Mitä sovittelu on?

Sovittelu on erimielisyyden käsittelyä ja ratkaisua ulkopuolisen riippumattoman asiantuntijan avustuksella. Sovittelu voi olla fasilitatiivista (edistävää) tai evaluatiivista (arvioivaa). Sovittelussa osapuolilla itsellään on keskeinen rooli ratkaisun löytämisessä.

Fasilitatiivisessa sovittelussa sovittelijan tehtävänä on avustaa (fasilitoida) osapuolia löytämään konfliktiinsa ratkaisu, jossa heidän intressinsä toteutuvat mahdollisimman kattavasti.

Evaluatiivisessa sovittelussa sovittelijan tehtävänä on muodostaa puolueeton ja asiantunteva käsitys erimielisyyden syistä sekä ratkaisuvaihtoehdoista.

 

Miten saan asiani vireille RIL Sovittelussa?
Asia tulee RIL Sovittelussa vireille vapaamuotoisen hakemuksen tai osapuolten yhteisen ilmoituksen perusteella. Sovittelun käynnistämiseksi tarvitaan ainakin seuraavat tiedot:

– hakijan/hakijoiden nimet ja yhteystiedot
– lyhyt kuvaus erimielisyydestä
– mahdolliset taloudelliset vaatimukset
– jäljennökset asiakirjoista, joihin osapuolet haluavat viitata

 

Onko hankkeeseen liittyvässä sopimuksessa oltava maininta RIL Sovittelun palveluiden käytöstä, jotta sovittelun voi laittaa vireille?

Sopimuksessa ei tarvitse olla viittausta RIL Sovittelun palveluihin. Sovittelu on osapuolten itsensä päätettävissä. On kuitenkin hyvä, jos sopimuksessa on esimerkiksi seuraava lauseke riitaisuuksien ratkaisemiseksi:

”Tätä sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisten neuvottelujen avulla. Mikäli yhteisymmärrystä ei saavuteta, osapuolet sitoutuvat pyytämään sovittelua RIL Sovittelulta sen sovittelumenettelystä annettujen sääntöjen mukaisesti. Mikäli sovittelu ei johda tulokseen, riitaisuudet jätetään X käräjäoikeuden/välimiesoikeuden ratkaistavaksi.”

 

Mikä on sovittelusopimus?
Sovittelun käynnistäminen edellyttää erikseen tehtyä sovittelusopimusta, jossa osapuolet sopivat menettelystä. Menettely voi olla joko fasilitatiivinen vai evaluatiivinen. Jälkimmäisen osalta sovitaan, annetaanko asiasta suositus vai osapuolia sitova ratkaisu. Suositus ei ole osapuolia sitova.

 

Kauanko sovittelu kestää?
Asian käsittely riippuu erimielisyyden monimutkaisuudesta, dokumentaation tasosta ja osapuolten halusta saada erimielisyys ratkaistua. Nopeimmat sovittelut ovat kestäneet 1 – 2 viikkoa ja pisimmät noin vuoden.

 

Mitä käsittely maksaa?
RIL Sovittelun työ perustuu tuntilaskutukseen. Tilastollisesti erimielisyys on saatu ratkaistua 5 – 15 % kustannustasolla riidan taloudellisesta intressistä siten, että pienen riidan ratkaiseminen on ollut suhteessa kalliimpaa.

 

Kuka maksaa käsittelyn kulut?
Pääsääntöisesti osapuolet vastaavat omista kuluistaan ja maksavat RIL Sovittelun kulut puoliksi. Tästä voidaan kuitenkin poiketa sopimuksella.

 

Ketkä osallistuvat erimielisyyden käsittelyyn?
Osapuolet valitsevat itse edustajansa. On suositeltavaa, että asian käsittelyyn osallistuu projektissa työskenteleviä tai työskennelleitä henkilöitä, joilla on valtuus päättää sovinnosta. Asiamiehen käyttö on sallittua, mutta ei pakollista.

 

Kuka nimeää sovittelijan?
Sovittelijan nimeää joko RIL tai osapuolet yhdessä. Pyydettäessä RIL nimeää kahdesta neljään ehdokasta, joista osapuolet voivat sopia sovittelijan/sovittelijat.

Sovittelijoita voi olla yksi tai useampia. Pääsääntöisesti sovitteluun osallistuu yksi rakennusjuridiikan ja yksi rakentamisen asiantuntija, joista ainakin toisella on merkittävää sovittelukokemusta.

 

Miten varmistetaan sovittelijan/sovittelijoiden puolueettomuus?
Sovittelijat ilmoittavat kaikki tiedossa olevat seikat, joilla saattaa olla merkitystä arvioitaessa heidän riippumattomuuttaan ja puolueettomuuttaan käsiteltävässä asiassa.

 

Mitä tapahtuu, jos joku sovittelijoista myöhemmin osoittautuu esteelliseksi?
Mikäli sovittelija osoittautuu tai tulee esteelliseksi, RIL Sovittelu vaihtaa kyseisen jäsenen mikäli osapuolet eivät itse kykene tai halua nimetä uutta sovittelijaa.

 

Voiko vain yksi osapuoli tehdä hakemuksen?

Asian voivat laittaa vireille molemmat osapuolet yhdessä (yhteishakemus) tai vain toinen osapuoli yksin (yksipuolinen hakemus). Yksipuolisen hakemuksen kyseessä ollessa RIL Sovittelu pyytää toisen osapuolen kantaa sovittelun aloittamisesta.

 

Soveltuuko RIL Sovittelu julkisen sektorin tarpeisiin?
Sovittelupalveluita ja lausuntoja on annettu kaupungeille, kunnille ja käräjäoikeuksille.

 

Mikä on rakennusriita? Entä urakkariita?
Rakennusriita on sopimussuhteessa olevien osapuolten välinen erimielisyys, jota ei pystytä ratkaisemaan ilman kolmannen osapuolen avustusta. Urakkariita on yleensä YSE-pohjaisesti solmitun rakennusurakan sisällä sopijaosapuolten välillä syntynyt erimielisyys, jossa voidaan esittää yksilöityjä vaatimuksia.