, on myös elinympäristön ominaisuudet otettava huomioon monipuolisesti kokonaislaatua tarkasteltaessa. Arvioitaviksi tulevat tällöin muun muassa toiminnallisuus, ekologinen kestävyys, elinkaarikustannukset, estetiikka ja elämyksellisyys. Yhteiskunnan muutokset ja käyttäjien uudet tarpeet edellyttävät jatkuvaa suunnitteluratkaisujen uudistamista ja innovaatioita.

Luovien alojen asiantuntijatyöllä – arkkitehtuurilla, insinöörisuunnittelulla, muotoilulla ja taiteella – voidaan vaikuttaa kaikkiin rakennetun ympäristön laatutekijöihin. Luovalla suunnittelulla on merkittävä vaikutus aina sen palvelukyvystä yksittäisten rakennushankkeiden onnistumiseen. Kaavoituksessa ja hankkeiden alussa tehtävät ratkaisut määrittelevät suurelta osin kohteen rakennettavuuden ja elinkaarikustannukset. Lisäksi koko alan tuottavuutta voidaan parantaa merkittävästi hanketasoa laajemmalla systematisoinnilla sekä palvelumuotoilulla.

Lue koko arkkitehtuurin, suunnittelun muotoilun ja taiteen paneeli:

ROTI_2017_Paneelit_ARTS

Arvosana:

Arkkitehtuuri ja tekninen insinöörisuunnittelu ovat mukana rakennushankkeissa vakiintuneesti. Myös muiden luovan suunnittelun osa-alueiden käyttö on lisääntynyt, mutta ne edustavat sekä sisällöllisesti että taloudellisesti varsin marginaalista osaa kokonaisuudesta. Luovien alojen potentiaalia on runsaasti hyödyntämättä, eikä toimialalla ole selvää tahtotilaa tilanteen kohentamiseksi.

Vaadimme

Asiantuntijat