Blogi

Rakennetun ympäristön omistuksen ja ylläpidon tehtävissä laajat vaikutusmahdollisuudet

Teksti: Pekka Huovinen
RILin Kiinteistöjen omistus ja ylläpito -tekniikkaryhmän johtoryhmän puheenjohtaja
Liiketoimintajohtaminen PJH -kevytyrittäjä, SLP Group Oy/UKKO.fi-palvelu

 

Maaliskuussa 2020 koronavirus levisi Suomeen, jolloin RILin Kiinteistöjen omistus ja ylläpito -johtoryhmämme toimintasuunnitelma meni uusiksi ja lähikokoustaminen keskeytyi. Nyt syyskuussa 2020 vallitsee edelleen epävarmuus tulevasta ja uuden normaalin muodot ovat vasta jäsentymässä. Koronaviruksen esiintymisestä lähivuosina ja sen vaikutuksista voidaan esittää vasta skenaarioita, joista hyviä esimerkkejä ovat muun muassa Teknologiateollisuuden ja Accenture Strategyn uusimmat skenaariot.

Väitän, että rakennetun ympäristön sidosryhmien on välttämätöntä omaksua dynaaminen systeeminäkemys, mikä mahdollistaa asioiden edistämisen integroidusti ja samalla moniulotteisesti elinkaarten, reaaliaikaisuuden, digitalisaation ja kestävän kehityksen ulottuvuuksien mukaan. Julkistan tämän systeeminäkemykseni World Summit on Digital Built Environment (WDBE) 2020 -tapahtuman yhteydessä virtuaalisesti 29.-30.9., koskien eri maiden rakennettuja ympäristöjä.   

RILin akateemiset jäsenet toimivat rakennetun ympäristön kaikilla osa-alueilla. Arvioin, että 2020-luvulla rakennetun ympäristön omistuksen, ylläpidon, elinkaarihallinnan sekä näihin linkittyvissä läheisissä tehtävissä toimii yli 1000 RILin jäsentä.

 

Lisää osaamista tarvitaan

Tekniikkaryhmämme yksi päätehtävistä on vaalia ja kehittää rakennetun ympäristön omistuksen ja ylläpidon tehtävissä toimivien RILin jäsenten osaamisia. Omistaja-käyttäjät tarvitsevat uusia osaamisia kiinteistöjen ja infrakohteiden kestävään hallintaan. Tämän mahdollistavat erilaiset digitaaliset ratkaisut yli suunnitellun omistuskauden ja teknisen käyttöiän, käyttötarkoituksen muutoksissa sekä käyttöintressin keskeytyessä tai päättyessä. Asuntojen omistaja-käyttäjiin kuuluu myös suuri joukko RILin jäseniä, joille sopisi älykkäiden asumisratkaisujen pilotointi.  

Omistaja-sijoittajien kannattaa syventää osaamisiaan objektisalkun hallinnassa, rakennetun ympäristön skenaarioiden teossa ja objektien kattavassa due diligence -tyyppisessä riskien arvioinnissa. Osaamisportfolioon voi lisätä myös osaamisen laajentamisen rahoitusmixien koonnissa sekä objekteista irtautumisessa suunnitellun sijoituskauden lopussa tai kesken kautta − esimerkiksi koronaviruksen vaikutusten johdosta.

Omistaja-vuokranantajien osaamisia on hyvä päivittää vuokrattavan objektikannan manageeraukseen liittyen, johtuen kestävän hallinnan vaatimusten tiukentumisesta. Ymmärrystä on hyvä syventää samanaikaisesti olemassa olevien ja uusien objektien elinkaarihallintaan sekä vuokralaisten demograafisten ja muiden muutosten ennakointiin liittyen.        

Objektien kehittäjien puolestaan on hyvä uusia osaamisiaan kehityssalkun rakenteen hallinnassa, markkinavoimien muutoksissa sekä uusien objektien lokalisoinnissa ja ajoituksessa. Ymmärrystä kannattaa luoda tekoälyn hyödyntämiseen eri sidosryhmien (mm. pitkäaikaiset omistajat, omistaja-käyttäjät ja vuokralais-käyttäjät) roolikäyttäytymisen, sopimusverkoston, rahoitusjärjestelyjen ja objektikohtaisten kehitysprosessien ennakoinnissa.  

