Ajankohtaista RILissä

RILin opintokyselyn tulokset julkaistu

RILin opintokyselyn mukaan rakennetun ympäristön diplomi-insinööriksi valmistutaan noin 7,4 vuodessa. Tavoiteaika DI:ksi valmistumiselle on noin 5 vuotta. Tekniikan kandidaattivaihe kestää vastaajien mukaan noin 3,8 vuotta ja maisterivaihe noin 3,6 vuotta.

Noin 40 prosenttia vastaajista suoritti lukuvuoden 2021 - 2022 aikana tavoitteen mukaisesti 60 opintopistettä tai enemmän, kun lukuvuonna 2020 - 2021 samaan määrän ylsi noin puolet vastaajista.

Suurimmat syyt opintojen etenemiselle tavoitteita hitaammin oli heikko motivaatio, mielenterveydelliset syyt ja opintojen kuormittavuus. Edellisvuoden kyselyssä merkittävin opintoja hidastuttanut syy oli työssäkäynti. Tämän vuoden kyselyssä noin 40 prosenttia oli sitä mieltä, ettei työnteko hidasta valmistumista.

Opintojen ohella työskenteli lähes puolet eli noin 46 prosenttia vastanneista. Lähes kaikki heistä koki työnteon omalla alalla hyödyttävän myös opintoja. Opintojen koettiin puolestaan antavan vahvimmat valmiudet työelämään nimenomaan tiimityöskentely- ja neuvottelutaitojen sekä projektinhallinnan osalta. Kaikkien neljän yliopiston osalta parhaimmat valmiudet työelämään antoi vastausten perusteella LUT-yliopisto ja pienimmät Oulun yliopisto.

Noin 47 prosenttia koki itselleen selkeästi hyödyllisimmäksi oppimistavaksi harjoitustehtävät ja 26 prosenttia opiskelun samalle kurssille osallistuvien kanssa. Opetusjärjestelyt olivat pääsääntöisesti mielekkäitä ja joustavia, opetetut asiat ajankohtaisia ja opetushenkilökunnan osaaminen syvällistä.

Vastaajien mukaan kevään 2022 aikana lähiopetukseen oli palautunut korkeintaan neljännes kaikesta opetuksesta. Tulevaisuudessa suurin osa on hybridimallin kannalla, sillä sitä kannattaisi jopa 88 prosenttia vastaajista. Esimerkiksi LUT-yliopistossa tätä toimintatapaa suosivat kaikki vastaajat. Aallossa sen sijaan yksitoista prosenttia kannatti siirtymistä lähiopetukseen ja neljä prosenttia oli täysin etäopiskelun kannalla.

Kyselyyn vastanneista 80 prosenttia ei ole vaihtanut eikä suunnittele vaihtavansa pois rakennetun ympäristön alalta. Luku pysyi samana edellisvuoden kyselyyn verrattuna. Yliopistojen välillä on pientä vaihtelua. Tyytyväisimpiä alan valintaan olivat LUT-yliopiston opiskelijat, joista jokainen vastaaja kertoi pysyvänsä alalla varmasi. Oulussa noin 79 prosenttia, Aalto-yliopistossa 80 prosenttia ja Tampereella noin 81 prosenttia vastaajista koki olevansa alan valintaan tyytyväinen.

RILin Opintokysely toteutettiin huhti-toukokuussa 2022. Kysely lähetettiin kaikille RILin opiskelijajäsenille. Myös vastavalmistuneilla oli mahdollisuus vastata kyselyyn.

Kyselyyn vastasi vajaa 200 henkilöä, joista opiskelijoita oli 97,4 % ja jo valmistuneita oli 2,6 %. Vastaajia oli kaikista neljästä yliopistosta; Aalto (37 %), Tampere (22 %), Oulu (33%) ja LUT (6%). Loppujoukko oli mm. YAMK-taustaisia.

Tutustu tarkemmin vuoden 2022 opintokyselyn tuloksiin tästä linkistä.Takaisin edelliselle sivulle