Rakennuttajat (RAP ja RAPS)

Rakennuttajapätevyydet RAP (rakennuttaja) ja RAPS (vanhempi rakennuttaja) kuuluvat FISE Oy:n pätevyystoimintaan. Rakennuttajapätevyys on ns. tarvelähtöinen pätevyys eikä ole sidottu lakiin tai määräyksiin.

Rakennuttamisen sisältö

Rakennuttamistehtäviin kuuluvat mm. rakennushankkeeseen ryhtyvän avustaminen tarveselvitysvaiheessa ja investointivalmisteluissa, hankkeen organisointi, toteuttajaresurssien hankinta sekä suunnittelun ja rakennusprojektin johtaminen ja käyttöönoton sekä takuuajan tehtävät.

Rakennuttamisessa sovitetaan koko prosessin ajan yhteen yhdyskuntasuunnitteluun ja rakentamismääräyksiin liittyvät viranomaisvaatimukset, toiminnalliset, arkkitehtoniset, tekniset, taloudelliset, ajalliset, laadulliset ja juridiset seikat sekä työturvallisuusnäkökohdat.

Rakennuttajatehtävistä vastaava on rakennushankkeen ryhtyvän (tilaajan) edunvalvoja ja luottamushenkilö ja hänen on toiminnassaan oltava riippumaton hankkeen muista osapuolista.

RAP ja RAPS

Alempi pätevyystaso on rakennuttajan pätevyys (RAP), mikä merkitsee kykyä toimia hankkeen vetäjänä ja rakennuttamistehtävien hyvää hallintaa.

Vanhemman rakennuttajan RAPS-pätevyys edellyttää kykyä toimia hankkeen vetäjien esimiehenä ja hallita laadullisesti, teknisesti ja taloudellisesti vaativien rakennuskohteiden rakennuttaminen.

Pätevyysvaatimukset

RAP- ja RAPS-pätevyydet edellyttävät rakennusalan tutkintoa, rakennusalan kokemusta, rakennuttamiskokemusta sekä pakollisen täydennyskoulutuksen ja tentin. RAP-pätevyyttä hankitaan ensin.

Tarkemmat pätevyysvaatimukset, ks. www.fise.fi kohdasta Hae pätevyyyttä, rakennuttajat.

Täydennyskoulutus

RAP-hakijalta edellytetään vähintään kymmenen päivää kurssimuotoista tai jaksotettua, lautakunnan hyväksymää RAP-koulutusta, joka sisältää talonrakennus-, maa- ja vesirakennus- sekä LVIS-töiden rakennuttamisen edellyttämät perustiedot.

RAPS-hakijalla tulee RAP-koulutuksen lisäksi olla vähintään kymmenen kurssipäivän kestoinen, lautakunnan hyväksymä korkeakoulutasoinen RAPS-koulutus. Lisäksi tulee suorittaa tentti ja laatia tutkielma tai seminaarityö.

Koulutusta järjestävät alan koulutusorganisaatiot, ks. www.fise.fi kohdasta pätevyyspalvelu, pätevyyskoulutus ja -tentit.
RILin järjestämän täydennyskoulutuksen verkkosivut löydät täältä.

Pätevyystentti

RAP- ja RAPS-koulutuksen päätteeksi on suoritettava tentti, josta selviää myös hakijan kirjallinen esitystaito. Suullinen kuulustelu osana tenttiä on mahdollista.

Tenttiajankohdat ja tenttivaatimukset selviävät RILin kalenterista. Kevään tentti järjestetään Espoossa, Tampereella ja Oulussa. Syksyn tentti Espoossa 29.11.2019. ILMOITTAUTUMISEEN PÄÄSET TÄSTÄ. Pätevyyttä hyväksyttäessä ei tentti saa olla viittä vuotta vanhempi tenttitodistuksen päiväyksen mukaan laskettuna.

Lisätietoja tentistä

Pätevyyslautakunta vahvistaa edellisenä syksynä seuraavan vuoden tenttikirjallisuusluettelon. Tentissä voi käyttää luettelossa esitettyä tai päivittynyttä uudempaa versiota, esim. RT-kortista.

Pätevyyden hakumenettely ja hakemuslomake

Pätevyydenhakulomake, joka täytetään ja lähetetään ensisijaisesti sähköisesti,  lähetetään rakennuttajien pätevyyslautakunnan sihteerijärjestölle eli RILille osoitteella jaana.henell@ril.fi. Hakemuksen voi myös toimittaa paperihakemuksena osoitteeeseen:

RIL
Rakennuttajan pätevyyslautakunta
Lapinlahdenkatu 1 B
00180 Helsinki

Pätevyyttä voi hakea myös kirjautumalla FISEn patevyyspalvelu.fi järjestelmään, jonne hakuprosessi tulee siirymään syksyllä 2019.

Hakemuksen allekirjoituksella hakija sitoutuu noudattamaan FISE:n eettisiä sääntöjä. Pätevyyshakemuksen käsittelystä, pätevyyden toteamisesta ja rekisteröinnistä peritään maksu, jonka FISE vahvistaa vuosittain (ks. www.fise.fi). Pätevyys on voimassa 7 vuotta. Todettu pätevyys voidaan peruuttaa FISE:n hallituksen päätöksellä erityisen painavista syistä ennen pätevyyden voimassaolon päättymistä.

Lautakunta käsittelee hakemuksen ja päättää pätevyydestä. Tarvittaessa hakijalta pyydetään lisätietoja. Pätevyyspäätös ilmoitetaan sähköpostitse noin viikon sisällä lautakunnan kokouksesta. Kokouksia on yleensä neljä/vuosi. Päätöksestä voi tehdä oikaisupyynnön, ks. www.fise.fi, kohta Oikaisulautakunta.

FISE Oy:n vuodesta 2004 alkaen toteamat RAP- ja RAPS-pätevyydet löytyvät FISEn kotisivuilta www.fise.fi.

Pätevyyslautakuntaa hallinnoi RIL. Lautakunnan muut järjestöt ovat Rakli, RIA, RKL, RTL, SAFA ja SULVI.

Lisätietoja