Teekkarit tienasivat kesällä keskimäärin 2 230 euroa kuussa

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin kesätyökyselyn perusteella yritykset voivat olla ylpeitä tarjoamastaan työpaikasta – opiskelijoista kolme neljästä antoi kesätyölleen arvosanan neljä tai viisi. Suosituimmiksi työnantajiksi kirivät Ramboll, A-Insinöörit, Sweco, YIT ja Pöyry. Sen sijaan naiset saivat keskimäärin jopa kahdeksan prosenttia pienempää palkkaa kuin miehet.

Bruttopalkka omalla alalla työskennelleistä teekkareilla oli keskimäärin 2 230 €/kk, joka on vuoden takaiseen verrattuna noin 40 euroa enemmän kuukaudessa.

Noin kolmasosa kertoi palkkatason määräytyneen teekkaripalkkasuosituksen mukaisesti. Työantajat olivat noudattaneet suosituspalkkaa selvästi edellisvuotta tarkemmin, jolloin palkka määräytyi sen pohjalta vain noin viidenneksellä. Selvästi teekkaripalkkasuositusta alhaisempaa palkkaa saivat 2 ja 5 vuotta opintojaan suorittaneet, joiden ansiot jäivät kuukaudessa keskimäärin 200 euroa suositusta alhaisemmiksi. Palkkaansa sopivana tai jopa korkeana piti kuitenkin kolme neljästä vastaajasta.

Naisten ja miesten välinen palkkaero oli hieman kaventunut edellisvuodesta. Toisin sanoen miehet saivat keskimäärin noin kahdeksan prosenttia korkeampaa palkkaa, kun lukema oli edellisvuonna yhdeksän prosenttia. Naiset saivat parempaa palkkaa vain sinä vuonna, kun he eivät olleet opiskelleet alalla vielä vuottakaan – kaikkina muina vuosina miesten kesätyöpalkka oli parempi.

Naiset myös pääsivät kesäksi opintojaan sivuaviin töihin aavistuksen miehiä harvemmin osuuden ollessa naisilla 67 ja miehillä 70 prosenttia.

Yleisesti opiskelijat kokivat päässeensä hyvin osaksi työyhteisöä, ja työilmapiirille arvosanan 4 tai 5 (5=erinomainen) antoi neljä viidestä.  Myös tasa-arvon koettiin pääsääntöisesti toteutuneen arvosanan 4 tai 5 (=hyvin) arvoisesti niin etnisyyden (85 %), iän (88 %) kuin sukupuolen (85 %) osalta.

Vastaavat luvut olivat työtehtävien kohdalla 79 prosenttia ja palkkauksen suhteen 80 prosenttia, vaikka työtehtävien tai jopa palkkaukseen liittyviä eroja löytyikin jopa samassa paikassa toimineiden harjoittelijoiden välillä.

Pääasiallisesti työ oman alan töissä liittyi suunnitteluun, rakennustyöhän ja työnjohtotehtäviin. Kesätyöt kehittivät eniten oman alan käytännön osaamisessa, ongelmanratkaisutaidoissa, ihmissuhde- ja ryhmätyötaidoissa, ohjelmistojen ja muiden perustyökalujen käytössä sekä tiedonhaussa, analyyttisessa ja kriittisessä ajattelussa. Opiskelijat kokivat töistä saatujen tietojen ja taitojen tukevan jäljellä olevia opintoja keskimäärin kiitettävästi.

Pääosin teekkarit olivat tyytyväisiä työtehtävien haastavuuteen ja vaihteluun, sekä saatuun ohjaukseen. Kesätyötehtävät saivatkin nelosta huonomman kokonaisarvosanan vain joka neljänneltä teekkarilta.

Kiinteistö- ja rakentamisalan opiskelijat rankkasivat kiinnostavimpien työnantajien top 5:n joukkoon Rambollin, A-Insinöörit, Swecon, YIT:n ja Pöyryn. Syyt yrityksen houkuttelevuuteen liittyivät suurimmalla osalla vastaajista kiinnostukseen yrityksen hankkeita kohtaan, yrityksen tuntemiseen entuudestaan sekä kokemukseen siitä, kuinka tarjotut työtehtävät sopivat itselle.

 

Taustaa:

Syksyllä RILin opiskelijajäsenilleen lähettämä kysely keräsi yhteensä 280 vastausta rakennetun ympäristön alan teekkareilta. Vastaajista noin 84 prosenttia opiskeli Tampereen yliopistossa tai Aalto-yliopistossa, noin 14 prosenttia Oulun yliopistosta ja noin kaksi prosenttia LUT-yliopistosta.

Oman alan töissä olleista aktiivisimmin vastasivat nykyiset 2.-5. vuoden opiskelijat. Vastaajista 68 prosenttia eli vajaa kaksi prosenttia vähemmän kuin v. 2018 työskenteli omia opintojaan sivuavissa tehtävissä, 16 prosentilla työ ei sen sijaan liittynyt omaan alaan. Noin seitsemän prosenttia teki diplomityötään, neljä prosenttia oli työttömänä ja yksi sadasta opiskeli.  Vajaa viidennes muutti kesätyön perässä toiselle paikkakunnalle.

Teekkarit aloittivat kesätyönhaun entistä aiemmin, joka kolmas jo syksyllä 2018 ja kolme neljästä viimeistään tammikuussa. Noin 60 prosenttia sai yhden työpaikkatarjouksen, ja vajaa kymmenes sai valita kolmesta tai useammasta paikasta. Omalla alalla työskennelleistä noin 60 prosenttia teki kesän aikana töitä 3,5-4 kuukauden ajan. Koulun ohella työskentelyä vähintään osa-aikaisesti jatkoi 59 prosenttia omalla alalla kesällä työskennelleistä.

Vastaajilta tiedusteltiin edellisvuosien tapaan muun muassa palkkauksesta, työtehtävistä ja kesätyökokemuksista yleensä. Lisäksi heiltä kysyttiin monimuotoisuuden toteutumiseen työpaikoilla, sekä eri yritysten houkuttelevuutta työnantajina ja kiinnostuksen herättäneitä syitä.

Raporttia laadittaessa joistakin graafeista suodatettiin kuitenkin pois muut kuin rakennusalan töissä olleet, jotta tulokset heijastaisivat parhaiten kokemuksia nimenomaan rakennusalan kesätöistä.

 

Kuvaaja 1. Viime vuosien (brutto)palkkataso opiskeltujen vuosien mukaan (Oma ala, ei opinnäytetyön tekijöitä)

 

Kuvaaja 2. Valitse seuraavista työnantajista kolme kiinnostavinta/houkuttelevinta työnantajaaTakaisin edelliselle sivulle