Elinkaarten hallitsijoiden olisi paikallaan päivittää osaamisiaan jatkossakin elinkaarilaskennassa ja elinkaariajattelun hyötyjen selittämisessä päätöksentekijöille työorganisaatioissaan ja ulkoisissa sidosryhmissä, sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Elinkaarikonsulttien ja elinkaaren vaiheiden mukaan erikoistuneiden palvelutuottajien on hyvä uusia osaamisiaan objektikantojen hallintaan ja yksittäisten objektien elinkaarijohtamiseen liittyen.  Objektikantojen ja yksittäisten objektien hoito- ja ylläpitopalvelujen hallitsijoiden sekä tilaajien osaamisen päivitystarve liittyy julkisten säädösten noudattamiseen sekä reaaliaikaisuuden, nopean ja joustavan reagoinnin, joustavien sopimusmallien ja -kausien ja kattavan raportoinnin hyödyntämiseen.

Hoito- ja ylläpitopalvelujen tuottajien kannattaa uusia osaamisiaan palvelukonseptien ja sopimusmallien kehittämisessä sekä päivittää osaamisiaan digitaalisten, reaaliaikaisten monitorointi-, suoritusohjaus- ja -raportointijärjestelmien hyödyntämisessä.

Viranomaistehtävissä ja julkisten palvelujen puolella osaamisia olisi hyvä päivittää rakennetun ympäristön muuttumisen (mm. sosiaalisen, teknologisen, taloudellisen, juridisen ja luonnonympäristön muutokset) ennakoinnissa, viranomaisten roolien ja julkisen palvelurakenteen kehittämisessä sekä digitalisaation hyödyntämisessä.

 

Eturivin paikoilla, muutoksen edelläkävijöinä

Rakennetun ympäristön osa-alueiden − erityisesti omistuksen ja ylläpidon edistäminen − perustuu uuden, paremman geneerisen ja sovelletun tietämyksen, mallien ja ratkaisujen kehittämiseen sekä näiden laajaan käyttöönottoon. Lisäksi se pohjautuu eri sidosryhmiä hyödyttäviin käytäntöihin ja valmiuksiin.

Näin ollen kouluttajien, tutkijoiden, kehittäjien ja innovoijien (TKI) pitäisi uusia osaamisiaan ”ennen muita sidosryhmiä” -periaatteen mukaan. Näin heillä on mahdollisuus toimia uusien vaikuttavampien näkökulmien, ulottuvuuksien ja vuorovaikutusten avaajina.   

RILin akateemiset jäsenet hyödyntävät rakennetun ympäristön eri objekteja työssä ja vapaa-ajalla, mukaan lukien asuntojen omistaja-käyttäjät ja vuokralais-käyttäjät. Kuitenkin ammatikseen omistuksen ja ylläpidon parissa toimivilla jäsenillä on paikat eturivissä, josta he voivat innovoida, kokeilla ja ottaa käyttöön uusia ratkaisuja sekä tietoiskuttaa niitä laajemmin koko jäsenkunnalle.  

Ps. Tekniikkaryhmämme toimialue ja osaamisvaatimukset määräytyvät rakennetun ympäristön objektikannan sekä olemassa olevien ja uusien objektien edistämisen perusteella. Näihin kuuluvat esimerkiksi omistuksen, sijoittamisen, rahoituksen, kehittämisen, johtamisen, konsultoinnin, vuokrauksen, elinkaarten ja niiden vaiheiden sekä lainsäädännön, viranomaistehtävien, julkisten palvelujen, kestävän kehityksen ja digitalisaation näkökulmat.

 Takaisin edelliselle sivulle

Tiimalasista salmiakkiin

Teknisten alojen korkeakoulutettujen, kiinteistö- ja rakentamisalalla RILiläisten etunenäs...

Muuntojoustavuudella kohti kestävää rakentamista

Mikäli kaikilta uusilta ja peruskorjattavilta rakennuksilta vaadittaisiin hyvää muuntojous...