Sovittelu soveltuu hyvin laaja-alaisesti koko rakennetun ympäristön kenttään, mm. talo-, infra- ja yhdyskuntatekniikan hankkeisiin. Perusperiaatteena on, että hankkeen molemmat osapuolet toimivat toimeksiantajina. Palvelun voi tilata myös kolmas osapuoli kuten vakuutusyhtiö tai tuomioistuinlaitos. Myös yksipuoliset hakemukset käsitellään.

Asiakkainamme on ollut sekä yksityisiä että julkisia rakennuttajia, urakoitsijoita, suunnittelijoita, materiaalitoimittajia, asunto-osakeyhtiöitä sekä tuomioistuinlaitos.

 

Konfliktidiagnoosi

Konfliktidiagnoosissa RIL Sovittelu antaa perustellun näkemyksensä siitä, mikä tai mitkä ratkaisumenettelyt olisivat arvioitavaksi tuodulle konfliktille tehokkaimpia.
 

Fasilitatiivinen sovittelu

Fasilitatiivisessa sovittelussa osapuolet pyrkivät itse sovittelijan johdolla ja hänen avustuksellaan löytämään ratkaisun välillään olevaan konfliktiin. Syntyvä sovinto perustuu siis paitsi osapuolten oikeuksiin, myös heidän intresseihinsä.

Fasilitatiivisessa sovittelussa syntynyt sopimus on paitsi osapuolia sitova myös sellaisenaan täytäntöönpanokelpoinen, mikäli sopimuksen jokin osapuoli ei sitä jostain syystä haluaisi tai kykenisi noudattamaan.
 

Evaluatiivinen sovittelu

Evaluatiivisessa sovittelussa RIL Sovittelun nimeämä ja osapuolten hyväksymä sovittelija antaa arvioitavaksi tuotuun konfliktiin osapuolia sitovan ratkaisun tai sitomattoman ratkaisusuosituksen.

Myös evaluatiivisen sovittelun tulokseen voi sisältyä elementtejä, joilla pyritään toteuttamaan osapuolten intressejä monipuolisemmin kuin puhtaasti oikeudelliseen arvioon perustuvassa ratkaisussa.
 

Ennakointimenettely

Ennakointimenettelyssä RIL Sovittelu arvioi parhaaseen asiantuntijanäkemykseensä perustuen, miten tuomioistuin tai välimiesoikeus ratkaisisi erimielisyyden, jos se saatettaisiin niiden ratkaistavaksi.
 

Yksipuolinen asiantuntijalausunto

Yksipuolisessa asiantuntijalausunnossa RIL Sovittelun tarjoama ja asiakkaan hyväksymä asiantuntija antaa teknis-taloudellisen tai oikeudellisen asiantuntijalausunnon tietystä yksittäisestä kysymyksestä. Lausunto annetaan yksipuolisena ilman siihen johtavaa strukturoitua vuorovaikutteista menettelyä.
 

Tulkintapaneeli

Jo ennen ensimmäistäkään erimielisyyttä voivat projektin tilaaja, urakoitsija ja kolmantena osapuolena usein rakennuttajakonsultti muodostaa hankkeen käynnistyessä tulkintapaneelin. Sen tehtävänä on avustaa projektia sen kuluessa mahdollisesti syntyvien konfliktien nopeassa ratkaisemisessa. Paneeli työskentelee hankkeen alusta alkaen mutta aktivoidaan vain konfliktien syntyessä.