Kesätyöpalkat miesopiskelijoilla naisia korkeammat

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin kesätyökysely 2018 paljastaa miesten nauttivan rakennetun ympäristön alalla paremmasta palkasta jo opiskeluaikoina. Myös suurempi osa miehistä kuin naisista työskenteli kesällä oman alan töissä. Tyytyväisyys kesätöihin on kuitenkin huipputasolla sukupuolesta riippumatta. Kiinnostavimpien työnantajien top 3:seen ylsivät Ramboll, Sweco ja A-Insinöörit.

Rakennetun ympäristön alan töissä käyneiden teekkareiden bruttopalkan keskiarvo oli 2 190 euroa kuukaudessa, mikä on noin kymmenen euroa enemmän kuin edellisvuonna.

Jaoteltaessa bruttopalkat opiskeluvuosien mukaan sukupuolittain, miehet ovat kaikkien muiden, paitsi kolmannen vuosikurssin jälkeen, naisia kesätyöpalkoissa edellä. Mies- ja naisteekkareiden välillä näkyy eroa myös siinä, olivatko he oman alansa kesätöissä vai eivät. Oman alan tehtävissä työskenteli kesällä 87 prosenttia miehistä ja 77 prosenttia naisista. 

Teekkaripalkkasuositus vaikutti palkkatasoon reilulla viidenneksellä opiskelijoista. Verrattaessa rakennusalan töissä olleiden bruttopalkkoja teekkaripalkkasuosituksiin, toteutuneiden palkkojen keskiarvot ovat hieman palkkasuosituksia alhaisempia. Ainoastaan neljännen opiskeluvuoden jälkeen kesätöissä olleiden toteutunut bruttopalkka on linjassa teekkaripalkkasuosituksen kanssa.

Yleisesti ottaen työnantajat tuntuvat teekkareiden mielestä tukevan kaikilla mittareilla monimuotoisuutta, sillä tasa-arvon toteutumiselle kesätyöyrityksessä antaisi hyvän arvosanan iän perusteella 87 prosenttia, sukupuolen perusteella 88 prosenttia ja etnisyyden perusteella 89 prosenttia vastaajista.

Tasa-arvon toteutumisen mahdollisiksi esteiksi nostettiin muun muassa palkkauksen suuret heitot ja etnisyyden vaikutukset työmaa-arkeen. Suurin osa näki tasa-arvon kuitenkin toteutuvan moitteetta.

Kyselyssä tiedusteltiin myös alan yritysten kiinnostavuutta opiskelijoiden silmissä. Viiden kärjen opiskelijoiden keskuudessa muodostivat Ramboll, Sweco, A-Insinöörit, YIT ja Pöyry. Työnantajien kiinnostavuuteen vaikutti eniten mediasta välittynyt mielikuva yrityksistä. Muita syitä positiivisiin mielikuviin olivat mielenkiintoiset hankkeet ja kokemus työnantajasta aiemmin. Vähiten kiinnostavuuteen vaikutti yrityksen koko, vaikka suuret yritykset valtasivatkin kärkipaikat.

Listaus suosituimmista yrityksistä löytyy RILin kesätyökysely 2018 -liitteestä.


Taustaa:

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin vuoden 2018 kesätyökyselyyn vastasi 290 teekkaria. Kysely toteutettiin syys-lokakuussa ja se lähetettiin kaikille RILin opiskelijajäsenille. Vastaajista noin puolet oli Tampereen teknillisestä yliopistosta ja kolmasosa Aalto-yliopistosta. Noin viidennes vastauksista

jakautui tasaisesti Oulun yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston välillä.


Lisätiedot:

RIL, Henriikka Hellström, 040 5548857, henriikka.hellstrom@ril.fiTakaisin edelliselle sivulle