Ajankohtaista RILissä

Käsitteitä tahtiaikarakentaminen ja EU-taksonomia ei tunneta vielä hyvin

RIL toteutti aiemmin tänä vuonna kyselyn jäsenistölleen, jossa selvitettiin RILin kuluvaan strategiakauteen 2022-2024 liittyen jäsenistönsä näkemyksiä alan kehitystrendeistä. Kyselyssä keskityttiin RILin kolmivuotisen vastuullisuusstrategian (vv.2022-2024) pääteemoihin: tahtiaikarakentamiseen (2022), EU-taksonomiaan / vihreään rahaan (2023) ja alan houkuttelevuuteen (2024). 

Vajaa puolet kyselyyn vastaajista on jokseenkin samaa mieltä siitä, että vastuullisuuden vaatimukset näkyvät kiinteistö- ja rakentamisalan sekä oman organisaation toiminnassa. Sama joukko on jokseenkin samaa mieltä myös siitä, että vastuullisuus on alalle myös merkittävä kilpailuetu.

RILIn strategiakauden vuoden 2022 teeman − eli tahtiaikarakentamisen − tuntee erittäin hyvin kuusi prosenttia ja melko huonosti 45 prosenttia vastaajista. Merkittävä osa eli 87 prosenttia ei ole osallistunut lainkaan hankkeisiin, joissa olisi hyödynnetty kyseistä tekemisen tapaa. Vain kaksi prosenttia on osallistunut useampaan kuin viiteen hankkeeseen, joissa tahtiaikarakentamista on hyödynnetty.

43 prosenttia ei osaa myöskään vastata, kuinka suuri merkitys tahtiaikarakentamisella on alan kehittymisen kannalta. Suunnilleen samansuuruinen joukko on kuitenkin jokseenkin samaa mieltä siitä, että tahtiaikarakentaminen lisää merkittävästi alan tuottavuutta. Toisaalta reilu kolmannes ei osaa vastata kysymykseen tahtiaikarakentamisen ja tuottavuuden välisestä merkityksestä lainkaan.

Tahtiaikarakentamisen vaikutus vastuullisuuteen on myös epäselvä: reilu puolet ei ole samaa eikä eri mieltä siitä, lisääkö tahtiaikarakentaminen vastuullisuutta. Täysin samaa mieltä asiasta on 12 prosenttia ja täysin eri mieltä prosentti vastaajista.

RILIn strategiakauden vuoden 2023 teeman − eli EU-taksonomian − tuntee melko huonosti 43 prosenttia vastaajista. Käsitettä ei tunne lainkaan noin kolmannes vastaajista ja erittäin hyvin sen tuntee kaksi prosenttia.  Joka neljäs vastaajista ei tiedä, onko hän osallistunut hankkeisiin, joissa on huomioitu taksonomian vaatimukset. Noin kaksi kolmesta ei ole osallistunut sellaisiin hankkeisiin lainkaan.

RILIn strategiakauden vuoden 2024 teema on alan houkuttelevuus. 36 prosenttia on vetovoimaisuudesta jokseenkin samaa mieltä ja täysin samaa mieltä on seitsemän prosenttia vastaajista. 57 prosenttia on jokseenkin samaa mieltä siitä, että RILin toiminta lisää alan vetovoimaisuutta.

Kyselyyn vastasi reilu 200 jäsentä. Kysely toistetaan strategiakauden päätteeksi vuonna 2024, jotta nähdään, kuinka asioiden tunnettuus on kasvanut RILin jäsenien joukossa strategiakauden aikana.Takaisin edelliselle sivulle