Profiloituminen, yhteistyö ja kansainvälisyys mahdollistavat tuottavuusloikan: Rakennetun ympäristön tutkimusta ja koulutusta lisättävä

Kiinteistö- ja rakennusalan tutkimusta on Suomessa lisättävä merkittävästi, sillä toimialan tulevaisuuden menestys perustuu tuoreeseen tietoon ja vahvaan ammattiosaamiseen. Aktiivisesta, eri toimijoiden vahvuuksia yhdistävästä ja kansainvälisestä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta hyötyy myös opetus. Jotta alan koulutukseen hakeutuisi jatkossakin motivoituneita ja hyviä opiskelijoita, tulee alan mainetta ja siihen nojaavaa vetovoimaa parantaa. Muuttuvien osaamisvaatimusten haasteeseen voidaan vastata elinikäisellä oppimisella. Profiloituminen ja yhteistyö parantavat kaikkien mahdollisuuksia onnistua.

Laadukas koulutus on keskeinen osa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Sipilän hallituksen tavoitteena on väestön koulutus- ja osaamistason kohottaminen edelleen siten, että suomalaiset ovat maailman osaavin kansa vuonna 2020. Tavoitevuonna työikäisestä aikuisväestöstä lähes 90 % olisi suorittanut perusasteen jälkeisen tutkinnon ja 30 % korkeakoulututkinnon.

Kiinteistö- ja rakennusalan kannalta kansalliset koulutustavoitteet ovat merkityksellisiä, koska toimiala on maamme suurin työllistäjä. Rakentamiseen ja rakennetun ympäristön ylläpitoon osallistuu suoraan tai välillisesti liki puoli miljoonaa henkilöä. Lisäksi ala on poikkeuksellisen kansainvälinen: esimerkiksi talonrakennuksessa ja kiinteistöpalveluissa viidennes työvoimasta ja jopa kolmannes maisterivaiheen yliopisto-opiskelijoista on syntyperältään muita kuin suomalaisia.

Rakentamiseen sekä kiinteistönhoitoon ja ympäristönhuoltoon arvioidaan avautuvan vuoteen 2030 mennessä vuosittain 7 500 uutta työpaikkaa eläköitymisen ja uusien tehtävien syntymisen kautta. Varsinkin työvoimavaltaiselle kiinteistöpalvelualalle tarvitaan kipeästi lisää osaavaa työvoimaa.

Valtaosa kiinteistö- ja rakennusalan koulutuksista ovat olleet nuorten keskuudessa suosittuja, mutta ensisijaisten hakijoiden määrä on aivan viime vuosina laskenut. Lisäksi opintojen pitkittyminen ja keskeyttäneiden suuri määrä ovat kasvava huoli eräillä koulutusaloilla ja -tasoilla, vaikkakaan ala ei kokonaisuutena merkittävästi poikkea muista toimialoista.


Lue koulutus ja kehitys -paneelin koko raportti:

ROTI_2017_Paneelit_KOKE

 

Arvosana

Julkiseen koulutus- sekä tutkimus- ja kehitysrahoitukseen on viime vuosina kohdistunut leikkauksia, minkä seurauksena myös toimialan oma tutkimusyhtiö on lopettanut toimintansa. Oppilaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyö on kehittynyt myönteisesti, samoin kuin alan kansainvälisyyskin. Yritysten oma tuote-, palvelu- ja konseptikehitys on aiempaa aktiivisempaa ja tavoitteellisempaa. Kokonaisuutena julkisten tutkimus- ja koulutuspanostusten pieneneminen sekä yritysten vähäinen kiinnostus T&K&I-toimintaan ja elinikäiseen oppimiseen laskevat arvosanaa hieman.

Vaadimme

Asiantuntijat