Blogi

Dilemmakeskustelut työkaluksi stereotypioiden purkuun

Tiedostamattomat ennakko-oletukset voivat jarruttaa organisaation koko potentiaalin hyödyntämistä. Monimuotoisuutta voidaan työstää esimerkiksi dilemmakeskusteluiden avulla.

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin Naisverkosto kokoontui kolmatta kertaa vauhdittamaan naisten uramahdollisuuksia kiinteistö- ja rakennusalalla. Verkosto koostuu sekä uransa alkutaipaleella olevista että alalla pitkään työskennelleistä konkareista.

Viimeksi kokoonnuimme Skanskan pääkonttorilla. Toimin yhtenä verkoston kuudesta mentorista, jotka ovat johtavassa asemissa olevia kokeneita naisia. Verkosto on avoin kaikille RILin jäsenille. Kannustankin tutustumaan verkoston toimintaan. Verkoston jatkosta tiedotetaan RILin kanavissa.


Tiedostamattomat ajattelumallit korostuvat paineen alla

Tapaamisellamme pureuduimme tiedostamattomien ennakkoluulojen vaikutukseen organisaation toiminnassa. Usein emme edes itse tiedosta kulttuurin tai kasvatuksen kautta omaksuttuja ajattelutapoja, jotka edesauttavat epätasa-arvoa ja stereotyyppistä ajattelua. Nämä korostuvat erityisesti stressitilanteissa ja paineen alla.

Teemaa alusti Skanska-konsernin Senior Sustainability Manager Pia Höök, joka vastaa globaalista monimuotoisuus- ja yhteiskuntatyöstä. Hänellä on laaja-alaista kokemusta monimuotoisuustyöstä rakentamisen ja autoteollisuuden parista.

Höök puhui siitä, kuinka selvät vähemmistöt organisaatiossa, kuten naiset rakennusalalla, voivat vaikuttaa niin enemmistön kuin itse vähemmistönkin käytökseen ja asenteisiin.

Vähemmistö joutuu usein suuremman huomion kohteeksi ja voi jumittua helposti stereotyppiseen rooliin. Vähemmistön edustaja saattaa kohdata lojaaliuden testausta, joka voi johtaa jopa siihen, ettei vähemmistö edistä monimuotoisuuden lisäämistä vaan päinvastoin. 


Dilemmatyöskentely vauhdittaa keskustelua työyhteisössä

Vähemmistöihin ja stereotypioihin liittyviä aiheita voi olla vaikea käsitellä työyhteisöissä. Yhtenä käsittelyn työkaluna voidaan hyödyntää dilemmakeskusteluita.

Dilemma on konkreettisesti kuvattu, mutta kuvitteellinen tilanne, joka itse kullekin voi tulla vastaan omassa työssään tai työkaverin tilannetta sivusta katsoen. Dilemmaan ei yleensä ole yhtä ainoaa oikeaa vastausta, vaan vastaus pohjaa paljolti arvoihin, joiden mukaan elämme.

Dilemmakeskustelussa voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

  • Mistä dilemmassa on kysymys?
  • Mitä sinusta pitäisi tehdä vastaavassa tilanteessa?
  • Mitä useimmat samassa organisaatiossa työskentelevät tekisivät samassa tilanteessa?

Dilemmakeskustelun jälkeen käydään läpi arvoista kumpuavia näkökulmia tilanteeseen ja sen käsittelyyn.


Verkosto tunnisti vaikuttamisen paikat

Naisverkoston tapaamisessa ryhmäni dilemma koski tilannetta, jossa miespuolinen yksikönjohtaja ja projektijohtaja keskustelivat projektitiimistä ja siitä, kuinka projektinjohtaja koki erään naisalaisensa kunnianhimon ja urapyrkimykset miesvaltaisessa tiimissään.

Tutkimus osoittaa, että vähemmistön edustajia arvioidaan helposti kriittisemmin kuin enemmistöä. Lisäksi nuorilta naisilta saatetaan stereotyyppisesti odottaa suurempaa vaatimattomuutta ja kärsivällisyyttä kuin nuorilta miehiltä. Moni keskusteluryhmästäni koki dilemman asetelman varsin vanhakantaiseksi, onneksi.

Valitettavan moni tunnisti kuitenkin sen, että rakennusalalla naiset päätyvät edelleen usein erilaisiin tukirooleihin linjajohdon sijaan. Esimiehinä meidän tulee tiedostaa tämä perinteinen asetelma ja siihen liittyvä stereotypiat, jotta emme itse ylläpidä niitä ja anna niiden vaikuttaa henkilövalintoihin. Ihmisten kyvykkyyttä on arvioitava puhtaasti heidän kykyjensä ja kokemuksensa kautta.

Dilemmojen kautta on mahdollista käydä keskustelua aroistakin asioista turvallisessa ilmapiirissä ja siten muokata tiimin toimintamalleja kohti yhteistä arvomaailmaa. Lisäksi dilemmakeskustelut luovat paikan tuoda esille omaa epävarmuutta toimintatavoista ja kysymyksiä, joita asia mielessä herättää.

Muut ryhmäni jäsenet eivät omissa organisaatioissaan olleet käyttäneet dilemmakeskusteluja, mutta kokivat sen hyväksi tavaksi työstää esillä olleita monisäikeisiä asioita.

 

Tiina Koppinen

RILin hallituksen jäsen

toimialajohtaja, Skanska Oy

Kuva: Aki RaskTakaisin edelliselle sivulle